Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

SFD’s vårmöte i Växjö
13-14 maj 2004

Årets vårmöte ägde rum i ett grönskande Växjö, där Maria Thunander hälsade oss välkomna i Kristina Nilsson-salen i Växjö Konserthus. Trots ett späckat program hann vi med att smaka på hyttsill i Kosta och lyssna på skönsjungande AT-läkare från Växjö lasarett.

Torsdag 13 maj

Epidemiologi och Diabetes
• Anders Green från Aarhus och Bo Berger från Skövde var i sina respektive presentationer rörande överens om att ryktet om en diabetesepidemi i våra länder är synnerligen överdrivet.
Anders Green talade om vilka faktorer som gömmer sig bakom diabetes-epidemin- och ställde frågan om den finns över huvud taget? Klart är att det finns en tydlig ökning av diabetesprevalens i Danmark (och, vilket Bo Berger senare visade, även i Skaraborg). Ökningen beror dock inte så mycket på ökad incidens som på förbättrad prognos för diabetes-patienterna, dvs tillförseln (incidensen) är större än bortfallet (mortaliteten), och således ökar prevalensen. En förklaring är alltså att diabetes-patienterna lever längre.
Bo Berger visade även på dessa överlevnadsfaktorer för typ 2 diabetes: - diabetesduration - HbA1c - blodtryck. Green och Berger menar därför att det inte finns någon diabetesepidemi i utvecklade länder som Sverige och Danmark. Dock är det troligt att även incidensen kommer att öka pga ökande övervikt i samhället.

• Stefan Söderberg, Umeå, jämförde Norr- och västerbottningar med invånarna på Mauritius, en immigrant-nation som de senaste 50 åren har fått en klar förbättring i levnadsstandard och ”utsatts” för sk Coca Colanisation.
Prevalensen av diabetes på Mauritius ökar i takt med övervikten, vilket således talar för en diabetes-epidemi där. Liksom mauritanerna ökar även norrlänningarna i vikt, men det är främst perifer fetma de lägger på sig, och där ses inte heller någon ökning av diabetesprevalensen.

• Claes-Göran Östensson kunde dock presentera en studie på medelålders män i Stockholm, vilken visade en parallell ökning av diabetesprevalens och övervikt hos dessa över en 10-års period. (från 2,8% 1992-1994 till 4,0% 2003-2004).
Han visade även siffror från en annan studie som visade att risken för kvinnor i åldergruppen 35-55 år att drabbas av diabetes är lägre än för män i samma åldersgrupp. Ärftlighet enbart eller i kombination med livsstilsfaktorer spelar en mindre roll för kvinnor än för män, och dessutom innebär kaffe (ž 3 koppar/dag) bättre skydd mot diabetes för kvinnor än för män.

• Värdinnan för mötet, Maria Thunander, Växjö, presenterade en prospektiv studie av diabetesincidens under 3 år med registrering av alla ž18 år med nydiagnostiserad diabetes mellitus i hela Kronobergs län.
Klassifikation gjordes med provtagning för två antikroppar samt c-peptid. Alla med autoimmunitet och/eller c-peptid <0,25 klassades som typ 1. Man fann en högre incidens av autoimmun diabetes hos vuxna än vad man funnit tidigare i Skandinavien, och att hela 85% av autoimmun diabetes hos vuxna debuterar efter 40 års ålder. Dessa resultat visar att kliniska data som tex övervikt och ålder inte räcker för en säker klassificering, utan serologisk typning är önskvärt. Jan Fornander berättade även att man i samma material har tittat på gruppen med f-p-glukos 6,1-6,7 mmol/L, och funnit att denna grupp är mer hjärt-kärlsjuka delpopulation än populationen, och bör därför vara väl värd att identifiera och behandla.

