Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

RAPPORT FRÅN AAAS-MÖTET I SAN FRANCISCO

Det räknas som världens största vetenskapskonferens - det årliga möte som sedan 1848 har arrangerats av the American Association for the Advancement of Science. Årets möte var det 173:e och hölls i San Francisco, Kalifornien.

Margaretha Hellenberg,
medicinjournalist

Det var pendelavstånd för forskarna från Stanford och Berkeley, andra hade rest desto längre. Från hela världen kom de över 8 000 deltagarna för att ta del av fem dagars digert program med temat "Sustainable Well-Being". San Francisco, som för sjunde gången härbärgerade AAAS-mötet, gjorde sitt bästa för att slita deltagarna från föredragen genom att visa upp sitt allra vackraste februariväder. Inne på Hilton väntade omkring 800 föreläsare med 180 symposier om klimat, energi, nanoteknologi, rymd, havsforskning, medicin, forskningskommunikation med mera.
Några av föredragshållarna brukar ofta vara "kändisar" utanför den vetenskapliga världen. Vid AAAS-mötet 1997 i Seattle lyssnade er rapportör och 5 000 till på Bill Gates som talade om hur datorer kan underlätta folks vardag. I år talade Larry Page, en av grundarna till Google Inc., som redan som sexåring började intressera sig för datorer - pappa var också professor i datavetenskap vid Michigan-universitetet. Invigningsföreläsningen hölls av AAAS-ordföranden och Harvard-professorn John P. Holdren, vars egen forskning är fokuserad på energiteknologi, globala miljöfrågor och kärnvapenkontroll. Han talade om de tre pelare som mänsklighetens välfärd vilar på: Ekonomiska villkor och processer (arbete, inkomst, handel, produktion m.m.), socialpolitiska villkor och processer (lag och ordning, säkerhet, rättvisa, utbildning, sjukvård, vetenskap, kultur m.m.) och miljömässiga villkor och processer (luft, jord, vatten, mineraler, klimat m.m.). Det är samhällets viktigaste ansvar att bevara och förstärka dessa tre, menade han.
Ingen är viktigare än de andra eftersom de är beroende av varandra. Han jämförde med en trebent stol, som kollapsar om ett av benen går förlorat. Forskare och tekniker uppmanades att vara mera gräns-överskridande och våga gå utanför sina specialiteter, att förbättra sin förmåga till kommunikation med allmänhet och beslutsfattare och att söka nya vägar för det.
Flera symposier behandlade medicinsk forskning, dels under rubriken Life science for sustaining health dels Mind and body. Om fetma, dess följdsjukdomar och konsekvenser handlade några av dem. Därmed kom också diabetes upp och den ökning av sjukdomen som fetman medför. Numera är antalet överviktiga i världen fler än de undernärda. I västvärlden och i synnerhet i USA har fetma antagit en rent epidemisk omfattning. Omkring 60 procent av de vuxna amerikanerna är feta eller överviktiga och 20 procent av barnen.

Kemisk toxicitet
Dr J. Chris Corton, US Environmental Protection Agency, höll i symposiet Obesity as a Modulator of Chemical Toxicity. Toxiska effekter av kemikalier har visat sig hänga ihop med samma faktorer som är förhöjda hos feta personer. De får en ökad känslighet för kemikalier med risk för lever- och njurskador och även påverkan av nervsystemet. Eftersom det har visat sig att fettvävnad ingalunda är en statisk depå för energireserver utan ett endokrin-aktivt organ som påverkar andra organ, söker forskarna ta reda på vilka organ som påverkas, vilka molekylära mekanismer som är inblandade och vilka kemikalier som feta är känsliga för.
I föredraget Diet-Induced Diabetes as a Modulator of Chemical Toxicity in the Liver nämnde Professor Harihara Mehendale från Louisiana-universitetet att antalet diabetiker i USA nu uppgår till cirka 21 miljoner samt minst 6 miljoner odiagnosticerade. Diabetes och dess följdsjukdomar är den femte dödsorsaken i USA. Akut och kronisk leversvikt är dubbelt så vanligt hos diabetiker som hos friska. I djurförsök hade professor Mehendale och hans forskargrupp visat att råttor med typ 2-diabetes hade en hundraprocentig mortalitet inom 48 timmar när de utsattes för kemikalier som CCI4 och thioacetamide. De kemiska ämnena hindrade vävnadsreparationen i levern hos diabetesråttorna medan de friska djuren klarade av att utsättas för kemikalierna med noll mortalitet.
Innan det drogs in hade troglitazone orsakat 61 dödsfall på grund av leversvikt i USA, 8 i Japan och 6 i Europa. Allvarliga leverskador rapporterades i 500 fall i USA, 153 i Japan och 130 i Europa.

