Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Körkortsdispens för taxi- och busschaufförer

Möjligt med körkortsdispens för taxi- och busschaufförer med diabetes typ 2 som måste ställas in på insulin. För den som har insulinbehandlad diabetes är möjligheten att inneha körkort med högre behörigheter liten.
Ett "undantag" som ännu lever kvar är körkort med beteckningen C (tung lastbil med en totalvikt över 3,5 ton och ett till sådan bil kopplat lätt släpfordon) utfärdat med en begränsning att det inte får användas i sådan trafik som är yrkesmässig enligt yrkestrafiklagen. Med detta avses sådan trafik som åkerier utför. Det kan däremot vara OK att köra sådant fordon i sitt yrke om det sker vid anställning hos till exempel en livsmedelsaffär. Sådant begränsat C-körkort kan man idag också få ett nytt fast man redan har en insulinbehandlad diabetes.
Ett nytt körkort med beteckningen CE (tung lastbil med en totalvikt över 3,5 ton även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt) är inte möjligt att få som nytt men för den som redan innehar sådant körkort och vars diabetes är "välbalanserad och i övrigt komplikationsfri" och där man kan styrka att man är beroende av fortsatt körkortsinnehav för sin försörjning är fortsatt innehav möjligt. Detta gäller i praktiken mest för diabetes typ 2 och gör det då möjligt att man fortsätter att arbeta som lastbilschaufför fast man får insulin insatt. Detta kan beslutas på respektive länsstyrelse.
De gällande föreskrifterna "VVFS 1996:200, ändrade genom VVFS 1998:89" ger ingen möjlighet att inneha körkort för buss (D/DE) eller inneha taxiförarlegitimation. För den som ställs in på insulinbehandling och har sådan behörighet innebär det att läkaren måste göra en anmälan om att man inte uppfyller föreskriftens krav och att man därmed är "uppenbart olämplig" att inneha sådan behörighet.

Men det finns också möjligheten att få dispens, dvs. undantag från dessa regler. Inte minst är detta aktuellt för den äldre patient som har en tablettbehandlad typ 2 diabetes som nu behöver ställas över på insulin och som är taxi- eller busschaufför. Vägverkets trafikmedicinska råd har gjort en checklista för vilka krav som i så fall skall vara uppfyllda.
Dispens skall den enskilde söka själv direkt från Vägverket och den finns en generell dispensblankett att hämta på http:// www.vv.se/filer/Blanketter/ 97420_dispensblankett.pdf där det också framgår hur man förfar vid ansökan. Det kostar 400 kr att få dispensfrågan prövad. Om alla punkterna enligt nedan är uppfyllda brukar det dock sällan vara något problem.
Ett litet krux är förstås att behörigheten först skall vara återkallad i enlighet med kraven som finns i föreskriften. Det sker sedan man på länsstyrelsen har fått en läkaranmälan enligt ovan om att insulinbehandling insatts. Det finns en blankett för sådan anmälan också http://www.vv.se/filer/Blanketter/ 97458_ny.pdf
I praktiken blir det alltså en tid utan körande fram till att man får sin dispens men det kan väl passa att man ställer in behandlingen och tränar provtagning och medvetenhet om hypoglycemi mera då.
De 10 punkterna Vägverkets Trafikmedicinska Råd går efter i sin dispenspraxis är enligt följande:
Dispenspraxis för innehav av D, DE och taxiförarlegitimation vid insulinbehandlad diabetes

För att undantag skall kunna medges skall enligt Vägverket följande medicinska kriterier vara uppfyllda:

  • tidigare innehav av behörigheten
  • stort behov (Kravet på stort behov av behörigheten avser i första hand att behörigheten krävs för personens försörjning eller att andra tungt vägande skäl föreligger. Sådana skäl kan t ex vara att behörigheten behövs för transport av fordon för den som är funktionshindrad.)
  • typ 2-diabetes
  • välinställd efter "inkörningsperiod" för insulinbehandling
  • väl förtrogen med egenkontroller av blodsocker
  • följsam till ordinerad behandling och kontroller
  • väl förtrogen med varningstecken på hypoglykemi (lågt blodsocker) och motåtgärder
  • ej "unawareness", dvs. att medvetslöshet på grund av hypoglykemi inträffar snabbt och utan varningstecken
  • ej alkoholrelaterad sjuklighet, alkoholberoende eller alkoholmissbruk
  • annan samtidig sjukdom som är relevant för trafiksäkerheten får bedömas individuellt och kan även om den i sig inte utgör hinder för körkortsinnehav, utgöra hinder för dispens.

Det är ju lämpligt att man ser till att detta gäller och sedan förser patienten med ett sådant intyg.
Allt detta finns också att läsa i boken Trafikmedicin som kan beställas från vagverket.butiken@vv.se till den facila kostnaden av 200 kr, men texten finns också på http://www.vv.se/templates/ page37412.aspx

2006-02-13

Lars Englund, chefläkare
Vägverkets Trafikmedicinska
Råd, speciellt för DiabetologNytt.

NyhetsINFO 2006 02 13
www red DiabetologNytt

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com