Aktuellt om läkemedel vid diabetes
• Mona Landin-Olsson, Lund, talade om måltidsinsulin, och visade att i Skåne är 80% av allt måltidsinsulin som förskrivs direktverkande och 20% snabbverkande. Dessa siffror stämde även på vårdgivarna i Skåne- 80% av dessa behandlar med direktverkande insulinanaloger.
Den totala kostnaden för förskrivning av direktverkande insulin i Sverige (jag tror att siffran gällde 2002) var 34,7 miljoner kronor, vilket ger en kostnad på 8-10:- pr dygnsdos. I diskussionen kom frågan upp om humaninsulinerna längre har någon plats i den moderna diabetesvården, eller om de lika gärna kan tas bort.
Mona Landin-Olsson ansåg att det inte längre finns några absoluta medicinska indikationer för att behålla humaninsulinerna, men Johnny Ludvigsson, Linköping, ville poängtera att man inte ska ta bort ett verktyg som fungerar så länge det inte är skadligt, och att det fortfarande finns tillfällen då t ex Actrapid lämpar sig bättre, t ex barn som äter långsamt.
• Per-Eric Lins, Stockholm, talade om vad vi vet och vad vi skulle vilja veta om basinsuliner. Han riktade viss kritik mot industrin för att de i cross over-studier jämfört lispro+ glargine med humant insulin (Actrapid)+ NPH.
Per-Eric efterlyser en jämförelse med lispro- glargine med lispro+ NPH. Fördelarna med Lantus jämfört med NPH är att man slipper toppen (som vid NPH-behandling riskerar att inträffa när insulinbehovet är som lägst), samt en minskad frekvens av nattliga hypoglykemier. Det är dock svårare att visa effekt på HbA1c, men Lins menar att detta kan förklaras av att måltidsinsulinet inte varit optimalt inställt. Tillverkaren hävdar att 90% av användarna klarar sig med en dos Lantus per dygn, men erfarenheter från både Sverige och USA talar för att så många som 30% tar två doser per dag. Per-Eric efterlyser även en jämförelse mellan glargine och pump, då pump-behandling är mycket kostsamt och ett billigare alternativ skulle vara välkommet.
Han vill även se studier på hur glargine fungerar på patienter med hypoglycaemic unawareness. Per-Eric betonade i efterföljande diskussion att man alltid bör pröva de basinsuliner som finns (NPH, Lantus, (Determir)) innan man börjar med pump. Björn Eliasson tillade att för att få ut det bästa av nya insuliner så måste vi använda dem på rätt sätt och utbilda patienterna på samma sätt som vi gör vid pumpbehandling.

• Ulf Adamson, Stockholm, berättade att vi snart kan ha det första inhalerbara insulinet på marknaden, Extubera, som Aventis/Pfizer har skickat in registreringsansökan om.
Detta är ett kortverkande insulin med lika snabb effekt som injicerat insulin, men med en något längre duration. En av fördelarna med inhalerbart insulin är, enl Ulf Adamsson, att det är mindre stigmatiserande än injicerat insulin, och detta är en viktig poäng som inte ska glömmas bort. Många gånger är det patientens psykologiska insulinresistens som hindrar en förbättrad metabol kontroll. I dessa fall är det troligt att inhalerbart insulin skulle accepteras tidigare av patienten.
En studie som jämförde två grupper typ 2-diabetespatienter varav den ena gruppen fick inhalerat insulin till måltid och den andra subcutant måltidsinsulin (båda grupperna fick NPH till natten) visade att det inte var någon större skillnad på HbA1c eller storlek på insulindoser mellan de båda grupperna. Dock har vi inte sett vad som händer på lång sikt vad gäller t ex lungcancer och andra lungskador. Inte heller vet vi hur rökare reagerar, eftersom rökare hela tiden har uteslutits ur studier.

• Björn Eliasson, Göteborg, tog upp den perorala diabetesbehandlingen, där metformin fortfarande står som förstahandspreparat. Bruket av de lite nyare preparaten, glitazoner och meglitinider ökar sakta. Glitazonerna kan nu användas som monopreparat och kommer även att tillåtas i kombination med insulin. En orsak till att de hittills använts så sparsamt kan vara rädsla för leverskador, vilken enligt Björn Elisasson inte är befogad. Vad gäller de snabba insulinfrisättarna Starlix och NovoNorm så betonades att dessa ger färre hypoglykemier jämfört med SU-preparat, samt att de kan användas vid nedsatt njurfunktion.
Björn Eliasson talade även om en ny behandlingsprincip- GLP-1. Det är ett kroppseget hormon som påverkar insulinsekretionen i första hand och i andra hand magsäckstömning och aptit. Analoger avd GLP-1 kan är endast möjligt att ges i injektionsform, men det pågår även kliniska prövningar med läkemedel som hämmar nedbrytningen av endogent GLP-1. Typ 2 diabetes bör behandlas enligt följande:

  1. Livsstilsförändring
  2. Metformin + ev glitazoner, maximeras efter behov
  3. Tillägg av insulinfrisättare
  4. Tillägg av insulinbeh, i första hand NPH till natten, sen övergång till t ex mix-insulin dagtid, sätt ut insulinfrisättare.


