Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Socialstyrelsens vägledning – ”Kost vid diabetes”

Eva Toft, Docent, överläkare,
Diabetesmottagningen,
Ersta sjukhus

Sjukvården har under alla tider gett råd om hur personer med diabetes bör äta och dricka. Rådens innehåll har dock varierat och i synnerhet avseende fördelning och kvalitet av kolhydrater, fett och protein. När arbetet med uppdateringen av de nationella riktlinjerna för diabetesvården inleddes 2007 konstaterades att en genomgång av det vetenskapliga underlaget för kost vid diabetes var för omfattande för att inrymmas i riktlinjearbetet. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) tillfrågades därför av Socialstyrelsen om att genomföra en systematisk litteraturöversikt över det vetenskapliga underlaget.
Översikten ”Mat vid diabetes” publicerades 2010 (kan beställas från www.sbu.se). Litteratur som publicerats under perioden 1980-2009 kvalitetsgranskades och bedömdes enligt GRADE-systemet och man kunde konstatera att det finns stora kunskapsluckor i det vetenskapliga underlaget för kostrådgivning, både avseende konventionell diabeteskost och de kostalternativ som under senare år lanserats som särskilt gynnsamma vid diabetes. Från en genomgång av ca 17000 abstract kvarstod endast 31 veteskapliga artiklar som bedömdes hålla tillräckligt god kvalitet för att ingå i bedömningen. Studier med effektmått som livskvalitet och diabetiska följdsjukdomar saknas i stort sett helt liksom undersökningar särskilt inriktade på personer med typ 1 diabetes.
Med SBU’s genomgång som huvudsakligt underlag har Socialstyrelsen utarbetat en kortfattad vägledning som främst riktas till de vårdgivare som ska ge råd till personer med diabetes. Vägledningen omfattar såväl enskilda livsmedel och drycker som hela koster och baseras utöver SBU-genomgången även på några befolkningsstudier och några rapporter som publicerats efter 2009. Sammanfattningsvis ska poängteras att kunskapsläget vad gäller mat vid diabetes är föränderligt och ett flertal studier pågår varför det finns anledning att tro att de aktuella råden kan komma att omprövas efterhand.

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com