Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi 


Svensk Förening för Diabetologi

Verksamhetsberättelse 2000

Styrelsen

Denna har sedan årsmötet 13/4 2000 bestått av:

Göran Blohmé, ordförande

Per-Olof Olsson, vice ordförande

Jan Eriksson, vetenskaplig sekreterare

Elisabeth Björk, kassör

Björn Eliasson, sekreterare

Stig Attvall, ledamot

Gunnar Carlgren, ledamot

Eva Hagström-Toft, ledamot

Peter Nilsson, ledamot

Jan Åman, ledamot

Anders Nilsson, adjungerad för registerfrågor

Soffia Gudbjörnsdottir, adjungerad för registerfrågor

Styrelsen har sammanträtt vid följande tillfällen: 13/4, 1-2/9 (internat) och 20/10.

Medlemmar

SFD har under 2000 fortsatt öka i medlemsantal till 2888 vid årets slut varav 49% associerade medlemmar.

Vetenskapliga möten

· Vårmötet i Huddinge 13-14/4 2000: Nytt millenium - Nya möjligheter i diabetesbehandlingen (Symposium XIX)

· Höstmötet i Göteborg 19-20/10 2000: Dyslipidemi och makrovaskulär sjukdom vid diabetes - Behov och möjligheter av intervention (Symposium XX)

· Kardiovaskulärt vårmöte i Uppsala 18-20/5 2000: SFD deltog som arrangör av satellitsymposiet "Lipids in Diabetes" 20/5

 

Hypertonipatienten - Riskpatienten, Stockholm 7-8/9 2000. Samarrangemang med Svenska Hypertonisällskapet och Svensk Förening för Medicinsk Angiologi.

· SFD deltog vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma i Göteborg 29/11-1/12 2000 med följande:

- Ett symposium hölls med rubriken "Graviditetsdiabetes - har det någon betydelse?" i samarrangemang mellan sektionerna för Obstetrik och gynekologi, Internmedicin och Pediatrik.

- Tolv fria föredrag hölls.

- Tio postrar utställdes och åtföljdes av ett postersymposium.

- Ett minisymposium med rubriken "Kliniska riktlinjer för insulinpumpbehandling" hölls vid sidan av riksstämmoprogrammet.

Nationella Diabetesregistret NDR

· Antalet registreringar till NDR för registeråret 1999 (kalenderåret 1998) var 36538 fördelade på 39% från primärvård och 61% från medicinkliniker, vilket innebär fortsatt hög anslutning från medicinklinikerna, medan primärvårdens deltagande fortfarande är lågt. NDR är därigenom ett av världens största diabetesregister.

· NDR fick en ny organisation under 2000 bestående som tidigare av en styrgrupp, en ansvarig registerhållare (ordföranden SDF) och en rikskoordinator (Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg). Nytt är däremot att arbetsgruppen breddats och nu består av tre separata delar: medicinklinik, barnklinik samt primärvård. En utdatagrupp arbetar med bearbetning och presentation av resultaten (ordförande Björn Eliasson).

· En ny registreringsblankett som bättre belyser process- och resultatmått ska användas från 2001. Samtidigt ändras registreringen från kalenderårsredovisningen till aktuell situation, vilket tidigarelägger utdata-rapporteringen med ett år.

· NDR-arbetet har som tidigare finansierats av Socialstyrelsen.

· NDR bidrog med ett föredrag vid Socialstyrelsens kvalitetsregisterdagar.

· Läkartidningen har accepterat publicering av en artikel med rubriken "Nationella Diabetesregistret, ett pedagogiskt instrument för kvalitetsarbetet" skriven av Anders Nilsson, Göran Blohmé och Tomas Fritz för NDR på uppdrag av SFD (publicerad 2001;98:314-320).

· Under året har ett intensivt arbete startat för att utveckla och bredda registret ytterligare. En möjlig väg för detta är registrering via internet, vilket skulle kunna möjliggöra registrering av fler diabetespatienter med återkoppling direkt av resultat online. En sådan registreringsprincip kan vara ett komplement till nuvarande rapportering via blanketter och diskett och möjliggöra införandet av flera variabler, vilket skulle kunna innebära högre validitet av registerdata.

· I samband med detta har också utretts möjligheten att driva NDR i stiftelseform.

Priser och stipendier

· Årets diabetesteam: Dagvårdsteamet, Endokrinologiska kliniken, Malmö Allmänna Sjukhus (representerat av Kerstin Berntorp/Marianne Lundberg). Prissumma 40.000 kr; sponsor Eli Lilly Sweden AB.

