Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt, www.ndr.nu

Ett års tillbakablick - från ide till verklighet.

En summering av det gångna NDR-året visar att det är exakt ett år sedan avtalet tecknades mellan NDR och C&S Healthcare och som utgjorde starten för utvecklingen av www.ndr.nu dvs. NDR on-line. Redan fyra månader senare, januari 2002, startade några utvalda medicinkliniker och vårdcentraler pilotprojektet att registrera till NDR on-line. Tack för era insatser. Efter endast ytterligare tre månader, april 2002, gick startskottet för alla att kunna börja registrera on-line via www.ndr.nu.

Sommarlov - nej

Vad har då hänt under denna extremt långa och varma sommar? Vi har idag redan cirka 170 anslutna vårdenheter till www.ndr.nu varav de flesta också har börjat aktivt registrera on-line. Vi har även noterat ett tydligt ökat intresse från primärvården. Mycket glädjande!

KAS ­ viktig resurs

KAS-organisationen som bara är ett halvt år gammal täcker i stort sett hela landet och har trots sin ungdom redan hunnit uträtta mycket via lokala och regionala informationsmöten om NDR. Stort tack för ert engagemang. Nu gäller det att respektive huvudman inser värdet av ert arbete och avsätter resurser såsom också gjorts på en del ställen.

Primärvården saknar koordinatorer En ökad aktivitet hos NDR:s landstingskoordinatorer har också givit resultat i form av ökat antal registrerande enheter. En storsatsning behöver dock göras på att få ett heltäckande nät av koordinatorer från framför allt primärvården men också barndiabetesvården.

KAS ­ Koordinator - möte januari 2003

Vi planerar att ha ett gemensamt möte för alla KAS och Landstingskoordinatorer för att på så sätt kunna diskutera erfarenheter och olika strategier. Förhoppningsvis finner vi lösningar på de svårigheter som möter i arbetet mot det gemensamma målet; 100 % anslutning till NDR!

Nya pengar ­ lättare att registrera

NDR har i höst beviljats ett extra bidrag från Beslutsgruppen för Kvalitetsregister (Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Svenska Läkaresällskapet). Detta kommer att finansiera den satsning som görs för att möjliggöra direktöverföring av data från elektronisk journal till NDR. De journalsystem som vi börjar med är Journalia, Medidoc och Profdoc. Vi räknar med att ha en första fungerande överföringsmodell innan utgången av oktober. Ni som idag har lokala lösningar för överföring av NDR-data till diskett och dyl. kommer att erbjudas "guide-lines" hur dessa kan anpassas för direkt överföring till NDR.

Komplettering av data

Innan utgången av oktober räknar vi också med att öppna möjligheten att registrera flera gånger per år för de som så önskar liksom att komplettera en redan insänd registrering.

2002 års registreringar

2002 års data som kommit via pappersblanketter, disketter, Excelfiler etc kommer successivt att matas in i NDR:s databas och kommer således att finnas on-line så snart detta arbete är slutfört.

www.ndr.nu

Härmed hälsas alla gamla och nya registrerare välkomna till Nya NDR, dvs. www.ndr.nu Gå in på www.ndr.nu för information om hur vårdenheten ansluts till NDR on-line.

Och så här gick det

Utdrag ur Årsrapport från 2001 års resultat År 2001 blev faktiskt 60 002 patienter registrerade! Hba1c-nivåer har successivt sjunkit både inom primärvården och på medicinkliniker. Blodtrycksnivåer har också successivt blivit lägre, detta gäller ffa hos patienter med typ 2 diabetes.

Det visar sig också att det är svårare att uppnå måluppfyllelsen för systoliskt blodtryck än för diastoliskt blodtryck Läkemedelsbehandling för blodtrycket har dessbättre ökatbland patienter med njurpåverkan, enligt NDR. Behandling med lipidsänkande läkemedel forsätter att öka kraftigt från 8% år 1997 till 22% år 2001 för patienter i primärvården och från 7% till 37% för patienter på medicin, ökningen bland äldre diabetiker är ännu större, från 11% till 37%.

Analys av longitudinella data på individbasis kommer att bli mycket värdefulla för att värdera behandlingseffekter på senkomplikationer. Från och med i år registreras också lipidvärden vilket möjliggör starkare kvalitetskontroll och mätning av måluppfyllelse.

 


 

Skillnader mellan olika landsting vad gäller måluppfyllelse (HbA1c och blodtryck) och terapitraditioner (blodtryckssänkande behandling och lipidsänkande behandling har minskat, dvs vården har blivit mera jämlik över hela landet vilket var en utgångspunkt och viktigt mål för de nationella riktlinjerna.


Årsberättelsen

Hela årsberättelsen kan läsas på www.diabetolognytt.se/update/index.html

Registreringar från primärvården ökarkraftigt

Således visar data från NDR för år 2001 fortsatt förbättring i diabetesvården; fler och fler får multiriskfaktorbehandling och fler och fler når de uppsatta nationella målen. Vården av diabetespatienter är väsentligen könsneutral vad gäller behandlingsåtgärder och uppnådda resultat. NDR har i dag en god täckningsgrad för medicinkliniker och registreringar från primärvården ökar kraftigt.

Karin Westlund

Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@medic.gu.se

Soffia Gudbjörnsdottir

Rikshandläggare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com