Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Genomförande av IFCC-kalibreringen för HbA1c – rekommendationer från SFKK och EQUALIS

Syfte med dokumentet
Detta dokument riktar sig till de laborativa verksamheterna med ansvar för kalibrering och/eller svarsrapportering avseende HbA1c. Rekommendationerna är baserade på den internationella principöverenskommelsen från 2007 om att införa IFCC-kalibrering och IFCC-enhet ”world-wide” och på den nationella överenskommelse från 2009-2010 som SFKK och EQUALIS medverkat i.

Bakgrund
HbA1c, som mått på glukoskontrollen, är den viktigaste biokemiska variabeln för att behandla och följa patienter med diabetes mellitus. Det föreligger en stark koppling mellan HbA1c-värdet, den metabola kontrollen och risken för komplikationer (1,2). Det finns flera metoder att mäta HbA1c och olika sätt att kalibrera dessa metoder. Under flera år har man arbetat för att ta fram en internationell gemensam kalibrering och att förbättra den analytiska kvaliteten. En sammanfattning av dessa ansträngningar har nyligen publicerats i Klinisk Biokemi i Norden (3).
En internationellt accepterad referensmetod för HbA1c publicerades 2002 och omräkningsekvationer mellan referensmetoden och då befintliga kalibreringssystem har validerats (4). Det finns ett internationellt samarbete där tolv laboratorier har satt upp referensmetoden och deltar i ett IFCC- nätverk för att åsätta värden på sekundära HbA1c-kalibratorer (5). De sekundära kalibratorerna är sedan tillgängliga för reagensleverantörerna.
Vid ett konsensus-möte i Milano 2007 gjordes en internationell överenskommelse som innebar att alla mätresultat för HbA1c skall vara spårbara till IFCC-kalibreringen och att alla resultat skall rapporteras enligt den nya IFCC-enheten, mmol/mol (6). Under en övergångsperiod skall resultaten även rapporteras med den nuvarande enheten. Alla leverantörer av HbA1c-metoder har accepterat att genomföra IFCC kalibreringen senast den 31 december 2009.
På initiativ av Svensk Förening för Diabetologi har en nationell arbetsgrupp med företrädare för SFKK, EQUALIS, de kliniska specialiteterna, diabetessjuksköterskorna och Svenska Diabetes- förbundet bildats och tagit fram nationella riktlinjer för genomförandet i Sverige (7). SFKK och EQUALIS har i uppdrag att samordna förberedelserna så att de laborerande verksamheterna inför IFCC-kalibreringen och IFCC-enheten på ett likartat sätt och vid en gemensam tidpunkt. EQUALIS har också i uppdrag att monitorera den analytiska kvaliteten och bevaka att nuvarande goda kvalitet behålls eller till och med förbättras.

tab. 2
2
*) Principiellt finns det ingen enhet till den här storheten, men i praktiken har NPU-koden använts med ”%” som enhet.

 

Målsättning med rekommendationerna
Målsättningen med dessa rekommendationer är att:
- övergången till IFCC-kalibrering och rapportering genomförs samtidigt i hela landet
- rapporteringen av resultat blir densamma i hela landet
- ytterligare förbättra den analytiska kvaliteten
- vara ett stöd och sprida kunskap om övergången

tab. 3
4
*) Variation, uttryckt som CV%, blir numeriskt lägre med Mono S-enheter än med IFCC-enheter, eftersom kvoten SD/HbA1c blir mindre med Mono S-enheter jämfört med IFCC-enheter. Kvalitetsmålen ovan illustreras grafiskt i figur 1 och 2 för IFCC- respektive Mono S-kalibrering.

Rekommendationer
För att genomföra sitt uppdrag ger härmed SFKK och EQUALIS följande rekommendationer till alla laborerande verksamheter.