I efterföljande diskussion kom frågan upp om metformin till överviktiga typ 1 diabetes-patienter, och Gun Forsander, Göteborg, berättade då att en studie i Toronto har visat att överviktiga ungdomar med typ 1 diabetes som har behandlats med metformin sänkte HbA1c. Ulf Adamsson tror att användningen av dagens glitazoner endast kommer att öka litegrann, utan att de istället kommer att ersättas av nyare preparat.

Aktuellt resultat från ABIS
- Alla Barn i Södra Sverige-studien Johnny Ludvigsson, Linköping
ABIS startade 1997 och inkluderade 17000 nyfödda barn (nästan 80% av alla barn som föddes i Östergötland, Småland, Blekinge och Öland under perioden 971001 till 991001. Barnen följs med regelbunden provtagning och insamling av data via frågeformulär vid olika åldrar upp till 5-6 års ålder, och en fortsättning planeras upp till 14 års ålder. I studien tittar man på miljöfaktorers effekt på GADA, IA-2A och IAA mot bakgrund av flera existerande hypoteser- virushypotesen, komjölkshypotesen och acceleratorhypotesen (vilken har utvidgats till stresshypotesen). Man har bl a funnit att det finns ett samband med autoantikroppar och: - introduktion av komjölk före 3 månaders ålder - introduktion av gluten före 4 eller efter 6 månaders ålder - föräldrastress - allvarliga livshändelser - typ 2 (!) diabetes i släkten
Ett annat intressant fynd är att bovint insulin, som tillförs via komjölk, är immunogent hos människa. Johnny Ludvigsson slutar med att betona att ABIS är en stor guldgruva med en mängd data som väntar på analys och sammanställning, och han välkomnar fler intresserade forskare och doktorander att ta del av denna!

Fredag 14 maj

Fredagen inleddes med att årets tre pristagare, Marie Guldstrand, Stockholm, Majid Kalani, Stockholm och Björn Zethreus, presenterades och fick kort beskriva sina arbeten.

Typ 1 diabetes, genetik och autoimmunitet
Ingrid Kockum, Stockholm.
Ett ämne som är högst intressant, men för den som inte är så hemma i DNA-skogen så är det lätt att gå vilse bland kromosomer och annat, (vilket jag gjorde ganska snart). Dock lyckades jag uppfatta att diabetes typ 1 troligen orsakas av en huvudgen, en del andra gener i kombination med miljöfaktorer, och att man tror att man är ganska nära att hitta denna huvudgen.