· Diabetologiskt öppenvårdsstipendium: Diabetessköterskan Elisabeth Sörman, Diabetesmottagningen VC Bålsta. Prissumma 25.000; sponsor GlaxoWellcome.

· Diabetologiskt Pedagogisk pris: Svenska Diabetesförbundets redaktörer Ann-Sofi Lindberg och Ulla Ernström. Prissumma 10.000 kr tillsammans; sponsor Hässle Läkemedel.

· Priset för Förtjänstfull Avhandling inom Diabetesområdet 1999 gick till Robert Brännström, Stockholm för avhandlingen med rubriken "Metabolic signals and the ATP-sensitive potassium channel in the pancreatic betacell" (stöd från Roche Diagnostics).

· Resestipendier utdelades.

· SFD har beslutat instifta ett pris för bästa vetenskapliga rapport from 2000 för första utdelning 2001 och beslutat dela upp avhandlingspriset i ett kliniskt pris och ett prekliniskt pris à 25.000 kr.

DiabetologNytt

Föreningens tidning har utkommit vid tre tillfällen (varav två dubbelnummer). Upplagan är cirka 3500. Redaktionen har som tidigare utgjorts av redaktör Stig Attvall och redaktionssekreterare Björn Eliasson, vilken sammanställt tidningen.

Tidskriften, som under år 2000 haft temat Diabetes och hjärt-kärlsjukdom, är ett forum med stort läsvärde för såväl professionen som associerade medlemmar, då den presenterar aktuell information i allehanda frågor inom diabetologin och väcker debatt.

DiabetologNytt Online och Svenskt Diabetologiskt Nätverk SDN

Internetsajten www.diabetolognytt.com besöks månatligen av cirka 110.000 personer. Totalt ingår i sajten totalt 10.000 sidor med information som kan nås genom en snabb sk. sökmotor. Informationen på sajten hålles aktuell genom daglig uppdatering av nyheter bl.a. från de stora internationella diabetestidskrifterna (online-adress www.diabetolognytt.se/update/index.html).

Internetsajten www.sdn.nu besöks månatligen av cirka 20.000 personer.

Redaktörer för SDN är Mette Axelsen (dietister), Thomas Fritz (allmänmedicin), Catharina Gåfvels (psykologer/kuratorer), Ragnar Hanås (barndiabetes), Gun Olsson (diabetessjuksköterskor) och Stig Attvall (sjukhusdiabetes).

Redaktörerna har genomfört sin uppgift att sprida information om olika delar av diabetologin på ett berömvärt sätt.

Ekonomi

Kassören Elisabeth Björk har i samråd med auktoriserad revisor på ett förtjänstfullt sätt skött föreningens ekonomi som är god. För närmare information, var god se särskild redogörelse för föreningens ekonomi.

Övrigt

· SFD var representerat vid Svenska Läkarsällskapets fullmäktigemöte 2000.

· SFD var representerat vid IDF general Council, Mexico City 8/11 2000 av Göran Blohmé och Jan Eriksson.

· SFD samarbetar med Svensk Förening för Allmänmedicin, Svenska Endokrinologföreningen, Svensk Förening för Hyperbar Medicin, Svensk Invärtesmedicinsk Förening, Svensk Förening för Medicinsk Angiologi, Svenska Hypertonisällskapet och Läkare mot Tobak.

· SFD samarbetar också med Svenska Diabetesförbundet.

· SFD har framtagit kvalitetsindikatorer för diabetesvården.

· SFD deltar i det fortsatta arbetet i den internationella sk. S:t Vincent-gruppen.

· SFD stödjer Sveriges Yngre Endokrin- och Diabetologer.

· SFD deltar tillsammans med Folkhälsoinstitutet, Friskis&Svettis, KF Hälsa och Eli Lilly Sweden AB i Diabetes 2000, ett samarbetsprojekt med syfte att minska utbredningen av typ 2 diabetes mellitus.

· SFD deltar i samverkansprojektet Nysam (nyckeltalssamverkan).

· SFD har tillsammans SFSD och ledande företrädare för diabetessjukvården tagit initiativ till kvalitetsarbete kring behandling med insulinpump. Detta arbete kommer avslutas med ett konsensusdokument och sannolikt ett nationellt insulinpumpregister under år 2001.

Sammanfattning

Svensk Förening för Diabetologi har en fortsatt stark ställning som kraft inom svensk hälso- och sjukvård med stor betydelse för spridningen av diabetesrelaterad information, breddning av diabetologin och kvalitetssäkring inom diabetessjukvården.

Göteborg och Stockholm 24/4 2001

Björn Eliasson

Sekreterare


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan