Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt www.ndr.nu

2007 års NDR-möte
Årets NDR-möte 23 januari, var som vanligt välbesökt och fokuserade på temat NDRs interna och externa arbete. Förutom redogörelse för året som gått och NDR inför 2007, KAS och koordinatorers arbete och vad sker på NDRs kontor så redogjorde Björn Eliasson och Claes-Göran Östensson för utdatagruppens respektive veteskapliga rådets uppgifter och arbete.
Inbjudna föreläsare:
Pontus Roos, ekonom från Institute of Applied Economics, talade om patientupplevd vårdkvalitet och hur detta kan mätas enligt en metod som heter LISREL. Metoden mäter observerbara och latenta variabler för skattning av patientupplevd vårdkvalitet. NDR har länge letat efter ett instrument för detta och hoppas nu kunna fortsätta arbetet med NDR.PQ-projektet (NDR och patientupplevd kvalitet).
Måns Rosen, från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) som har ett flertal register, har uppfattningen att i stället för att skapa en mängd nya register så borde man utnyttja redan befintliga register genom ökad samkörning.
Jan-Erik Synnerman, SKL, meddelade att sjukvårdshuvudmännen nu ska ta över huvudansvaret för utveckling, drift och finansiering av kvalitetsregistren. Professionen har tolkningsföreträde. Administrationen flyttas från Socialstyrelsen till SKL. Slutbudskapet var kristallklart: "Var stolta över NDR! Visa upp resultaten".
Leif Groop från MAS berättade om ANDIS-studien (alla nya diabetiker i Skåne), ett projekt som ska pågå i fyra år, till 2011. Man studerar förekomsten av olika former av diabetes. Rapportering till ANDIS kommer att vara möjlig via NDR.

Årsrapporten
Alla enheter har nu tillgång till sin årsrapport med jämförande nationella data på www.ndr.nu efter inloggning. Titta gärna lite extra i den och återkom med synpunkter på förbättrad redovisning till undertecknade. Men glöm inte att Ni när som helst under året kan läsa Era resultat baserade på de senaste 365 dagarna - varför fokusera på kalenderåret hela tiden?

Nationell årsrapport
När Ni läser detta kommer den nationella redovisningen att vara klar. Den omfattar förutom allmänna resultat och öppna redovisningar också verksamhetsberättelse med bl a redogörelse för de projekt som NDR driver eller deltar i. Rapporten kan Ni som vanligt läsa via en länk på www.ndr.nu innan inloggning. Vi hoppas att rapporten kommer att stimulera till det fortsatta fina förbättringsarbetet.

Utbildning
"Bättre vård med diabetesregister" stod som rubrik i Norrbottens-Kuriren 22 februari 2007 med anledning av att undertecknad, KW, var inbjuden av Norrbottens Länsgrupp diabetesvård, för NDR-utbildning. Alla vårdcentraler och medicinkliniker skickade deltagare, ca 80 st läkare, diabsköt och några sekr, som under en halvdag fick lära sig NDRs olika finesser genom att i datasal arbeta med egna data. Några citat från Insidan, Norrbottens läns landstings intranät:
1. Sektionschef Marianne Gjörup Sunderby sjukhus: "Ett bra upplägg på utbildningen. Vi fick ta del av dels hur man praktiskt fyller i uppgifter i registret dels tips på hur uppgifterna sedan kan användas. Karin, från NDR, välkomnade också våra synpunkter och förslag till förbättringar, bl a önskemålet om att kunna sortera uppgifter även på sektionsnivå. Om NDR-registret används på alla diabetiker ser jag att det kan bli ett bra verktyg för oss ute i vården"
2. Sven-Erik Marklund, Öl, Piteå-Älvdalens sjukhus: "Jag är säker på att ingen gick hem från utbildningen utan att veta hur man gör när man ska jobba med NDR".
Liknande praktisk utbildning har också hållits i Örnsköldsvik i Västernorrland i februari 2007.
Alla är välkomna med intresseanmälan till NDRs kvalitetskoordinator, se adress nedan.

NDR.IQ 2 avslutning
Sammanställning av resultaten från NDR.IQ 2 pågår. Redovisning kommer i nästa nummer.

NDR och Swediabkids
Arbetet med sammanslagningen och den nya gemensamma databasen pågår för fullt och vi räknar bestämt med att barnregistret också är on-line januari 2008.
Stort TACK
Vi vill tacka Ulf Adamson, avgående ordförande för SFD, för ett mycket givande och produktivt samarbete. Samtidigt vill vi välkomna Björn Eliasson som ny orförande för SFD.

Trevlig NDR-sommar önskar

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

OBS Ny adress och tel nummer:
NDR.nu
NHV
Box 12133
40242 Göteborg

Tel:
Soffia Gudbjörnsdottir: 031-693980
Karin Westlund: 031-693938
Ann-Marie Svensson: 031-693937
Kaisa Torstensson: 031-693936

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com