Kalibrering
Alla laborerande verksamheter uppmanas att snarast verifiera den nya kalibreringen för respektive metod som används och delta i den rapportering som görs i EQUALIS regi. För närvarande är kalibratorer för IFCC-kalibrering tillgängliga från Tosoh och Roche medan BioRad:s har blivit försenade. När det gäller de patientnära metoderna så är även de försenade. För de som använder Mono S-metoden finns två sätt att uppnå spårbarhet till IFCC. Om metoden är välkontrollerad, erhålls IFCC-värdet direkt genom att tillämpa ekvationen som beskriver det aktuella förhållandet mellan Mono S- och IFCC-metoden. Om metoden behöver kalibreras, så kan EQUALIS tillhandhålla CE-märkt kalibreringsmaterial för att uppnå Mono S-nivå, varefter IFCC-värdet kan beräknas.

Datasystem
Alla laborerande verksamheter uppmanas att förbereda sina laboratorieinformationssystem (LIS) för dubbelrapportering av HbA1c-resultaten. Likaså måste man se till att respektive journaldatasystem förbereds för dubbelrapportering av HbA1c-resultaten.

Tidpunkt
Övergången till IFCC-kalibrering och IFCC-enheten görs den 1 september 2010.

Rapportering
HbA1c-resultaten ska rapporteras i samma format vid alla laboratorier. Överst skall IFCC- rapporteringen, utan decimal, med enheten ”mmol/mol” finnas. Under denna rapporteras HbA1c-värdet i den gamla enheten ”%” med en decimal (som Mono S-kalibrering).
Dubbelrapporteringen görs under en övergångsperiod som avslutas den 31 december 2010. Den fullständiga nomenklaturen, inklusive NPU-koder, framgår av tabellen nedan (tab. 2). Skrivsättet ”HbA1c”, utan nedsänkta tecken, rekommenderas vid svarsrapportering och överföring av laboratorieresultat till journalsystemen.

”Medelplasmaglukos”
HbA1c ska inte räknas om och rapporteras som ett ”estimated average glucose” (eAG) (6). Det finns ett signifikant samband mellan HbA1c och medelplasmaglukos men den stora individuella variation som föreligger gör att det inte finns någon konsensus för att använda detta begrepp i kliniken. Dessutom finns det sannolikt en risk att eAG numeriskt kan blandas samman med resultat för P-Glukos.

Kvalitetsmål
IFCC-kalibreringen ger förutsättningar för att ytterligare förbättra den analytiska kvaliteten. Vi föreslår att de analytiska kvalitetsmålen skärps, och att målet beskrivs som maximalt tillåtet fel, eller ”total error” (8), vilket tar hänsyn till både bias och metodens imprecision. Bias-värdet (genomsnittsavvikelse från det åsatta värdet för kontrollen) och mellanlaboratorievariationen (reproducerbarhet) erhålls från EQUALIS rapporter efter analys av okända prov med poolat patientmaterial över tid vid olika HbA1c-koncentrationer. En sammanfattning av hur kvalitetsmålen beräknats framgår av tabellen ovan (tab. 3).

Kvalitetsövervakning
Den analytiska kvaliteten skall följas noggrant och avvikelser skall hanteras skyndsamt i samarbete med leverantörer och EQUALIS. Verksamhetschef och analysansvarig för HbA1c vid respektive laborerande verksamhet kommer att få en årlig rapport från EQUALIS där det framgår hur kvalitetskraven har uppfyllts under året.

Omräkningsekvationer
Formlerna nedan skall användas vid omräkning av resultat mellan IFCC- respektive Mono S- enheten. Formler för omräkning till NGSP (DCCT)-enheten anges också. Den sistnämnda enheten är den som för närvarande används i USA och flera andra länder. När resultat rapporteras med NGSP (DCCT)-enhet blir de numeriskt cirka 1 %-enhet högre jämfört med Mono S.

