Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Resultatet av ett kvalitetsprojekt - Qdiabetes

På de 40 vårdcentraler som ingick i Qdiabetesprojektet ökade mellan åren 2008 till 2010 antalet registrerade diabetiker i NDR från 10332 till 12984 st. Under samma tid förbättrades i åldrarna 30-75 år följande variablers måluppfyllelse ; HBA1c ≤ 52mmol/l från 58,1till 60,6 %, LDL ≤ 2,5 mmol/l 46,9 till 54,2% och slutligen systoliskt blodtryck ≤130 44,5 till 53,6%.
Ovanstående är resultat av Qdiabetes som är ett de två Qprojekten, det andra heter Q svikt, och dessa projekt är resultatet av ett samarbete mellan sjukvårdshuvudmän, myndigheter och läkemedelsindustri. Projekten stöds av regeringen och finansieras gemensamt av näringsdepartementet och läkemedelsindustrin. Slutrapporten finns att läsa på: www.q-projekten.se
Förutom sedvanlig projektorganisation användes även sk P4P, pay for performance, dvs resultatbaserad ersättning om som mest 50 000 kr per år och vårdcentral. Betydelsen av detta går inte att separera ifrån de övriga åtgärdena; 4 mötesdagar med bla utbildning och grupparbeten, två projektsjuksköteskor som arbetade direkt med diabetesteamen, aktivt stöd från förvaltnings- som vårdcentralschefer.

1
2
3

Vårdcentralerna som ingick var de offentliga vårdcentralerna i fyrbodals som Södra Bohusläns primärvårdsområden i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen startade oktober 2009 en vårdvalsreform, VG Primärvård, som i viss utsträckning förändrade patientpopulationen. Delanalyser visade dock att oavsett om man enbart såg resultaten på de diabetiker som fanns vid respektive enhet under hela projekttiden eller inte var resultaten likvärdiga. Resultaten var även likvärdiga om man såg till medelvärden. Däremot förbättrades inte övriga NDR-variabler. Diabetessköterskornas patienttid snarast minskade under projekttiden och läkemedelskostnaderna liksom antalet glukosstickor minskade men detta är totalsiffror oavsett diagnos.
Sammanfattningsvis blev resultaten överraskande bra, framförallt blodtryckskontrollen men här stimulerades enheterna också till skärpt mätteknik och ökat användande av godkända automatiska blodtrycksmätare. Uppföljning kommer att göras över hur resultaten kommer stå sig under kommande år liksom hur en förnyad patientenkät fångar detta. Nedan några bilder där projektets kontrollområden i Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborg som Skaraborg ingår liksom riksdata för primärvården.

4

5

Jan Alvång distriktsläkare
Primärvården Fyrbodal
Vårdcentralen Källstorp

 

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com