Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

SFD Verksamhetsberättelse för året 2010

Styrelsen
Styrelsen har sedan årsmötet 11 mars 2010 bestått av:

Mona Landin-Olsson, ordförande
Stefan Jansson, vice ordförande (nyval)
Michael Alvarsson, vetenskaplig sekreterare (omval)
Anders Kempe, facklig sekreterare (omval)
Åke Tenerz, kassör
Stig Attvall, redaktör, ledamot, redaktör DiabetologNytt (omval)
Soffia Gudbjörnsdottir, ledamot, registerhållare NDR (omval)
Anneli Carlsson, ledamot (omval)
Johan Jendle, ledamot (omval)
Mikael Lilja, ledamot (nyval)

Sammanträden
Styrelsen har sammanträtt vid följande tillfällen under verksamhetsåret: 100205, 100311 (konstituerande), telefonmöte 100521, internat 100825-26, 101020 samt 101202.

Medlemmar
SFD medlemsantal uppgår den 2010-12-31 till 3668 vilket är en viss ökning jämfört med föregående år (3654).

Vetenskapliga möten
·  Vårmötet i Göteborg 10-12 mars 2010 hölls i samarbete med Endokrinologföreningen. Mötet var välbesökt och uppskattat.
·  SFD deltog som aktiv medlem i organisationskommittén för det Kardiovaskulära Vårmötet 21-23 april i Göteborg 2010. SFD ansvarade för en Update-session och ett symposium.
·  Höstmötet i Lund 21-22 oktober 2010 var intressant och samlade över 300 deltagare.
·  SFD deltog i Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Göteborg i dec 2010 med:
       o Fria föredrag
       o Posterutställningar
       o Riksstämmesymposier tillsammans med SBU.

Nationella Diabetesregistret
Har under maj månad utkommit med årsrapport för 2010

Priser och Stipendier
I samband med Vårmötet 2010 i utdelades följande priser:
Årets diabetesavhandlingar 2009 (Pfizer);
Märit Wallander (klinisk avhandling), Stockholm
Ulrika Johansson (preklinisk avhandling), Uppsala

Stipendium för Förtjänstfull Vetenskaplig uppsats inom Svensk Diabetologi (Sanofi-Aventis);
Daruish Moktari, Stockholm, Stockholm.

I samband med Höstmötet 2010 i utdelades följande priser:
Övriga priser och stipendier
Stipendium till Årets Diabetesteam 2009 (Eli Lilly Sweden AB
tillsammans med SFSD och SDF); till Kalmar barn-och ungdoms-mottagning

Stipendium för förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården 2009 (GSK) utdelades till Diabetesmottagningen Proxima, Nacka

Resestipendier (MSD) gick till Nina Grankvist Stockholm, Katarina Eeg-Olofsson, Göteborg samt Tore Vigård, Ystad.

Hedersledamöter 2009 Lars Rydén, Karolinska och Ulf Adamson, Danderyd

I samband med Riksstämman i Göteborg utdelades följande priser:
Årets pris för förtjänstfull muntlig presentation vid Riksstämman till
Magnus Löndahl, Lund/Helsingborg

Årets pris för bästa poster vid Riksstämman till Johan Jendle, Karlstad

DiabetologNytt
Tidningen DiabetologNytt har under året givit ut av 4 nummer omfattande totalt drygt 400 sidor. Redaktionen har utgjorts av Stig Attvall, redaktör och Pär Samuelsson, redaktionssekreterare, båda Göteborg. Tidskriften har en upplaga på 4.000 och täcker in konferensrapporter, senaste nytt kring framsteg kliniskt eller vetenskapligt och ger information om aktuella seminarier och kongresser regionalt, nationellt och internationellt.

DiabetologNytt Online och Svenskt Diabetologiskt Nätverk SDN
Internetversionen av tidningen (www.diabetolognytt.se) med den dagligen uppdaterade Diabetes Update – Dagens Diabetes (www.dagensdiabetes.se) besöks varje månad av ett stort antal diabetesintresserade (för närvarande ca 110 000).

