Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt www.ndr.nu

Bäste NDR-Nytt läsare!
18 januari ägde årets NDR-möte rum med, som vanligt, stor tillströmning av KASar och koordinatorer från alla landsting. Nedan ges en resumé av dagen. Därutöver kan Du läsa om kommande öppen redovisning samt lite annat "smått och gott". Trevlig läsning önskar undertecknade!

Årets NDR-möte
Drygt 122 000 patienter registrerades under år 2005 och moderator för mötet, Ulf Adamson, utmanade alla med att sätta målet att 50% av diabetespatienterna skall registreras i NDR under 2006, dvs ca 150 000!
De nya frågor som tillkom under 2005 hade besvarats som följer: Typ av diabetes av 82% i primärvården, 92% på medicinklinikerna, midjemått av 34% i primärvården, 21 % på medicinklinikerna och fysisk aktivitet av 74% i primärvården, 64% på medicinklinerna.
EMA - ny direktöverföring från ProfDoc Journal III är utvecklad i Skaraborg och används av flertalet primärvårdsenheter i regionen.
Fler Valfria Frågor har tillkommit på begäran. För åtkomst att aktivera Valfria Frågor krävs sk administrativt lösenord som kan tilldelas enhetens kontaktperson.

Kan vi lita på NDR-data?
Anders Nilsson, Helsingsborgs lasarett, rapporterade från valideringsprojektet i Skåne som han och diabetessjuksköterska Agneta Lindberg genomfört vid medicinklinikerna i Skåne. Man fann att de registrerade uppgifterna stämmer väl överens med journaluppgifterna, men upptäckte vissa brister angående registrering av retinopatifrågan, diabetesdebut och blodtryck. Valideringen i sig gav förbättringar i rutinerna.

Equalis
Gunnar Nordin, Equalis AB, föreläste om de olika kalibreringarna, NGSP/DCCT, Mono S och IFCC som används vid mätning av HbA1c. Mono S är den som används i Sverige men med olika metoder. Man hoppas på global överenskommelse om endast en standard inom några år, sannolikt IFCC. I stort kan man säga att HbA1c-metoden i Sverige är valid och har relativ låg variation och kan inte förklara skillnader i data.

Foten och NDR
Björn Lindgren, Svenskt Sårläkningssällskap, talade om foten och NDR. Det är dyrt med fotproblem. Hur får vi NDR-data mer tillförlitliga? Skall frågan omformuleras? Starkt önskemål om att bilda en projektgrupp SSS-NDR. Uppdraget skall vidarebefordras av NDR.

Kvalitetsregister som hälsoekonomiskt instrument
Göran Garellick, Nationalregistret för Höftledsplastiker, talade om kvalitetsregister som hälsoekonomiskt instrument. Höftregistret har 26 års erfarenhet och omfattar 350 000 pat. Han berörde också begreppet QALY - som visar kostnaden för väntetiden för patienten. I höftregistret används EQ5D för att mäta livskvalitet och hälsoekonomi.

KAS- och koordinatorsarbetet i landstingen
Ulla Aghede, KAS, är diabetessamordnare i Blekinge och arbetar med 1) upphandling 2) befrämja arbetet för diabetessköterskor 3) NDR. Ulla har tagit initiativ till NDR-utbildning där nästan samtliga VC och medicinkliniker deltog.
Elisabeth Sörman, KAS i Uppsala, berättade om hur hon för ut NDR-budskapet i Uppsala län på olika utbildningsdagar. Man har ProfDoc och direktöverföring till NDR via RAVE, men skall nu byta journalsystem till COZMIC vilket medför att RAVE inte längre kan användas för överföring av data. Elisabeth visade hur registreringarna ökat i länet 2003 - 2004. Stora olikheter i deltagande i länet.
Karin Johansson, KAS, är diabetessamordnare i Kronoberg. Det finns 27 VC och alla ska rapportera till NDR. Diabetesprofilen är ett bra verktyg i arbetet med patienterna som också ofta efterfrågar den.
Ulla-Britt Löfgren KAS pratade om öppen redovisning i primärvården i Östergötland. Det finns 42 VC och data skall redovisas öppet inom länet i gott samförstånd.
Lars Steen, koordinator i Sörmland, berättade att det har varit brist på läkare, vilket medfört en del problem. Det finns ett lokalt diabetesråd och man arbetar med att göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid.
Gunnar Sartor koordinator i Halland. Dålig registrering från primärvården i NDR. "Var finns patienterna?"
Christer Forsberg, koordinator i Värmland. 2003 gjordes en kartläggning, 25% av patienterna registrerades i NDR. Det finns en stimulansersättning, 250:-/pat. 19 av 36 VC registrerar hittills.