Prediction of Type 1 diabetes
Polly Bingley från Bristol i England.
Även om vi ännu inte har ett botemedel för diabetes så är det viktigt att kunna förutsäga diabetes, då man kan gå in med primär och sekundär intervention. Polly Bingley utgick från frågan som många föräldrar ställer sig (framförallt om någon av dem själv har diabetes)-”Kommer mitt barn att få diabetes?” För att svara på denna fråga utgick Polly Bingley från fyra stycken underfrågor.
1. Hur är det med hans gener? Specifika siffror för ärftlighet skiftar lite beroende på vilken studie man läser, men enligt Polly Bingley är risken att få diabetes 10 gånger högre om en av föräldrarna har det, med en högre risk om det är pappan än mamman. Om ett syskon har fått diabetes före fem års ålder så är risken större än om ett syskon får det efter fem års ålder.
2. Kan andra prov hjälpa? Vad gäller ö-cellsantikroppar så har man hos 41% av barn med nyupptäckt diabetes sett att de har flera olika typer av antikroppar. Mycket få friska barn har så mycket som fyra olika antikroppar. Ju fler antikroppar man har desto högre är risken att utveckla diabetes- detta utgör idag basen för att förutspå diabetes. Antikroppar förekommer tidigast vid ca nio månaders ålder, och man har endast sett små förändringar av förekomst av antikroppar under de första levnadsåren. Detta innebär troligen att ett test tidigt i livet räcker.
3. När kommer han att få diabetes? Det troliga är att nästan alla som har flera olika typer av antikroppar förr eller senare kommer att utveckla diabetes. Nedsatt glukostolerans och nedsatt insulinsvar talar för en snar utveckling av sjukdomen. En fråga som kom upp i samband med detta var vad som händer när försäkringsbolagen får tag i dessa siffror. Det finns naturligtvis inget svar, men visst tål det att tänka på.
4. Kommer det att bli stressande att få veta? En studie har visat att det inte finns något samband mellan ökad föräldra-stress och vetskapen om att barnet har en ökad risk att få diabetes pga genetiska orsaker. Dock varierar detta med etnicitet, utbildning, civilstånd od. När man frågade föräldrar vars barn testats för antikroppar så var majoriteten av de vars barn testat negativt glada för resultatet, vilket naturligtvis var väntat. Dock var så många som 87% av de vars barn testat positivt också ”glada”, vilket kanske är något mer förvånande.
Polly Bingley slutade sin strålande föreläsning med att konstatera att vi kan förutspå diabetes, allt vi behöver nu är effektiv prevention!

NDR
Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg, kunde rapportera att Nationella diabetesregistret, NDR, nu används av 600 enheter, vilka kan gå in på nätet och direkt titta på sina egna uppgifter. Socialstyrelsen har riktat viss kritik mot att det i vissa områden är få primärvårdsenheter som är anslutna till NDR, men då registreringen är frivillig är det inte helt lätt att göra något direkt åt detta. Kanske skulle man få ett ökat deltagande om det istället var huvudmannen som beslutade om deltagande eller inte.
Med anledning av de nya riktlinjerna som diskuteras med bl a mycket striktare gräns för HbA1c (<5%) finns det anledning att nämna NDR-IQ, ett nätbaserat kliniskt förbättringsarbete med stöd av NDR. 19 team deltar, och målet är att halvera gapet mellan verkligheten och riktlinjerna, genom att göra problemanalyser och upprätta nya mål.
Hittills har man i problemanalyserna sett att: - det saknas gemensamma mål - det saknas lokala PM - det saknas utvärdering av egna resultat, ”Vi vet inte var vi står”. - det finns brister i strukturen - mycket av diabetesvården sker i slentrian
De som deltagit i NDR-IQ upplever att man genom detta har fått verktyg och nya tankesätt samt att man tränas mentalt i att inte acceptera ”nästan-bra-värden”
Det är också väl värt att nämna att fysisk aktivitet numera även ska registreras i NDR, vilket känns helt rätt då fysisk inaktivitet är lika vanligt som rökning, höga blodfetter och hypertoni. Bengt Lindblad, Göteborg, berättade om ’Nationellt register för barn och ungdomsdiabetes, 0-18 år’ (SWEDIABKIDS), som från januari 2000 är ett nationellt kvalitetsregister med ca 7000 registrerade patienter.
Det man bl a kan se är att yngre barn har lägre HbA1c vid insjuknandet än äldre barn. Man kan också se att sen registret startade har HbA1c markant minskat på de kliniker som hade högst HbA1c vid starten, troligen pga möjligheten att kunna jämföra sin egen enhet med andra ute i landet. I registret kan man se att tonåringar ligger ca 1 procent-enhet högre i HbA1c jämfört med förskolebarn, samt att flickor ligger högre än pojkar. Pumpanvändandet har ökat kraftigt de senaste åren, framförallt bland flickor. Pumpanvändarna har inte bättre HbA1c än den övriga gruppen, men möjligen hade pumpanvändarna ett sämre HbA1c före pumpstart.

