Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Enkät-svar Barndiabetesvård i sjuksköterskeperspektiv

I samarbete med SFD´s enkätundersökning på vuxensidan genomfördes också på barnsidan en motsvarande kartläggning. 14 (35 %) mottagningar besvarade enkäten vilket motsvarar vården av 2608 barn och ungdomar med T1DM, 15 med T2DM och 2 med MODY. Svar kom från såväl mindre mottagningar med 60-70 patienter som från några av de största universitetsklinikerna.
Så gott som alla diabetesmottagningar är anslutna till barnklinik med sluten vård av de nydebuterade. De flesta kliniker erbjuder återbesök 4 ggr/år, oftast med kopplade läkar- och sjuksköterskebesök. Alla team har dietist och flertalet har kurator och/eller psykologresurs. De flesta diabetessjuksköterskor har minst 10 poäng diabetesutbildning och alla mottagningar erbjuder insulinpump som ett behandlingsalternativ. Frekvensen pumpanvändare hos patienterna varierar mellan 12-48 %. Alla mottagningar har tillgång till CGMS medan användandet av Guardian ej efterfrågades specifikt. Samtliga barndiabetesmottagningar tillämpar någon typ av gruppmottagning, ex för tonåringar.

Det är tydligt att resurserna mellan mottagningarna skiljde sig åt. Vissa hade en diabetessjukskötersketjänst enligt ledtalet 1 per 100 patienter medan de flesta hade betydligt fler patienter per skötersketjänst. Kritik framfördes mot den resursbrist i tid och personal räknat som många uppfattade som ett hinder för att genomföra den vård man önskade. Man var däremot på de flesta håll nöjd med teamsamarbetet, den kontakt man har med skola och dagis och samarbetet med slutenvården. Ett önskemål var bättre överföringsrutiner för ungdomarna till vuxenvården.

Ett stort tack till alla som rapporterat

Gun Forsander, sektorsöverläkare
Drottning Silvias Barn- och
ungdomssjukhus, Göteborg

NyhetsINFO 2006 05 04
www red DiabetologNytt

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com