Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt – www.ndr.nu

 

600 enheter online!

600 enheter kan se sina resultat on-line! 600 enheter kan se sammanräkningen för registreringsåret 2003 som avslutades i mars i år!
Fram till sammanräkningen för år 2003 hade ca 500 enheter gjort totalt ca. 85.000 registreringar. Antalet registrerande enheter fortsätter att öka och nu är det således nästan 600 som deltar. De allra flesta registrerar direkt på nätet. Det slutliga antalet registreringar gällande år 2003 kommer som tidigare år att redovisas i årsrapporten till Socialstyrelsen i höst.

Årsrapporten
hämtas hem via länk på www.ndr.nu efter inloggning. Den innehåller, som vanligt, statistik över registreringar gjorda vid Din enhet och som jämförelse redovisas också statistik för motsvarande enheter (primärvård/medicinklinik/barnklinik) för hela landet.

Trender 1996-2003
NDR:s årsrapport visar att diabetesvården i Sverige tycks genomgå en långsam men stadig kvalitetsförbättring avseende riskfaktorerna, samt kännetecknas av en ökande likhet mellan landstingen för behandlings-målen. NDR är ett viktigt medel för att kunna mäta utvecklingen av landets diabetesvård men viktigast är dock att NDR är ett fungerande instrument för det lokala egna kvalitetsarbetet. Se själva era egna data, några exempel från årsrapporten nedan samt rapporten i sin helhet på www.ndr

Nya frågor
Fråga nr 10a har ändrats till Makroalbuminuri, 10b S-kreatinin och nr 11 Microalbuminuri. Diabetesretinopati har tillkommit som nr 15b. Angående de valfria frågor som nu kan aktiveras så har enheternas kontaktpersoner fått information per e-mail.

Vetenskapligt Råd för NDR
Analyser, trender och samband i diabetesvården efterfrågas bl.a av Socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Ett vetenskapligt råd, som består av 3-4 personer, och som ska ta ställning till hur, vem och till vad man kan få använda NDR-data håller på att bildas. Christian Berne bereder frågan på uppdrag av SFDs styrelse.

2004 års NDR-möte
I januari samlades landets KASar och koordinatorer på det årliga NDR mötet. Det framkom tydligt att förutsättningarna för deras arbete i de olika landstingen varierar kraftigt. Flera landsting har inrättat regionala diabetesråd eller motsvarande. Några landsting erbjuder ekonomisk ersättning till de enheter som registrerar till NDR. Mats Bojestig, verksamhetschef med.klin Höglandssjukhuset i Eksjö och projektledare från Qulturum i Jönköping, föreläste inspirerande under ämnet: ”Beror våra resultat mer på arbetssättet än på vår kunskap?” ”Avgörande för resultatet är att mäta kontinuerligt och arbetssättet ger resultatet.” Se mer om detta och hur man gör i separat artikel om NDR-IQ av Ulla-Britt Löfgren. Vi fick också höra om att ”Den som inte har tid till fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom.” av Stig Attvall. Det framkom önskemål om att kunna registrera Fysisk aktivitet, vilket nu är möjligt genom att aktivera frågan i ”valfria frågor”

Sammanfattningsvis framkom det:

  • Viktigt att enhetens alla diabetespatienter registreras, inte minst för att påvisa sambandet mellan resurser och resultat.
  • Stödet från huvudman är avgörande.
  • Lokala diabetesråd eller motsvarande är framgångsrikt liksom samarbete med beställarnämnder.
  • Man enades om att praktisk utbildning lokalt är bästa sättet att initiera användning av NDR.
  • Vid behov att legitimera KAS-uppdraget, hänvisa gärna till lokala vårdprogram och beställarnämnder liksom till uppdragsgivarnas uppfattning.
  • NDR har ett starkt politiskt stöd!

En koordinators röst: ”Vi måste stötta våra diabetessköterskor som ju är motorn i arbetet med NDR.”

NDR kansli
NDRs planer på att skapa ett eget kansli kommer nu att förverkligas. NDRs resurser kommer att samlas på ett ställe, utökas med sekreterare och få tillgång till egna utbildnings- och sammanträdeslokaler. Vi kommer därmed att kunna arbeta mer effektivt, ge bättre service samt också bättre bemöta krav från det stora antalet användare ifrån hela landet.En lång och skön NDR-sommar
Önskas Er alla

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@medic.gu.se

Soffia Gudbjörnsdottir
Rikshandläggare
soffia.gudbjörnsdottir@medic.gu.se
[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com