Övriga nyheter
Öppen redovisning. NDRs styrgrupp och utdatagrupp har följande förslag angående öppen redovisning av NDR-data i nästa årsrapport (2005 års data). Medicin klinikerna; För patienter med debut före 30 år och yngre än 75 år redovisas andel med Hba1c <6% , Syst blt <130 mmHg, andelen rökare, andelen som har fått ögonbottenundersökning de senaste 2 åren. För PV: Patienter med debut efter 30 år och yngre än 75 år redovisas andel med Hba1c <6% , Syst blt <130 mmHg, kolesterol<5 mmol/l, andelen rökare, andelen som har fått ögonbottenundersökning de senaste 2 åren. Tanken är att data på VC nivå lämnas ut via KASar och koordinatorer och diskuteras lokalt i de olika landstingen, listorna blir offentliga data och tillgängliga på begäran. Stor samsyn om detta förslag rådde på NDR-mötet i januari. Viktigast är att resultaten blir diskuterade lokalt för att stimulera förbättringsarbetet.
NDR-utbildning i datasal har hittills under 2006 genomförts i Sörmanlands landsting med 50 deltagare från 15 enheter och i del av Västernorrlands landsting med 20 deltagare från 9 enheter. Flera utbildningsdagar planeras att hållas under hösten i bl.a Region Skåne och Västra Götaland.
NDR.IQ 2. Efter ca 6 månadernas lärande går deltagande team nu in i den 12 månader långa uppföljningsfasen. Det är ännu för tidigt att uttala sig om varaktiga resultat men en försiktigt positiv trend tycks redan skönjas.
Direktöverföring med GPIC - projekt IFK fortskrider enligt planerna och en fungerande pilot med online direkt överföring av data från journalen till NDR:s databas, ska vara i funktion i Västra Götaland redan i september 2006! Piloten får avgöra hur vi går vidare, mycket spännande!
Projekt PQ - patientupplevd vårdkvalitet går långsamt framåt. Det är svårigheter att hitta en pålitlig och väl beprövad metod som kan genomföras i större skala som en naturlig del av NDR. Mer om detta i kommande nummer.

NDR fyller 10 år
och fortsätter växa, intresset för resultaten och förbättringsarbetet ökar hela tiden, vi tror att den öppna redovisningen bidrar till denna positiva utveckling. Med den utökade öppna redovisningen i år kommer vi förstås att få vissa tolkningssvårigheter främst pga varierande täckningsgrad, detta måste vi klara av tillsammans och fortsätta arbeta för ett så heltäckande register som möjligt!!

Upprop!
Något fler än hälften av landstingen saknar fortfarande koordinatorer från primärvården. Tag gärna upp frågan i era lokala diabetesråd eller liknande!

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
Soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

OBS Sedan 1 jan 2006 har vi ny adress och tel nummer:
NDR.nu
Vädursgaran 6 plan 5
412 50 Göteborg

Tel:
031-335 3536 (Karin Westlund)
031-335 3537 (Kaisa Torstensson)
031-335 3538 (Soffia Gudbjörnsdottir)

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com