Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

Vintern var svår och kall, våren sen och seg - och så plötsligt blev det sommar! Livet är ganska underbart just nu. När detta skrivs, ser vi dessutom med stor förväntan fram mot SFDs vårmöte i Mora nu i månaden maj. I "fädernas spår" beger sig således nu även landets diabetologer till Mora, liksom så många andra före oss. Programmet i Mora, med fast hand format av Dic Aronson, är mycket intresseväckande och tyngdpunkten ligger naturligt nog på vårt Nationella Diabetes Register (NDR), som med i runda tal 125 000 individer utgör landets största patientregister och världens största diabetesregister.
Ingen har väl undgått att registret i år firar 10 års jubileum och var vore detta mer ägnat att fira än i just Mora? Jo, Dalarnas län har under en lång följd av år varit ett län som tidigt och mycket framgångsrikt engagerade sig i detta förbättringsarbete. Dalarna tillhör också de län i landet som har högst andel registrerade patienter. Grattis till NDR men också till alla diabetesverksamma i Dalarnas län som medverkat till att NDR har blivit den framgång den är i dag. Och framför allt till att detta i slutändan kommer våra patienter till del i form av förbättrad vård och omvårdnad.

IPULS granskning
Vad gäller fortsättningen av 2006 vill vi från föreningens sida uppmuntra till deltagande i EASD-mötet i september, som ju geografiskt delas mellan Köpenhamn och Malmö. Vi kommer därför inte att ha något eget höstmöte i år. Däremot planeras två möten VT 2007, dels ett gemensamt möte med Svenska Endokrinologföreningen, lokaliserat till Umeå i månadsskiftet januari/februari, dels ett eget möte senare under våren (troligen i Stockholm) i samband med vårt eget årsmöte. I egenskap av f.d. mångårig styrelseledamot av Endokrinologföreningen är jag angelägen och mycket nöjd med att detta gemensamma möte för våra båda föreningar äntligen kommer till stånd. Vi har så mycket gemensamt att dryfta och visst är det väl praktiskt att "slippa" åka på olika möten om allt kan presenteras på en och samma ort och tidpunkt. Det är min förhoppning att mötet i Umeå blir framgångsrikt och följs av fler framgent.
För HT 2007 har Peter Nilsson fått styrelsens uppdrag att planera för ett möte i Malmö och VT 2008 skulle det vara utomordentligt trevligt om vi får möjlighet att träffas i Karlskrona under organisatorisk ledning av Thomas Öhrn.
En nyhet från och med nu (och efter Mora) är att Svenska Läkarsällskapet ser det som angeläget att också våra egna möten, och inte enbart externa industrisponsrade möten, bör bli IPULS-certifierade. IPULS granskning innebär en kvalitetsbedömning på mötet i fråga. Detta kommer att innebära visst merarbete för våra mötesarrangörer och en marginell merkostnad, men förhoppningsvis kommer det att från arbetsgivarens sida underlätta deltagande i våra framtida möten.

Etik
Flera specialistföreningar har uppmärksammat de problem som kan uppkomma av i relation till trovärdighet, etik och jäv mellan ledamöter av styrelseledamot och representanter för industrin, och frågan har nu också aktualiserats i vår egen styrelse. Att genomföra vetenskapliga möten och fortbildningsmöten på det sätt som föreningen nu arbetar innebär betydande ekonomiska risktaganden för främst styrelsens ledamöter. En absolut förutsättning är därför att vi från föreningens sida söker samarbete med industrin. Detta samarbete ser vi dessutom i likhet med Svenska Läkaresällskapet som både viktigt och angeläget. För att klarlägga "regelverket" har Dic Aronson förtjänstfullt utarbetat ett förslag till "regelbok" för hur detta samarbete bör tillgå. Förslaget presenteras i samband med årsmötet, som också får fatta beslut om eventuellt godkännande.

Tack
Stefan Leufstedt har sedan 1999 verkat som ordförande i Svenska Diabetesförbundet med 33 000 medlemmar. Stefan har nu valt att lämna posten som ordförande och övergå till annan diabetesrelaterad verksamhet. Jag utgår ifrån att vi på olika sätt kommer att fortsätta samarbeta i frågor som berör våra patienters bästa, men jag vill ändå från vår förening tacka dig kanske främst för ditt rakryggade stöd under uppbyggandet av NDR, och också för ditt initiativ till också mer patientrelaterad information i vårt register. Jag vill också tacka Dig för ditt initiativ att hitta bred samverkan inom diabetesvården, det som sker inom ramen av det nationella teamet, eller som vi ibland något skämtsamt kallat oss för nämligen "nationella insatsstyrkan" mot diabetes.
Även inom vård egen styrelse sker inom kort förändringar. Ingemar Zackrisson som företräder barndiabetologi i styrelsen, vår sekreterare Eva Toft och vår vice ordförande Dic Aronson har efter mångårigt slit valt att lämna styrelsen. Jag kommer också i andra sammanhang att personligen tacka Er för Edra stora insatser för vår förening - men jag vill också i detta sammanhang framföra min och föreningens stora tacksamhet för Era insatser för föreningens och patienternas bästa.

