Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt www.ndr.nu

Åter ett nytt år, 2010, har börjat och 2009 blev ännu ett succéfyllt år där antalet enheter men framför allt täckningsgraden har tagit ett stort kliv framåt. Sammanställningen är inte helt klar men preliminära siffror tyder på att antalet rapporterade patienter under 2009 kommer att tangera 250 000 strecket, alltså en ökning från föregående år med ca 30 000 patienter. Bra jobbat!

Årsrapporten
Arbetet med enheternas egna årsrapporter pågår i skrivande stund för fullt och en nyhet för i år är att primärvårdens patienter inte kommer att delas upp i debut < respektive > 30 år utan dessa patienter redovisas tillsammans i respektive variabel.
Arbetet med den skrivna årsrapporten har också påbörjats och vi fokuserar på att göra resultaten ännu mer lättbegripliga och denna gång kommer resultaten också att redovisas uppdelat utifrån klinisk diabetes klassificering. I rapporten kommer vi också att redovisa, i samarbete med Equalis, justerade HbA1c värden för år 2008-då ser vi att vi ligger bättre till en vi trodde, således är den positiva trenden obruten!

NDR IQ3
Det tredje NDR IQ-projektet avslutades i november 2009 och de flesta enheter har förbättrat sina resultat och för många variabler i projektet överstiger förbättringen den generella förbättring som ses i hela NDR under samma tidsperiod, febr 2007 till nov 2009. I NDR IQ3 har också ingått patient- rapporterade resultat som kommer att redovisas separat. Resultaten och förbättringarna varierar mellan teamen. De enheter som regelbundet analyserat sina data gemensamt inom teamet och aktivt arbetat fram åtgärdsplaner har nått de bästa resultaten. Viktiga lärdomar är: involvera all personal inom enheten vid projektstart samt kontinuerligt rapportera till alla under projekttiden. Registrering online eller export av data bör vara en väl inarbetad rutin. Schemalagd tid krävs för regelbundna teamträffar där man analyserar sina data och arbetssätt samt formulerar åtgärdsplaner. Stöd från verksamhetschef/ huvudman är viktigt. Kontinuerlig systematisk utvärdering av processen nödvändig. Förändringar tar tid och tålamod krävs, ett strukturerat arbetssätt ger bästa resultat.

Nationellt Kompetenscentrum
Som vi skrev i förra numret av Diabetolognytt så är från och med 1 jan 2010 Registercentrum i VGR nu det femte Nationella Kompetenscentrat i landet. I korthet innebär det att Registercentrum besitter allmän registerkunskap och kunskap om förbättringsmetodik, har egen IT kompetens för utveckling av befintliga och nya register, tillgång till epidemiolog och biostatistiker.

2010 års NDR-möte
NDRmötet som samlar alla koordinatorer och KASar har ägt rum när ni läser detta och rapport kommer i nästa nummer av Diabetolognytt. Vi håller nu på att finjustera programmet som bl.a omfattar NDR och primärvården, diskussion om målrelaterad ersättning samt redogörelse/demonstration av direkt-överföring av data till NDR från journalsystemen VAS, Cosmic och Melior- en evig fråga!

Publikationslista
Data från NDR ligger till grund för en mängd vetenskapliga artiklar. Fullständig publikationslista kommer snart att finnas via länk på www.ndr.nu

God fortsättning på 2010!

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@registercentrum.se

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com