Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Vintrigt möte i Umeå

Britt-Marie Carlsson

Svensk Förenings för Diabetologi och Svenska Endokrinologföreningens gemensamma fortbildningsmöte

I Umeå hölls 31/1 - 2/2 2007 Svensk Förenings för Diabetologi och Svenska Endokrinologföreningens första gemensamma fortbildningsmöte. Mötet ägde rum i Aula Nordica i Universum, ja just så heter byggnaden, som ligger mitt på campus. Mötet samlade 251 deltagare. Förutom svenska föreläsare fick vi lyssna till föreläsare från andra länder såsom USA, Storbritannien och Danmark. Bl.a. den kända Cushingforskaren Lynette Neman från USA.
De flesta föreläsningarna hölls på engelska. Mötet öppnades med att Ulf Adamson, från SFD och Tommy Olsson från Svenska Endokrinologföreningen hälsade alla välkomna. Programmet bjöd därefter bl.a. på en State of the Art-föreläsning om GLP-1 och DPP-4. Om detta föreläste Jens Juul Holst från Panuminstitutet vid Köpenhamns Universitet. Institutet som omfattar biomedicin, klinisk medicin, odontologi och folkhälsovetenskap är uppkallat efter den danske läkaren och fysiologen Peter Ludvig Panum (1820-1885) som bl.a. är känd för sin mässlingsforskning.

Inkretinhormonerna
Jens Juul Holst gick grundligt igenom vad vi idag vet om inkretinhormonerna - Glucagon related Peptides och deras betydelse samt vilka läkemedel som framställts eller håller på att framställas utifrån de olika sätt man valt att ta vara på verkningsmekanismerna. Man har sett att inkretineffekten, som står för 70% av den postprandiella insulinsekretionen, är förlorad vid typ 2 diabetes och med detta som utgångspunkt forskas det nu kring nya spännande läkemedel.
GLP-1 måste tillföras som kontinuerlig infusion pga att det har så kort verkningstid. Enzymet DPP-IV förstör GLP-1 mycket snabbt och effekten blir därför mycket kortvarig. Analoger har framställts, se nedan, men fortfarande är verkningstiden mycket kort och de måste injiceras en eller två ggr per dag beroende på substans.

GLP-1 analoger:

 • Exendin (Eli Lilly) Byetta® injiceras 2 ggr dagligen. Finns nu på apoteken.
 • Liraglutide (Novo nordisk) injiceras 1 gång dagligen.

DPP IV hämmare intas i tablettform:

 • Vildagliptin (Novartis)
 • Sitagliptin (Merck Sharpe & Dome) Januvia®

Fördelar

Fördelar med GLP-1 baserad terapi är att effekten och frånvaron av biverkningar förutom de rent fysiologiska. Man ser att:

 • HbA1c sänks
 • Aptit minskar
 • Vikt minskar
 • Lipider sänks
 • Insulinkänslighet ökar
 • Betacellssekretionen ökar
 • Illamående förekommer

Evidence-based medicine
Om Evidence-based medicine in Endocrinology and Diabetes talade Victor Montori och Mats Eliasson. Föreläsningens första del hölls av Victor Montori från Mayo Kliniken, Rochester USA . På ett medryckande sätt föreläste han om principer för Evidence based clinical practice:

 1. Gradera evidensen utifrån kvalitén t.ex. skydd mot inverkan av bias.
 2. Evidens ensamt är inte nog för att ta ett kliniskt ställningstagande. Man måste fråga sig: "Is this a patient important outcome?" Han skiljde mellan surrogat endpoints och för patienten viktiga endpoints. Exempel på surrogat endpoints är olika lab-värden. Exempel på "patient important outcomes" är "be alive, feel well, be able". "Folk vill kunna göra det de gör, som t.ex. cykla i snön så som de gör här i Umeå." (Fritt översatt) För att vara ett bra surrogat endpoint så måste det ha stark oberoende association med slutliga "outcomes". Han tog HbA1c som exempel och redogjorde för evidensen för om Hba1c har en association med mikro- respektive makrovaskulära komplikationer vid typ 1 respektive typ 2 diabetes.
 3. Vi måste försäkra oss om att vår vård i sig inte har en negativ inverkan på målen.
 4. Det är svårt att praktisera evidensbaserad medicin.

Gradera evidens
Mats Eliasson, Luleå, talade därefter om hur man graderar evidens. I arbetet med de nya Nationella Riktlinjerna för Diabetes används GRADE - Grades of Recommendated Assessment, Development and Education där man graderar evidens i en skala mellan 1 till 10. SBU kallar det evidensstyrka. Hög evidensgrad innebär att det är osannolikt att framtida forskning kommer att ändra bevisen.

Han gav oss några exempel ur man tittar på evidens för olika saker. När det gäller t.ex. glukosmätning i hemmet och patientundervisning så har man bett SBU titta närmare på detta eftersom det är ofullständigt studerat.

Fettvävnaden stor betydelse
Att fettvävnaden har en stor betydelse för mycket annat än att producera fettsyror var okänt till för ca 10 år sedan. Om detta komplexa ämne talade Peter Arner, Stockholm och Fredrik Karpe, Oxford.

Gene-lifestyles
interactions and metabolic risks belystes av Paul W Franks. Med utgångspunkt från Pima-indianerna som exempel på hur miljön kan påverka utvecklandet av typ 2 diabetes resonerade han sedan kring forskningen av hur livsstil och gener påverkar utvecklandet av diabetes. Den intressanta frågan: " Will treatment (drugs or lifestyle) ever be based om genotype?" ställdes.

Is hypercortisolism pathologic?
Om detta talade den kända cushingforskaren Lynette Neman, Bethesda USA. Sambandet mellan höga cortisolnivåer och olika tillstånd såsom stress, metabola syndromet, kognitiva funktioner och depression belystes.

Metabola syndromet - NDR
Det metabola syndromet ur NDR-perspektiv belystes av Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg. Oavsett vilken definition av det metabola syndromet man använder så har ca 80 % av patienterna med typ 2 diabetes i NDR det metabola syndromet. Slutsatser:
o Resultaten bekräftar UKPDS m.fl studier.
o Möjliggör kvalificerade uppföljningar på flera nivåer.
o Att använda NDR i praktiken förbättrar resultaten.

Ja detta var bara några spridda referat från alla de högklassiga föreläsningar som hölls i Umeå dessa vackra vinterdagar. Och visst är det fascinerande med uppvärmda trottoarer och gångbroar!

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com