Ekonomi
Kassören Åke Tenerz har skött föreningens ekonomi. Se separat redogörelse.
Auktoriserad revisor Christina Fornander, Revidea AB, har reviderat räkenskaperna.
Föreningens verksamhet har reviderats av revisorerna Anders Nilsson och Per Oskarsson

Övrigt
• SFD's samarbete med Svenska Endokrinologföreningen har fortsatt, i synnerhet avseende utbildningsfrågor; Val av SK-kurser har gjorts gemensamt. Man har tillsammans utarbetat nya målbeskrivningen för specialistutbildning i endokrinologi-diabetologi. Arbete med aktivering av SPUR-inspektion av utbildningsorter för diabetologi och endokrinologi fortsätter.

• SFD samarbetar med Svenska Diabetesförbundet (SDF), Svensk förening för Sjuksköterskor inom Diabetesvård (SFSD), Svensk förening för Allmänmedicin, Svensk förening för Hyperbar Medicin, Svensk Internmedicinsk förening, Svensk Förening för Medicinsk Angiologi, Svenska Hypertonisällskapet och Läkare mot Tobak.

• Det Nationella Diabetesteamet (NDT) bestående av representanter för Svenska Diabetesförbundet, SFSD, Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och Diabetes, Diabetessektionen inom Dietisternas Riksförbund samt SFD har fortsatt sitt arbete samarbete och under året haft fyra sammanträden. NDT har uppvaktat Livsmedelsverket för att framhålla vikten av att man tar fram nationella riktlinjer för diabeteskosten. Inför Världsdiabetesdagen engagerades RMP för att med debattartikel och brev till myndigheter uppmärksamma diabetes i samhället. Det blev ett bra genomslag med radiointervju i TT, flera tidningsartiklar och en filmsnutt på Youtube.

• SFD samarbetar med Den Nordiska Diabetesföreningen och SFD har varit representerade vid några av dessa möten.

• SFD var representerade i den sk The Associations' Village på EASD i Stockholm sept 2010 med ett dubbelbås där föreningen hade en bemannad disk med postrar och annat informationsmaterial.

• SFD samarbetar med IDF (Internationella Diabetes Federation), genom deltagande i möten och synkroniserade aktiviteter kring Världsdiabetesdagen 14 november.

• SFD stödjer SYED (Sveriges Yngre Endokrinologer och Diabetologer). SYED har under det gångna året tyvärr inte haft någon adjungerad ledamot vid SFD's styrelsesammanträden.

• Världsdiabetesdagen 14 november 2010, uppmärksammades på flera håll i landet med möten och andra arrangemang. SFD var särskilt engagerat i ett möte i Lund där tre styrelsemedlemmar (MLO, SG, AC) framträdde. Årets tema var utbildning och prevention. Flera ikoniska byggnader som Globen (Stockholm) och Svampen (Örebro) lyste blå denna dag.

• SFD (MLO) deltog en debatt anordnad av Lilly i Visby under Almedalsveckan i juli 2010. Temat för mötet var "Barn med diabetes" och Projektet DiS, Diabetes i Skolan, presenterades.

• Samarbete med Equalis och Svensk förening för kliniska kemister har fortsatt under 2010 inför förändring av HbA1c med införande av IFCC kalibrering och övergång från enheten % till mmol/l. Övergången gjordes per den 1 sept 2010 och enheter dubbelrapporterades fram till årsskiftet. SFD, EQUALIS och SFKK skrev en artikel i Läkartidningen angående detta. Tillsammans med SDF och SFSD har man tagit fram informationsmaterial till profession och patienter.

• Samma grupp som ovan har fortsatt ett samarbete angående kvalitetssäkring av blodsockerapparater. Parallellt med detta har TLV initierat en översyn av förmåner gällande blodsockerstickor. SFD och övriga har försökt få till stånd ett samarbete med TLV i denna fråga.

• SFD har under året besvarat ett stort antal remisser från Socialstyrelsen, Läkarförbundet och Läkarsällskapet.

Karlstad 11 maj 2011

Anders Kempe, sekreterare SFD

Mona Landin-Olsson, ordförande SFD

|Upp|

Till Förstasidan - Diabetolognytt.com