Auto-antikroppar
Av symposiet Predicting Autoimmune Disease framgick att de minst 80 kroniska autoimmuna sjukdomarna drabbar mellan 5 och 8 procent av USA:s befolkning till en kostnad av omkring 10 miljarder dollar om året. Och incidensen ökar i hela världen. Auto-antikroppar kan få stor betydelse för tidig upptäckt av dessa sjukdomar. Ett av föredragen handlade om deras roll när det gäller att förutsäga risken för diabetes.
Dr Abner L. Notkins, NIH, slog fast att majoriteten av barn som utvecklar diabetes har en eller flera av tre diabetesrelaterade auto-antikroppar (insulin, GAD, IA-2) i blodet så länge som 10 år innan de får symptom på sjukdomen. Forskningen har visat att en individ med en auto-antikropp har 10 procents risk att utveckla diabetessymptom inom 5 år. Med två auto-antikroppar ökar risken till 50 procent och med tre är risken mellan 60 och 80 procent. För att kunna bedriva preventionsstudier måste man med hjälp av auto-antikroppsbestämning begränsa undersökningspopulationen och endast försöka behandla de individer som har hög risk att utveckla diabetes i framtiden, menade dr Notkins.

Stanford-forskning
Stanford-universitetet är beläget bara en knapp timmes tågresa från San Francisco mitt i hjärtat av Silicon Valley. Det låg alltså nära till hands att avlägga ett studiebesök på "The Farm" som det kallas i folkmun. Det enorma området - cirka 3 300 hektar - trafikeras av egna busslinjer med 30 bussar och har också egen brandkår och polis. Här arbetar och studerar över 26 000 personer.
Svenska forskare har också slagit sig ner här, bland andra professor Anders Nilsson, som driver flera energiprojekt vid linjäracceleratoranläggningen SLAC:s (Stanford Linear Accelerator Center) division SSRL (Stanford Synchrotron Radiation Laboratory).
Han och hans forskargrupp har bland annat presenterat nya rön om vattens struktur som publicerats i Science och fått stor uppmärksamhet internationellt. Stanford har genererat 27 nobelpristagare, bland andra förra årets kemipristagare Roger Kornberg, vars forskning till stor del ägde rum vid SSRL. SLAC-anläggningen var imponerande med sin tre kilometer långa tunnel där partiklar accelereras med ljusets hastighet.
Vår guide berättade som en jämförelse att om en gevärskula avlossas samtidigt med en partikel har kulan bara hunnit någon dryg decimeter när partikeln går i mål. Anläggningen håller på att byggas ut och skulle behöva expandera ytterligare men mark är en bristvara här - och en mycket dyr sådan… och det behövs vidsträckta arealer för den här typen av verksamhet.
Vid Stanford School of Medicine bedrivs också en del diabetesforskning. Seung Kim, docent i utvecklingsbiologi, har rapporterat att humana neuronala stamceller kan fås att mogna till insulinproducerande celler in vitro och i möss. Han arbetar också med calcineurin - ett protein som hos möss ökar betacellernas antal och gör att cellerna fungerar bättre. Calcineurin reglerar tio gener som redan har visat sig vara associerade med diabetes. Hans resultat har publicerats i Nature. I framtiden skulle farmaka som ökar calcineurin-aktiviteten kunna utvecklas och förbättra diabetesbehandlingen. Forskningen befinner sig tills vidare på musstadiet men humanförsök planeras. American Diabetes Association har uttalat stora förhoppningar om calcineurin-forskningen.

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com