HbA1c (IFCC) (mmol/mol) = 10,45 x HbA1c (Mono S) (%) - 10,62
HbA1c (Mono S) (%) = 0,0957 x HbA1c (IFCC) (mmol/mol) + 1,016

HbA1c  (IFCC) (mmol/mol) = 10,93 x HbA1c (NGSP) (%) - 23,54
HbA1c (NGSP) (%) = 0,0915 x HbA1c (IFCC) (mmol/mol) + 2,153

HbA1c (Mono S) (%) = 1,046 x HbA1c (NGSP) (%) - 1,236
HbA1c (NGSP) (%) = 0,956 x HbA1c (Mono S) (%) + 1,182

Omräkningstabell
För att lätt se relationen mellan enheterna för olika HbA1c-värden kan tabell 1 användas som hjälpmedel i introduktionsskedet. En elektronisk konverteringsfunktion finns tillgänglig på
www.kliniskkemi.org/hba1c.html

Referensintervall
Nuvarande referensintervall för HbA1c i Sverige, som är uppdelat i två åldersgrupper, kommer från ”Kristianstadstudien” och är här omräknade till IFCC-enheter (9).

6

Behandlingsmålet för diabetes mellitus är HbA1c (Mono S) mindre än 6 % vilket motsvarar HbA1c (IFCC) 52 mmol/mol. Dock ska behandlingsmålet sättas individuellt utifrån en klinisk nytto- och riskbedömning (10).

8

 

10
Figur 1. Grafisk illustration av föreslagna kvalitetsmål för
HbA1c uttryckt med IFCC-enhet (mmol/mol).

12
Figur 2. Grafisk illustration av föreslagna kvalitetsmål för
HbA1c uttryckt med Mono S-enhet (%).

Den 9 mars 2010

Per Bjellerup
Ordförande SFKK

Gunnar Nordin
VD EQUALIS

Jan-Olof Jeppsson
Ledamot av IFCC:s arbetsgrupp
för HbA1c-standardisering

 

Referenser
1. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-88.

2. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, Holman RR . Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ 2000;321:405-11.

3. Nordin G, Jeppsson JO. HbA1c new standardization and new unit. Klinisk Biokemi i Norden 2008(3): 8-16.

4. Jeppsson JO, Kobold U, Barr J, Finke A, Hoelzel W, Hoshino T, Miedema K, Mosca A, Mauri P, Paroni R, Thienpont L, Umemoto M, Weykamp C. Approved IFCC Reference Method for Measurement of HbA1c in Human Blood. Clin Chem Lab Med 2002;40(1):78-89.

5. Weykamp C, John WG, Mosca A, Hoshino T, Little R, Jeppsson JO, Goodall I, Miedema K, Myers G, Reinauer H, Sacks DB, Slingerland R, Siebelder C. The IFCC Reference Measurement System for HbA1c: a 6-year progress report. Clin Chem. 2008 Feb;54(2):240-8.
6. Consensus Statement on the Worldwide Standardization of the Hemoglobin A1c Measurement. American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and International Diabetes Federation Consensus Committee. Diabetes Care 2007;30: 2399–400.

7. Minnesanteckningar från planeringsmöte för IFCC-kalibrering. http://composit.dimea.se/filebank/files/20100209$075232$fil$xHxfE5T02TkTg09AHvM2.pdf (Alternativt: Tillgängliga på EQUALIS hemsida www.equalis.se).

8. Hyltoft Petersen, P, Stöckl, D, Westgard, JO, Sandberg, S, Linnet, K. Thienpont, L. (2001). Models for Combining Random and Systematic Errors. Assumptions and Consequences for different Models. Clin Chem Lab Med 2001; 39(7): 589-595.

9. Bäck SE, Nilsson JE, Fex G, Jeppson JO, Rosen U, Tryding N, von Schenck H, Norlund L. Towards common reference intervals in clinical chemistry. An attempt at harmonization between three hospital laboratories in Skåne, Sweden. Clin Chem Lab Med. 1999 May;37(5):573-92.

10. Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 – Stöd för styrning och ledning.
www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-1-1 (sidan 25).

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com