Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Om synfältsundersökningar och
körkortsinnehav vid diabetes

De diabetiker som har körkort och som har krav på regelbundna läkarintyg för det fortsatta körkortsinnehavet behöver oftast komma in med läkarintyg från både den läkare som sköter diabetesbehandlingen och från ögonläkare. I de från 1 maj 2008 gällande föreskrifterna om medicinska krav för körkortsinnehav, VVFS 2008:158, finns en ny skrivning i kapitel 6 om synfältsdefekter vid diabetes. I ett Allmänt råd till 8 § sägs: ”Vid retinopati och vid tillstånd efter laserbehandling vid retinopati bör undersökning med statisk tröskelperimetri övervägas i varje enskilt fall”.
Orsaken till att denna skrivning kom till är att den tidigare mer använda undersökningen med en så kallad Goldmannperimeter alltmer kommit att ersättas av datoriserad undersökning i så kallad Humphreyperimeter eller motsvarande. I en sådan apparat utförs ”statiska tröskelmätningar”. Det allmänna rådet till 6 kap. 8 § i föreskrifterna har troligen bidragit till att allt fler diabetiker nu får sina synfält undersökta med sådan teknik på begäran från landets länsstyrelser.
Undersökningen med Humphreyperimeter är snabbare att utföra, kräver inte särskilt utbildad personal och är framför allt betydlig säkrare än tidigare använd teknik. Man måste dock komma ihåg att tröskelperimetri har konstruerats för att tidigt upptäcka sjukdomar i ögon eller synsystem, och inte primärt för att avgöra om en person är lämplig som bilförare.
En del diabetiker har fått sitt körkort återkallat på grundval av en bedömning av synfälten vid en sådan tröskelperimetri. I några av dessa fall har personen vid ett överklagande av länsstyrelsens återkallelsebeslut fått rätt i högre instans efter hörande av särskilt kunniga ögonexperter. Det kan ha handlat om att länsstyrelsernas konsultläkare inte varit vana vid tolkningen av resultaten och även i vissa fall att den ögonläkare som skrivit intyget och gjort bedömningen av synfältskartorna varit för sträng. En orsak till detta kan bland annat vara att resultaten vid en sådan undersökning presenteras i relation till hur det skulle ha sett ut hos en normal person i samma ålder. Även om personens synfält då ser ut att vara onormala är de kanske lika bra som hos en frisk person i hög ålder där körkortsinnehav skulle vara fullt möjligt. En annan orsak till en alltför sträng bedömning är den något annorlunda presentationen av resultatet i en grafisk form som kan vara lätt att övertolka.
Eftersom det kan vara svårt att rätt bedöma resultaten från sådana tröskelperimetrier kan den diabetiker, som misstänker att man fått en alltför sträng bedömning i samband med prövningen på länsstyrelsen, begära att få en bedömning hos Transportstyrelsens Trafikmedicinska råd. Rådet kan då vid behov anlita sina ögonspecialister. När körkortsinnehavaren får en underrättelse från länsstyrelsen om att man överväger att återkalla körkortet kan han/hon skriva till länsstyrelsen och begära att en bedömning ska göras av Trafikmedicinska rådet innan länsstyrelsen avgör ärendet.
Den som får sitt körkort återkallat har också möjlighet att överklaga beslutet. Så har Stefan Olsson gjort enligt artikeln i Diabetes 5/09. Vid en prövning hos Länsrätten eller Kammarrätten begär domstolarna ofta ett yttrande från Trafikmedicinska rådet för att få hjälp med tolkningen av synfältskartorna. Om tiden för överklagandet har löpt ut går det alltid att på nytt ansöka om körkortstillstånd för att återfå sitt körkort. Då kan man be om att det ska göras en bedömning hos Trafikmedicinska rådet eller till ansökan bifoga ett yttrande från en på området särskilt kunnig ögonläkare.
Andra gånger kan det kanske vara så att den nu rekommenderade undersökningen med Humphreyperimeter har inneburit att personen för första gången fått veta hur skadat synfältet i själva verket är. En återkallelse av körkortet är då tyvärr den enda möjligheten. Att det finns områden i synfältet där man inte ser, uppfattar man ofta inte själv. Det kan därför kännas extra svårt att acceptera det som en väl genomförd och riktigt bedömd synfältsundersökning visar.

Lars Englund, chefsläkare
Transportstyrelsen

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com