Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Till Melcher Falkenbergs Minne


I Valborgsmässohelgen avled hastigt en pionjär inom svensk öppenvårdsdiabetologi, docent Melcher Falkenberg (1945-2003), Kisa och Linköping.

Melcher har varit en kunnig klok kollega och forskare, som vunnit respekt från läkare i såväl öppen- som slutenvård. Han arbetade oförtrutet mot fetma, dålig livsstil och diabetesepidemin samt är skapare av många viktiga begrepp inom svensk diabetologi, däribland DAL och DAS.

Melchers tidiga bortgång gör att vi alla bör reflektera hur vi tar hand om varandra och kollegialt stödjer varandra i livets olika skiften

• DAL = Diabetes Ansvarig Läkare. På varje vårdcentral bör en resursperson bland läkarna utses av verksamhetschefen för att ta ett huvudansvar för utvecklingen av diabetesvården på sin vårdcentral, skrev Melcher redan 1997 http://www.diabetolognytt.se/nummer1_2_98/sid24_dal.html

Senare infördes detta begrepp på de flesta av våra 900 vårdcentraler. I dessa tider med stor organisatorisk och turbulens med korta mandatperioder för politiker-beslutsfattare, så har diabetesvården klarat sig relativt väl i öppenvården - just tack vare Melchers framsynthet. DAS = Diabetes Ansvarig Sjuksköterska, har också haft samma betydelse samt infördes brett i primärvården efter förslag från Melcher.

• I samband med övergång till lägre glukosnivåer (B-Glukos 6.1 resp P-Glukos 7.0 mmol/L) för diabetesdiagnostik så gjorde Melcher ett flödesschema för att underlätta förståelsen kring ny diagnostik, använt av många och citerat i flera artiklar av oss kollegor. Hans pedagogiska synsätt vid komplicerad diabetesdiagnostik finns på http://www.diabetolognytt.se/aterkommande/falkenberg.html

• I flera symposier och föredrag på bl.a. Riksstämman under många år har Melcher aktivt deltagit och spridit sitt budskap. Exempelvis hösten 1998 då menade Melcher tidigt, att ett multi-dsiciplinärt omhändertagande är förutsättningen för minskad kardiovaskulär död vid diabetes, något som senare visades i Steno-2 studien. Denna studie publicerad i januari 2003 i N Engl J Med redovisade så lågt NNT (Numbers Needed to Treat) som 5 för att förebygga en kardiovaskulär komplikation. ”Det står utom all tvivel att detta är lönsamt ...” tog Melcher upp i sitt föredrag ”Primärvården redan liv” redan 5 år tidigare. http://www.diabetolognytt.se/aterkommande/krans.html


• I samband med Medicinska Forsknings Rådets konferens för snart 10 år sedan kring ett bättre organiserat omhändertagande av patienter med diabetiska fotproblem, 90% av amputationerna kan förebyggas, så var Melcher en av förgrundsgestalterna. Han införde bland annat att både monofilament och vibrationssinnesundersökning bör ske för att i tidigt skede upptäcka diabetisk neuropati. Behovet av aktiv information till diabetespatienten poängterades.

• På sin egen hemsida http://www.melcher.nu har Melcher så sent som i februari 2003 lagt in sin Fot- och Skoskola för diabetespatienter med en 3 minuter lång instruktionsvideo om hur monofilament och stämgaffeln skall användas.

• Patientundervisningens stora betydelse vid diabetes har under åren diskuterats flitigt av Melcher och han var tidigt ute i sina diskussioner kring en förbättrad diabetespedagogik. Hans devis har varit att det är patienten som skall vara den som man lyssnar till, den som skall driva sin egenvård. Vi inom vården måste alla lyssna mer på våra patienter, ge dem mer tid vid konsultation, visa mer entusiasm och förbättra vår egenkunskap som läkare och sköterska för att ständigt kunna bli själva bättre. Många av oss minns för 6 år sedan hans utbildningsvideo, som var med som bilaga till tidningen DiabetologNytt, med då ett utskick till 2.500 medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi (SFD).

• Team Melcher Falkenberg vid Vårdcentralen i Kisa utnämndes av SFD till Årets Diabetesteam 1998. Primärvårdsbaserad prevention av typ 2 diabetes - Kisamodellen - hyllades då av SFD med 20.000 SEK till diabetesteamet i Kisa under Melchers ledning. Melchers patientutbildning i grupp utmärktes av att vara problembaserad, använde och utvecklade egna pedagogiska hjälpmedel.

