Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka


Graviditetsdiabetes _ nya rön

Ny svensk studie

Gravida kvinnor som inte behandlas för nedsatt glukostolerans löper större risk att råka ut för komplikationer under graviditeten.

Det visar en ny svensk undersökning. Forskarna bakom studien menar dock att fyndet ändå inte motiverar behandling av kvinnor med nedsatt glukosintolerans. Men annan svensk expertis har motsatt åsikt.

Under graviditeten får alla kvinnor lägre känslighet för insulin, vilket de flesta lyckas kompensera genom en ökad produktion av hormonet. Men de som inte lyckas löper risk att drabbas av graviditetsdiabetes, ett tillstånd som kan öka risken för sjuklighet både för kvinnan och för barnet i samband med graviditeten samt för att kvinnan senare i livet utvecklar typ 2-diabetes.

Glukosintolerans och manifest diabetes

Graviditetsdiabetes delas in i en mildare form, nedsatt glukostolerans, och en svårare form, manifest diabetes. Praxis i dag är att alla kvinnor med båda formerna "behandlas" genom kostråd och regelbundna blodsockermätningar. I vissa fall krävs även insulinbehandling, vilket främst förekommer hos dem med manifest diabetes.

_ Värdet av att diagnosticera och behandla nedsatt glukostolerans har dock ifrågasatts bland annat för att kvinnor med graviditetsdiabetes har en rad andra karakteristiska utöver nedsatt glukostolerans som kan påverka utfallet av förlossningen. Därför ville vi undersöka vilken effekt som obehandlad nedsatt glukostolerans har för kvinnan och barnet, säger Ingrid Östlund, chef för kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Örebro.

Högre risk för komplikationer

I undersökningen inkluderas 213 kvinnor i Örebro och Stockholm som hade nedsatt glukostolerans. Dessa jämfördes med 812 kontroller utan graviditetsdiabetes. Det visade sig att det generellt fanns högre risk för komplikationer både för modern och barnet i gruppen med nedsatt glukostolerans.

Jämfört med kvinnorna i kontrollgruppen löpte de betydligt högre risk att föda barn som var "för
stora för tiden", något som anses öka risken för traumatisk förlossning. De hade också dubbelt så hög risk att föda med kejsarsnitt eller att föda prematurt. Och även om allvarliga komplikationer var sällsynta fanns en ökad risk för vård på barnklinik.

_ Många kommer kanske att ta resultaten som intäkt för att man ska behandla gravida kvinnor med nedsatt glukostolerans. Men det menar inte vi som gjort studien. Hur stor del av sjukligheten som eventuellt skulle kunna förbättras vid behand


ling vet vi inte Resultaten liknar de som man faktiskt ser hos kvinnor som får behandling, säger Ingrid Östlund.

_ Sedan studien slutfördes avvaktar vi i Örebro och Stockholm med att behandla gravida med nedsatt glukostolerans. Vi vill dock påpeka att vi inte gett något slutgiltigt svar på frågan huruvida man ska behandla eller ej. Ett sådant svar kan man få genom en randomiserad studie med två grupper där den ena lämnas obehandlad och den andra behandlas.

Hur screena gravida kvinnor

Just nu förbereder vi en sådan studie, säger hon. Frågan med nyttan av behandling av nedsatt glukostolerans hos kvinnor under graviditeten går in i en annan omdiskuterad fråga, nämligen om och hur man ska screena gravida kvinnor för graviditetsdiabetes. I dag används många olika typer av screeningsprogram i Sverige.

I region Skåne låter man till exempel alla göra en frivillig så kallad glukosbelastning, som är enda sättet att ställa diagnosen graviditetsdiabetes. _ Här i Örebro glukosbelastar vi bara de kvinnor som tidigare haft graviditetsdiabetes, fött stort barn eller visar höga blodglukosvärden. I en tidigare undersökning har vi visat att vi därigenom
fångar in alla med manifest diabetes, samtidigt som mindre än tio procent behöver göra glukosbelastning, säger Ingrid Östlund. Undersökningen av obehandlad nedsatt glukostolerans ingick tillsammans med studier om olika screeningsstrategier i en avhandling som Ingrid Östlund lade fram den 7 februari.

Hur viktigt att hitta kvinnor med nedsatt glukostolerans?

Hur viktigt är det att man hittar och behandlar gravida kvinnor med nedsatt glukostolerans?

Anders Åberg, mödravårdsöverläkare, universitetssjukhuset i Lund: _ Denna grupp är ju behäftad med rejäla risker, vilket ju studien från Örebro och Stockholm visar. Enligt siffror från Lund har kvinnor med nedsatt glukostolerans till exempel ett oddsratio att föda stort barn på 2,5, medan det i den aktuella studien var 7,3. Eftersom befolkningen inte skiljer sig nämnvärt åt vad beträffar frekvens som får graviditetsdiabetes så är den enda egentliga skillnaden själva omhändertagandet, vilket därför borde vara förklaringen till de skilda resultaten. Så jag tycker definitivt att det finns fog att intensivt behandla kvinnor med nedsatt glukostolerans, vilket vi i Skåne gör sedan tolv år tillbaka.

Margareta Wennergren, verksamhetschef för förlossningsvården,
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg: _ Jag tycker det är viktigt att hitta och behandla dessa kvinnor eftersom de ju har en ökad risk att få stora barn och barn som är känsligare under förlossningen. I ett framtidsperspektiv är det ju också viktigt att minska risken för att diabetes bryter ut senare i livet. Här i Göteborg har vi valt att gå efter en "liberal" modell att glukosbelasta dem som har visat höga blodsockervärden i kontroller på mödravården, alltså lite annorlunda än i Skåne. De som har nedsatt glukostolerans får kostråd och livsstilsinformation. Sedan följs de upp med blodsockermätningar.


Anders Åberg, mödravårdsöverläkare, universitetssjukhuset i Lund
Carl-Magnus Hake

Dagens Medicin

Riksstämman 26-28/11 2003

SFD välkomnar bidrag som föredrag eller poster vid årets Diabetes-sessioner vid
Riksstämman som äger rum ons 26/11.

Abstract insändes via elektronisk blankett som hämtas på Svenska Läkaresällskapets
hemsida, www.svls.se, klicka vidare på Riksstämman. Sök upp Diabetologi bland
sektioner/föreningar. OBS! sista dag för insändande av abstract är 25/8.

Välkommen med ditt bidrag!
Frågor kan besvaras av vetenskaplige sekreteraren jan.eriksson@medicin.umu.se

 

 


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com