Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

PRESSINFO FRÅN SVENSK FÖRENING FÖR DIABETOLOGI

ÅRETS DIABETESTEAM 2003

Barndiabetesmottagningen vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) delar varje år ut ett stipendium på 20.000 SEK till ett förtjänstfull diabetesteam i Sverige. Årets Diabetesteam har nominerats av styrelsen vid SFD och blev Barndiabetesmottagningen vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg. Stipendiet delades ut i samband med SFDs höstmöte 9-10/10 i Malmö.
Gun Forsander är sektorsansvarig för Barndiabetesmottagningen;
- På Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus finns Sveriges näst största barndiabetesmottagning. Antalet nyinsjuknade uppgår till 50-60 per år och mottagningen omfattar nu 480 barn och ungdomar som minst fyra gånger om året kommer för hjälp och stöd i sin diabetesbehandling.
- Mottagningsenheten finns sedan början av året i nya, vackra och funktionella lokaler i det sk Växthuset, invigt av Drottning Silvia den 8 september 2003. Under samma tak och med gemensamma utrymmen för forskning och delvis gemensamma för kliniskt patientarbete bedrivs ett nyskapande och framåtblickande arbete tillsammans med team som handlägger tillväxtproblematik och andra endokrinologiska rubbningar. Målsättningen är att skapa ett kreativt klimat, där sjukvårdsarbete och forskning integreras på ett sätt som tydligt och tidigt kommer patienterna och anhöriga till godo.
- Varje vecka hålls ett strukturerat teammöte som protokollförs så att de som haft svårt att närvara hålls informerade. Vid detta möte deltar hela barndiabetesteamet, dvs läkare, sjuksköterskor, kuratorer, dietister och psykolog. Lekterapeuterna är också knutna till teamet och de kan hjälpa barn med stickrädsla samt bidra till krisbearbetning och stresshantering. På teammötet diskuteras aktuella patienter, såväl nyinsjuknade som andra, och problem speglas genom ett multidisciplinärt förhållningssätt. Kommande veckas bemanning och aktuella kurser och konferenser tydliggörs.
- Utbildningsbehovet är stort inom teamet eftersom många är relativt nya inom området, varför särskilda utbildningstillfällen kontinuerligt arrangeras. Moderna tekniker såsom CGMS och mikrodialys används på mottagningen, dels inom forskning men också i den kliniska vardagen. Vårdprogram och PM, exempelvis för omhändertagande av nyinsjuknade och de patienter som inkommer med akuta komplikationer har framtagits och avses placeras på lokalt internet.
- Forskning bedrivs inom flera olika områden, också tillsammans med forskningsanställda sköterskor. Nationellt register för barn- och ungdomsdiabetes, 0-18 år, anslutet till NDR (Nationellt Diabetes Register, www.ndr.nu) har sitt centrum på kliniken och genom detta unika registerarbete sker ett kontinuerlig kvalitetsarbete tillsammans med landets barndiabetesmottagningar.
- Genom lokal anslutning till den internationella TRIGR-studien utreds eventuellt samband mellan komjölksintag under spädbarnsåret och senare diabetesinsjuknande. Andra aktuella forskningsområden är sambandet mellan fysisk aktivitet och diabetes, interventionsstudier avseende kroniska diabeteskomplikationer, livskvalitet samt virusinfektioners inflytande på diabetesdebut.
- Regionalt sker samarbete i olika projekt inom Västra Götaland för att säkerställa god diabetesvård för alla barn och ungdomar inklusive ny version av regionalt diabetesvårdprogram för barndiabetes. Barndiabetesenheten är sedan i våras också med i styrgruppen för det av Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen tillsatta Regionala Diabetes Rådet (RDR) i Västra Götaland.
- Med stöd av externt anslag utarbetas nu en ny metod för en gemensam ungdomsmottagning tillsammans med Diabetescentrum på SU. Arbetshypotesen är att ett mer strukturerat och med åldersanpassad pedagogik uppbyggt överförande till vuxenmedicin bättre förbereder ungdomarna för vuxenlivet.
- Målet för verksamheten är att genom ett starkt och kompetent diabetesteam förmedla kunskap, behandlingsstrategi och framtidstro till såväl patienter som anhöriga.

NyhetsINFO 2003 10 13
Svensk Förening för Diabetolog (SFD)

REKRYTERA NY MEDLEM TILL
SVENSK FÖRENING FÖR DIABETOLOGI

Namn, yrke och adress faxas till:
031-27 00 87

Medlemsavgift 100 kr per år


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabetes Update]
Till Förstasidan - Diabetolognytt.com