Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

HbA1c med enheten mmol/mol

Gunnar Nordin, EQUALIS
 
Från och med 1 september 2010 kommer HbA1c-resultat att rapporteras på två olika sätt, dels med den gamla ’Mono S %-enheten’ och dels med den nya enheten ’mmol/mol’ som markering för att resultaten är kalibrerade – eller justerade – i nivå med IFCC:s referensmetod (Tabell 1).
Det är mycket som måste förberedas inför 1 september. Vårdpersonal och patienter behöver lära sig att hantera och förhålla sig till helt nya siffror för HbA1c. Dataregister och elektroniska journaler behöver anpassas att hantera ny information. För laboratorier och tillverkare av HbA1c-metoder innebär det också att HbA1c-utrustningar ska ställas in så att resultaten justeras i nivå med IFCC:s referensmetod för HbA1c. Hittills har alla svenska HbA1c-resultat varit kalibrerade till Mono S-metodens nivå.
Syftet med övergången till IFCC-kalibrering och införandet av ny enhet för HbA1c är att göra det lätt och säkert att jämföra HbA1c-resultat som mäts i olika länder, med olika metoder och vid olika tillfällen. I många länder har överensstämmelsen mellan olika metoder varit mycket sämre än i Sverige där Mono S-kalibreringen hittills fungerat som ett stabilt riktmärke. I Sverige har vi å andra sidan haft en nivå som avvikit från övriga världen.

4.1
Figur 1. Medelavvikelse från facitvärdet i nio av EQUALIS tio utskick under 2009.
Patientnära metoder med blå staplar, sjukhusmetoder med röda staplar.

 

EQUALIS gör årsvisa sammanställningar för att övervaka kalibreringen av HbA1c-metoderna i Sverige. Under 2009 har, med något undantag, kalibreringen av de olika metoderna i förhållande till Mono S-nivån varit bra. En preliminär sammanställning av de olika metodernas medelavvikelser i EQUALIS kvalitetssäkringsprogram för HbA1c framgår av figur 1 nedan. Sjukhusmetoderna (de röda staplarna) svarar för en stor andel, >80%, av det totala antalet rapporterade patientresultat. Det innebär att patientmedelvärdet för hela landet för 2009, som t ex beräknas i det Nationella Diabetesregistret, inte väntas ha någon stor medelavvikelse från Mono S metoden (facitvärdet).
Figuren visar medelavvikelserna för samtliga deltagare i EQUALIS kvalitetssäkringsprogram för HbA1c. Det betyder inte att varje enskilt mätinstrument visar samma avvikelse. För att ta reda på det egna HbA1c-instrumentets medelavvikelse hänvisar vi till resultatrapporterna i kvalitetssäkringsprogrammet för respektive laboratorium. Det är angeläget att alla enheter som mäter HbA1c i egen regi aktivt deltar i EQUALIS kvalitetssäkringsprogram för att kunna följadet egna instrumentets avvikelse från facitvärdet.

4.2
Tabell 1. Jämförelse av HbA1c-värden med den nya IFCC-enheten och med den
gamla Mono S %-enheten. I den högra kolumnen visas även motsvarande
resultat i NGSP-(eller DCCT-)%-enheten, som hittills dominerat internationellt.

 

Normalt består EQUALIS provmaterial av insamlade och avidentifierade patientprov som har använts för HbA1c-mätning. Små provvolymer från ett stort antal patienter samlas till ett gemensamt provmaterial. På så sätt späds patientspecifika egenheter ut, och metod-överensstämmelsen blir oftast bättre för sådant provmaterial än om man mäter på ett enskilt patientprov. Ett av utskicken under 2009 bestod av enskilda patientprov, och har därför exkluderats från beräkningarna för sammanställningen ovan.
Syftet med denna lilla notis är att förbereda er, som är särskilt intresserade av diabetesvården, på att HbA1c kommer att rapporteras med ny enhet under 2010. Vi återkommer med ytterligare information för att underlätta övergången till ny HbA1c-kalibrering.

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com