Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Ordföranden har ordet

År 2007 innebär att Svensk Förening för Diabetologi fyller 20 år, att NDR fyllt 10 år, att Socialstyrelsen startat framtagandet av nya behandlingsriktlinjer för diabetesvården, men också att kartläggningen av riskgener för typ 2-diabetes tagit kliv framåt och att helt nya behandlingsprinciper är på väg; det är således en mycket intressant tid för alla i diabetesvården.

Den nya styrelsen
Vid årsmötet i Stockholm den 9/5 valdes en styrelse som till stora delar är oförändrad jämfört med förra året. Maria Thunander, Växjö, och Gun Forsander, Göteborg, kvarstår som ledamöter, Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg, förblir registerhållare för NDR, och Stig Attvall, Göteborg, redaktör. Åke Tenerz, Västerås, är kassör och Tomas Fritz, Stockholm, vice ordförande, medan Johan Jendle, Karlstad, valdes till sekreterare. Michael Alvarsson, Stockholm, lämnar samma befattning och blir istället vetenskaplig sekreterare. Ny styrelseledamot är distriktsläkare Stefan Jansson från Laxå. Undertecknad tillträder som ordförande efter Ulf Adamson. Hela styrelsen ser fram mot väntande utmaningar.

Möten
Vår förening är av tradition aktiv inte minst när det gäller vetenskapliga möten och symposier. SFDs och Endokrinologföreningens första gemensamma möte i Umeå över månadsskiftet januari-februari 2007 blev en stor framgång. Ett stort arbete hade lagts ned av Tommy Olsson och den lokala organisationskommittén som bestod av Cecilia Mattsson, Anna Ramnemark och Stina Lindmark. Det ambitiösa programmet bestod av en avvägd blandning av diabetologiska och endokrinologiska ämnen, en del av teoretiskt och andra av kliniskt intresse. SFD tackar för ett gott samarbete som vi hoppas kan upprepa om några år i en likartad form.
Vårmötet i Svenska Läkarsällskapets lokaler i Stockholm avlöpte också väl, med metabolismen vid psykiatrisk sjukdom som den första dagens tema. Ledande representanter för psykiatrin var närvarande, och det är sannolikt att våra föreningar kommer att samarbeta för att tydliggöra den ökade risken för kardiovaskulär och metabol sjukdom vid psykiatriska sjukdomstillstånd. Den andra dagen hade öppen redovisning av kvalitetsdata som röd tråd, och sammantaget ter det sig i dag okontroversiellt med den typen av redovisningar, förutsatt att data är validerade och representativa.
Härnest väntar höstmöte i Malmö den 18-19 oktober. Inbjudan med program kommer att distribueras inom kort. Våren 2008 kommer Du att inviteras till nytt vårmöte, då i Karlskrona med Thomas Örn som lokal organisatör. Sannolika datum är 15-16 maj. Programmet är under utveckling just nu.

Riksstämman 2007
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma genomgår en förnyelseprocess som moderniserar och gör denna unika mötesplats lockande även i framtiden. Detta år har hela programplaneringen tidigarelagts, så det ska vara klart redan under sommaren. Sektionen för Diabetologi deltar vid Riksstämman som tidigare. Ansvarig för diabetessektionens program är Michael Alvarsson. Diabetologin är ett av stämmans speciella temaområden detta år, vilket gör att vårt program är mera omfångsrikt än vanligt. Spärra alltså Din mottagning både den 28 och den 29 november. Redan nu är framstående talare vidtalade för deltagande, vilket borgar för att också detta möte kommer att vara tilltalande med många intressanta programpunkter.

Kardiovaskulärt vårmöte
SFD deltar numera i organisationskommittén för Kardiovaskulärt vårmöte. Vid årets möte i Göteborg i slutet av april rymde torsdagen flera olika diabetologiska programpunkter. Ett av symposierna, om Hjärtinfarkt och diabetes, var ett av de mest välbesökta. Nästa år går det Kardiovaskulärt vårmötet i Malmö i slutet av april. Vi planerar då ha ett än mer omfattande program inriktat på diabetes och kardiovaskulär sjukdom, och hoppas Du har möjlighet att närvara.

Diabetes Sweden
Denna sammanslutning utgörs av representanter för SFSD (Mona M Andersson, ordförande), Svenska Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes (Stefan Särnblad, Örebro), Dietisternas Riksförbund (Helena Järnåsen, Linköping), Svenska Diabetesförbundet (Margareta Nilsson, ordförande, Örebro) och SFD genom undertecknad. De olika professionerna kan tillsammans på detta sätt kan verka med en större kraft. Diabetes Sweden samverkar för att arrangera en aktivitet i första hand riktad till media med anledning av FN-resolutionen om diabetes 20 december 2006 och World Diabetes Day, den 14 november. Det är också fullt möjligt att Diabetes Sweden kommer att stå som arrangör för det DiabetesForum 2009 som är på tidigt planeringsstadium.


Vad tycker Du?
Det finns många frågor som är viktiga för SFD att driva. Se exempelvis artiklar i detta nummer av DN om insulinpumpar; en annan fråga är organisationen av ögonfotoscreening. Det är viktigt att Du som medlem för fram Dina synpunkter om vad som är angelägna frågor för SFD. Du är alltid välkommen att höra av Dig till den styrelseledamot Du känner bäst eller till undertecknad. Uppdatera också Dina kontaktuppgifter inklusive e-post-adress på DiabetologNytts hemsida (se sidan 137) så Du kan nås av de nyhetsbrev som kommer att sändas framgent från redaktören och exempelvis arrangörer av olika möten.

Med de bästa hälsningar,

Björn Eliasson
Ordförande

DiabetesCentrum
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
Fax 031-823820
E-postadress bjorn.eliasson@gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com