Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Diabetes, körkortsinnehav och övergångs-regler

De medicinska kraven i trafiken regleras i Transportsyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Innehållet i dessa har ändrats något genom åren, senast i nu gällande TSFS 2010: 125. Skälet till dessa förändringar har varit flera, såsom anpassning till andra lagar och författningar, EU-direktiv, den medicinska utvecklingen etc. För att om möjligt minska olägenheten för körkortsinnehavare i de fall då de nya föreskrifterna innebär högre krav jämfört med tidigare föreskrifter, har reglerna i vissa delar förenats med övergångsbestämmelser. För den enskilde kan dessa övergångsregler vara svåröverskådliga. I slutet av artikeln har en förenklad sammanfattning gjorts.
I VVFS 1996:200 var huvudregeln att insulinbehandlad diabetes utgjorde hinder för högre behörighet (lastbil, buss och taxi). Föreskrifterna skilde inte på diabetes typ 1 eller typ 2. Trots huvudregeln var det möjligt för den som hade insulinbehandlad diabetes att få ny behörighet att köra lastbil, C- behörighet. Körkortsinnehavet skulle i så fall förenas med begränsning till icke yrkesmässig trafik. En annan möjlighet var att den som drabbades av insulinkrävande diabetes först efter det att behörighet C eller CE erhållits kunde få behålla behörigheten under vissa förutsättningar. Sjukdomen skulle vara välbalanserad och komplikationsfri. Föraren skulle också vara beroende av behörigheten för sin försörjning eller ha andra tungt vägande skäl.
I bestämmelserna VVFS 2008:158 infördes för första gången en principiell skillnad mellan insulinbehandlad diabetes typ 1 och typ 2. Det blev möjligt för insulinbehandlade typ 2 diabetiker att få körkort för samtliga behörigheter d.v.s. även för lastbil, buss och taxi förutsatt att föraren hade förmåga att känna varningstecken på akut hypoglykemi och gjorde egenkontroller. Däremot utgjorde insulinbehandlad typ 1 diabetes hinder för ny högre behörighet. Enligt övergångsregeln till föreskrifterna 2008 fanns det för insulinbehandlade diabetiker typ 1 möjligheter att i vissa fall medges fortsatt innehav av C och CE -behörighet.

Vad gäller idag?
Enligt TSFS 2010:125 gäller fortfarande att personer med insulinbehandlad typ 2 diabetes får medges nytt eller fortsatt innehav av högre behörighet (lastbil, buss och taxi)under förutsättning att föraren har förmåga att känna varningstecken på akut hypoglykemi och gör egenkontroller. Liksom i bestämmelserna 2008 utgör insulinbehandlad diabetes typ 1 hinder för högre behörighet. I nuvarande föreskrifter har ”övergångsregeln” förts in i 6 kap. och innebär följande: fortsatt innehav kan beviljas den som före den 1 maj 2008 hade behörighet C, CE och fick insulinbehandlad diabetes typ 1 före den 1 september 2010 och som uppfyller förutsättningarna i reglerna från 1996. Möjligheten till fortsatt innehav gäller alltså inte om typ 1 diabetes har debuterat den 1 september 2010 eller senare.

Sammanfattning
utifrån gällande regler inklusive övergångsbestämmelser
1. Det är idag inte möjligt att ansöka och enligt föreskrifterna (TSFS 2010:125) få högre behörighet (C CE D DE och taxi) för personer med insulinbehandlad diabetes typ 1. Men….
2. Personer med insulinbehandlad diabetes typ 1 med C CE behörighet (se ovan under 1996) som fick körkortstillståndet före den 1 maj 2008 kan få köra lastbil om diabetessjukdomen debuterade före den 1 september 2010.
3. Insulinbehandlad diabetes typ 2 är förenligt med körkort för högre behörighet om föraren har förmåga att känna varningstecken på akut hypoglykemi och gör egenkontroller.
4. Personer som har fått behörigheten genom dispens har rätt till fortsatt innehav om de medicinska förhållandena inte försämrats.

Stina Stenback, överläkare
Transportstyrelsen
Sektion Trafikmedicin
Trafikmedicinska Rådet

stina.stenback@transportyrelsen.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com