Egenmätning av glukos - igen!
I vårt föregående nummer av DiabetologNytt kommenterade jag i min ordförande spalt något om värdet självkontroll av glukos vid diabetes. Mina kommentarer har väckt visst gensvar och debatten går naturligtvis vidare. Jag nämnde i spalten också att Svenska Diabetesförbundets ordförande Stefan Leufstedt och Svensk Förening för sjuksköterskor i Diabetesvård tillskrivit och också träffat vård- och äldreomsorgsministern för en diskussion i anledning av hur teststickor för glukos förskrivs, distribueras och betalas. Vi kan förvänta oss att Ylva Johansson återkommer i denna fråga.
Också värdet av självkontroll av glukos vid diabetes, speciellt vid typ 2 diabetes, har kommit upp för diskussion bl.a i senaste numret av Stockholms Diabetesförenings skrift "Leva med Diabetes", i anledning av den tyska s.k. Rosso studien (Martin et al, Diabetologia 49,271-8, 2006), där en konklusion var att patienter med typ 2 diabetes som gjorde självkontroll av glukos visade sig ha en lägre mortalitet. Studien ger dock anledning till flera tolkningsalternativ. Det kan vara värt att notera att stickor för egenmätning av glukos inte är kostnadsfria i Tyskland, varför andra socioekonomiska faktorer av vikt för hälsan kan ha spelat in. En annan omständighet att notera är att de patienter som genomförde självkontroll av glukos paradoxsalt nog hade högre HbA1c-värden. Frågan om användandet av glukosstickor hos personer med diabetes, och särskilt hos de som inte behandlas med insulin får vi säkert tillfälle att återkomma till. Bland annat har föreningen åter inbjudit bl.a. företrädare för industrin, till ett uppföljning av fjolårets möte, med syftet att diskutera kvalitetsaspekter på glukosmätare.

Nyheter i behandlingen
År 2006 se ut att bli ett ovanligt rikt år på nyheter av läkemedel inom diabetesområdet. Under året förväntas inte mindre än tre nykomlingar inom terapiområdet göra entré. Dels kommer vi att få tillgång till GLP-1 analogen exenativ, som förbättra sockerbalansen utan viktökning (bl.a genom förlångsammad ventrikeltömning och hämning av glukagon-insöndringen), dels endocannabinoidblockaren rimonabant, som förbättrar sockerbalansen till stor del via viktminskning (men troligen också via direkteffekter på fettväven). Dessutom kommer insulin i inhalerbar form, exubera, för första gången ut på marknaden.
Alla dessa tre medel omges av förväntningar men också av orosmoln, och inget av medlen har idag någon helt given klinisk indikation. Vi vet heller inte något om prisläget, eftersom förhandlingar med Läkemedelsförmånsnämnden inte är avslutade. Vi kommer således att snart återkomma i dessa frågor.
Vad som dock redan nu bör nämnas är att diskussionen kring inhalerbart insulin aktualiserat frågan om lungfunktionen i sig påverkas/försämras av förhöjd blodsockerhalt, och svaret är att så är fallet. Det förefaller således onekligen som om nedsatt lungfunktion kan vara ytterligare en "komplikation" till diabetessjukdom. För intresserade som vill läsa mer kan jag hänvisa till tre aktuella referenser (se nedtill). Den fråga som således oundvikligen kommer att infinna sig, om inhalerbart insulin blir i verklighet i vården, är att vi också tvingas mer uppmärksamma lungfunktion och diabetes. Hur detta i praktiken skall organiseras och utföras fär vi återkomma till. Något "ont" som också har något "gott" med sig är dock ar frågan om inhalerbart insulin ytterligare fokuserar på vår förenings tema 2006 nämligen rökstopp. Rökning som bekant är en absolut kontraindikation för behandling med inhalerbart insulin.
Med dessa ord önskar jag Er alla Ett fortsatt gott och rökfritt 2006.

Ulf Adamson
Ordf SFD

* Lange et al (Copenhagen City Heart Study) Europ Respir J; 288, 1990 and 1406, 2002 ; DM vid debut lägre lungfunktion dock ej progressiv (n500/266DM följd under 15 år)

* Davis et al (Freemantle) Diabets Care; 752,2004;-. Försämrad lungfunktion relaterar til lmetabol kontroll (nI5 T2 -- 7 år)

* McKeevewr et al (UK) Am J Epidemiol; 546, 2005 Glukos 2 tim efter oral glukosbel relataerar till FEV(1) men ej fasteglukos

 


PÅMINNELSE!
Bästa Diabetolog-Nytt-läsare och Medlem i SFD!

Detta är en påminnelse om att betala medlemsavgiften. För endast 100 kronor får Du fyra nummer av den kunskapsdigra tidningen DiabetologNytt, tillgång till vår hemsida www.diabetolognytt.se och www.sdn.nu med totalt 15.000 sidor på nätet och med 135.000 besökare per månad. Dessutom kan Du deltaga i föreningens Vår- och Höstmöte till ett reducerat pris som medlem. Föreningen bevakar frågor av intresse för diabetesvården, rapporterar från nationella och internationella möten och ansvarar för det viktiga kvalitetsinstrumentet Nationella Diabetes Registret (NDR).

Dessvärre "glömmer" många att använda inbetalningskortet. Efter påpekande från vår revisor kommer nu av såväl ekonomiska som principiella skäl en uppstramning att ske. För att få fortsatt tillgång till tidning och medlemskap måste Du betala in 100 kr senast 060830. Om Du önskar avsluta Ditt medlemskap eller om något är oklart så kan Du skicka fax - faxnummer 031 27 00 87

Vill Du fortsätta Ditt medlemskap och få tidning etc: Vänligen BETALA DIREKT!

Med vänliga hälsningar

Åke Tenerz Kassör

PS. Om Du som läkare redan betalar automatiskt medlemsavgiften till SFD via Läkarförbundet kan Du vänligen bortse från dessa rader liksom inbetalningskortet. DS

 

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com