• Genom åren har Melcher varit en flitig debattör i diabetesfrågor, och på www.diabetolognytt.com finns totalt drygt ett 100-tal inlägg av Melcher. Detta utgör en mycket imponerande debattproduktion under många år, i frågor kring pedagogik, diabetesfotsår, metabol kontroll, organisation och logistik, Nationella Diabetes Registret (NDR), ja, faktiskt inom de flesta områden. Hans tankar och funderingar har inspirerat de flesta av oss att stanna upp och reflektera, för att utvecklas och bli ännu bättre.

• Nedan finns en hel del av Melchers viktigaste arbeten inom diabetes och pedagogik, ett nytt och viktigt ämne för diabetesvården, för att visa hans bredd och djup. Därtill finns mer än 100-tal andra vetenskapliga arbeten publicerade i olika svenska och internationella tidskrifter, med hög impactfaktor.

Den 27 Feb 2003 skrev Melcher i ett mail till en av oss, att ”det svider i det allmänmedicinska hjärtat att vi inte gör mera för diabetologin. Det finns så mycket kvar. Jag är själv också nöjd med min tillvaro - och ska nu också passa på att leva.”

Då höll just Melcher på med sin nya lärobok om ”Hälsa, Etik och Lärande” som skulle bli klar till hösten. Samtidigt arbetade Melcher med en lärobok till patienter och personer i vården om fetmabehandling. Han hade just gjort massor av nya bilder och en omfattande bilderbok. Vi känner alla till hans stora entusiasm inför ökad medvetenhet för begreppet fetma och diabetes, både nationellt och internationellt. ”Alla patienter på en vårdcentral skall vägas för att vi skall upptäcka obesitas och fetma”, proklamerade Melcher i en av sina många insändare under åren i Dagens Medicin och Läkartidning.

Melcher övertygade om sina idéer och dess framtida bärkraft inte bara genom att bygga på egen och andras vetenskapliga grundvalar. Han brann av entuasasim i sina offentliga framträdanden, men även i personliga diskussioner. Hans drastiska formuleringskonst och förmåga att med unika bilder såsom av konstnärer framställda keramikmuggar och slipsar för att illustrera bukfetmaepidemien bidrog till hans karisma och var en viktig faktor för att så framgångsrikt kunna skapa opinion.

En professorskompetent diabetesläkare och specialist i allmänmedicin, tillika kär vän, har lämnat oss kollegor och sina patienter med stor sorg. Hans minne lever vidare inom svensk och internationell diabetologi. Vi minns vännen Melcher med respekt och saknad.

4 maj 2003

Christian Berne Prof, ordf Svensk Förening för Diabetologi, Uppsala
Gunnar Carlgren, Distriktsläkare, Linköping
Peter Nilsson Docent, Malmö
Stig Attvall, Docent, Göteborg

Diabetes-pedagogisk litteratur, Melcher Falkenberg

• Falkenberg M, Elwing B, Göransson B, Hellstrand B, Riis U. Problem Oriented Participatory Education in the Guidance of Adults with Non-Insulin-Treated Typ II Diabetes Mellitus. Scand J Prim Health Care 1986; 3: 157 - 64.
• Falkenberg M. Diabetes care in a Rural Primary Health Care District where Patient Education is Given High Priory. Metabolic Evaluation. Family Practise 1990; 7: 270 - 72.

• Falkenberg M, Apelqvist J, Lithner F, Rosenquist U. Förebyggande och medicinsk fotvård minskar antalet amputationer hos diabetiker. Läkartidningen 1993; 47: 4221 - 24.

• Falkenberg M, Finnström K. Retinopathy related to metabolic control, albuminuria and mode of detection in patients with type 2 diabetes under 70 years of age cared for in primary health care. Diabetic Medicine 1994; 9: 843 - 49.

• Falkenberg M. Övervikt - en riskfaktor för typ 2 diabetes. Primärprevention enligt Kisamodellen.Allmän Medicin 1996; 17: 273-276.

• Falkenberg M. Primärvårds- och populationsbaserad tertiär-, sekundär- och primärprevention avseende typ 2 diabetes. Kisamodellen. Socialmedicinsk Tidskrift 1997; 2-3; 74-6.

• Falkenberg M. Reducing cardiovascular morbility and mortality among diabetic patients in primary health care in collaboration with hospital care. American Diabetes Association, 57th Annual Meeting and Scientific Sessions.Boston, USA, 21-24 Juni 1997.Diabetes 1997; 46, Suppl 1: 0456.

• Falkenberg M. Behandlingskontroll av diabetesvården i primärvården med HbA1C. Allmänmedicin 1992; 2: 78 - 79.