Komplikationer
• Åke Tenerz, Västerås, skulle tala under rubriken ’Nytt om diabetes och hjärta’, men ändrade titeln på sitt föredrag till ’Nyheter om diabetes och störningar i glukosomsättningen’. Hos patienter med diabetes typ 2 står kardiovaskulär sjukdom för hälften av alla dödsfall och är därigenom den ledande dödsorsaken. Man har sett att mikrovaskulära komplikationer kommer vid diabetesdebut, men att makrovaskulära komplikationer startar tidigare.
Anna Norhammar och Åke Tenerz har i två studier visat att många av hjärtinfarkt-patienterna har störd glukosomsättning som kvarstår tre månader efter infarkten. Två tredjedelar av hjärtinfarkt-patienter utan tidigare känd diabetes har antingen nedsatt glukostolerans eller diabetes. >40% av de i denna grupp som har diabetes enligt OGT har dock normalt f-p-glukos, så Åke Tenerz menar att för att bland dessa patienter hitta dem med störd glukostolerans så krävs OGT.
Livsstilsförändringar hos de med störd glukostolerans halverar risken att få diabetes, medan behandling med metformin reducerar risken med en tredjedel.
• Nils Grefberg, Växjö, talade mycket inspirerande om diabetes och njurar, och att vi bör lära av historien och de misstag som gjordes då. Man insåg tidigt att den metabola kontrollen var mycket betydelsefull för att förhindra senkomplikationer hos patienter med diabetes typ 1, men ändå fortsatte man att behandla många av dessa patienter med insulin i en-dos.
Över 50% av dessa patienter utvecklade diabetesnefropati, vilket ledde till döden om man inte behandlades med dialys eller fick en ny njure. Dialys innebär mycket dålig livskvalitet för patienten, hög dödlighet och stora kostnader, och det är därför mycket värdefullt att förhindra att nefropatin får dessa konsekvenser.
Positivt är dock att veta att om man inte har utvecklat nefropati efter 20 år med diabetes så är risken mycket liten att man kommer att utveckla det senare. Idag drabbas <10% av typ 1-patienterna av nefropati, och det är få som börjar dialysbehandling, vilket är ett gott betyg till dagens moderna diabetes-behandling. Nils Grefberg ser den stora utmaningen i våra typ 2-patienter, vilka utgör en ökande andel av dialyspatienterna i landet. Han uppmanar oss att implementera de nya forskningsresultaten som visar att god metabol kontroll och inte minst ett normaliserat blodtryck (130/80) minskar effektivt förlusten av njurfunktion.
Vad gäller blodtrycksbehandling så berättar Grefberg att det senaste inom njurmedicin är att kombinera ACE-hämmare och angiotensin-receptor-blockerare. Det sista budskapet som han skickar med oss hem är att vi till varje pris måste förhindra att patienter hamnar i dialys.

• Martin Carlsson, Kalmar, talar om stroke, diabetes och det metabola syndromet.
Han ger oss siffror på stroke-statistik, som t ex att stroke orsakar 1 miljon vårddagar/år i Sverige, och att de samlade kostnaderna för att hand om dessa individer är svindlande 13,5 miljarder kronor/år. I en studie av 600 strokepatienter såg man att 27% av dessa hade diabetes.
Skillnaden mellan de med respektive utan diabetes var bl a att de med diabetes hade högre BMI, högre triglycerider och lägre HDL. Man såg också att könsfördelningen var jämnare bland dem med diabetes. Intervention vid riskfaktorerna hypertoni, rökning, förmaksflimmer och carotisstenos har visat sig minska risken för stroke. Bland övriga riskfaktorer ses bl a inaktivitet, manligt kön, kyla (!) och för lite eller för mycket alkohol.
Sammanfattningsvis ser man att:
- diabetes ökar risken för ischemisk stroke.

Den som har orkat läsa ända hit inser förstås att det var ett fullspäckat program med en hel del matnyttigt i som tilldelades oss under dessa knappt två dagar som vi befann oss i Växjö.


En stor eloge
till Maria Thunander och hennes medarbetare som såg till att allt flöt på, att rätt person talade om rätt ämne på rätt tid och att vi andra kunde slappna av och bara suga åt oss av all kunskap.

Kinna Gunnarsson
Diabetessjuksköterska SU/Sahlgrenska
Rapportör för DiabetologNytt

NyhetsINFO 2004 05 24
www red DiabetologNytt


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com