• Falkenberg M. Förbättrad diabetesvård i primärvården ger minskat antal amputationer. Läkartidningen 1989; 41: 3450 - 53.

• Falkenberg M. Metabolic control and amputations among diabetics in primary health care - a population based intensified program gouverned by patient education. Scand J Prim Health Care 1990; 8: 25- 9.

• Falkenberg M. Diabetes Mellitus. Prevalence and Local Risk Factors in a Primary Health Care District.Scand J Soc Med 1987; 15: 139 - 44.

• Falkenberg M. Diabetes mellitus and hyper- and hypothyroidism in a commuity. Epidemiological and therapeutic aspects. (Ph D Thesis) Linköping * Falkenberg M. Visst är HbA1C-analys nödvändig för kontroll av typ 2 diabetes! Läkartidningen 1987; 84: 2862 - 3.

• Falkenberg M. Vilka organisatoriska principer ger optimal prevention och behandling. Primärvårdens roll - screening, prevention och utbildning. Konsensuskonferns 15-17 april 1998. Diabetikerns fotproblem. Spri tryck 315, 114 - 123.

• Falkenberg M. Steps towards the prevention of obesity and associated complications. Inter J Obesisty 1999; 23; supp 4, 20-22.

• Falkenberg M. Med DAL:en säkrar vi diabetesvården. Läkartidningen 1999;96:622 - 23.

• Falkenberg M. Ge redskapet HbA1C även till patienter med diabetes typ 2! Läkartidningen 2000;97:4046.

• Falkenberg M. Håll koll på midjemåttet! Övervikt, fetma och stort bukomfång riskfaktor för typ 2-diabetes. Läkartidningen 2001;98: 3520-22.

• Falkenberg M, Rössner S. Behandling av övervikt. Läkemedelsboken 2002/2003; 164-173.

• Falkenberg M, Vikinge L. Vårdetiska aspekter på mötet med den feta patienten: varför ser vi inte fetman? Läkartidningen 2002;99: 2429-30.

• Falkenberg M. Liten hjälpreda till Dig med diabetes. Novo Industri AB, 1982.

• Falkenberg M. Planschsystem om 4 st att använda till Liten hjälpreda till Dig med diabetes. Novo Industri AB, 1982.

• Falkenberg M. Hjälpeda till Dig med typ 2 diabetes. Novo Nordisk, Pharma AB, 1991.

• Falkenberg M. Hjälpeda till Dig med typ 2 diabetes. Top-desk-flipboard system med 5 planscher och 5 overheadbilder. Novo Nordisk, Pharma AB, 1991.

• Falkenberg M. Några frågor och svar om övergång från tabletter till insulin. Novo Nordisk, Pharma AB, 1993.

• Falkenberg M. Kör inte med för höga blodsockervärden! Stanna upp vid rött ljus! Novo Nordisk Pharma AB, 1996

Till Minne av
Melcher Falkenberg


Fortfarande i april förmedlade Melcher Falkenberg sitt glödande engagemang för arbetet emot fetma och diabetes som håller på att få epidemisk spridning. Han var inte bara läkare, konstnär, internationellt, mer än nationellt och mycket mer än lokalt, erkänd forskare, utan han var en skådespelare, som förkunnade sitt budskap med kraft, humor och träffande liknelser även i stunder då hans egen livstråd dallrade av spänning.

Att veta mycket och vilja snabbare än sin omgivning kan skapa konflikter, i all synnerhet om välviljan kan synas kompromisslös. När Melcher Falkenberg ställde krav, även berättigade, i sin omgivning eller i massmedia, så möttes han nog många gånger av en så trögflytande förståelse att den huvudsakligen upplevdes som motstånd.

Realism är nödvändig, eftertänksamhet och fötterna på jorden brukar uppskattas, och uppfattas som besläktat med klokhet. Alla kan inte bli ambassadörer utan några måste göra grovjobbet. Såvida man inte kan göra både och. Men det behövs åtminstone några som vågar sig på högtflygande planer vid sidan av alla som sitter fast i leran. Det enträgna arbetet ger trygghet och resultat, men det är visionerna som förändrar världen. Melcher Falkenberg betydde mycket för diabetesvården och kampen för sundare livsstil, för Hälsouniversitet såväl som för primärvården. Han vågade spänna en båge.

Vitsipporna blommar i Brokind. Vi är många som saknar Melcher Falkenberg.

Johnny Ludvigsson
Prof barndiabetes
Universitetsssjukhuset Linköping


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com