Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Oral Health and Diabetes

I oktober 2002 försvarade tandhygienisten Gun Sandberg (Högskolan i Falun) vid Uppsala Universitet en avhandling med titeln Oral Health and Diabetes. Studies on Health and Oral Self-Care in Subjects with Type 2 Diabetes.

Intresserat forskarei många år

Orala manifestationer i samband med diabetes mellitus är ett ämne som intresserat forskare inom medicin och odontologi under många år. Den aktuella avhandlingen avsåg att studera olika aspekter av munhälsa hos patienter med typ 2 diabetes i relation till olika diabetesrelaterade variabler och till hälsorelaterad livskvalitet.

De studerade

patientgrupperna bestod av 102 patienter med typ 2 diabetes och en ålders- och könsmatchad kontrollgrupp av individer utan diabetes.

Resultat

Klinisk och röntgenologisk oral undersökning genomfördes liksom genomgång av medicinsk journal, ifyllande av patientenkät samt noggrann fotundersökning (perifer neuropati). Resultaten visade att patienter med typ 2 diabetes hade fler tänder med initial karies.

Lång duration och insulinbehandling innebar fler tänder med manifest karies. Diabetespatienterna uppvisade mer parodontit, mer beläggningar och mer blödning från gingivan. Diabetes duration och metabol kontroll var dock ej relaterade till parodontalt status. Dessa patien


ter hade också högre prevalens av muntorrhet och större behov av förebyggande tandvård. Patienter med högt blodtryck upplevde mer muntorrhet än de med normalt blodtryck.

Ingen signifikant skillnad

Det fanns ingen signifikant skillnad i antalet egna tänder och antalet intakta tänder mellan diabetiker och kontroller eller i förekomst av förändringar i orala mukosan. Inget samband kunde konstateras mellan muntorrhet och perifer neuropati mätt genom NSS (neuropathy symptom score) och NDS (neuropathy disability score). Noteras bör att endast ett fåtal patienter upplevde både muntorrhet och perifer neuropati.

Upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet i båda grupperna påverka
des av t.ex. allmän hälsa, ålder, ekonomi och hur de fungerade socialt. Diabetikernas scores påverkades negativt av sjukdomen. De flesta av diabetespatienterna var inte medvetna om ett eventuellt samband mellan munhälsa och diabetes.

Vikten av ett nära samarbete

mellan patient, primärvård och munhälsovård poängterades liksom vikten av en förbättrad information till patienterna.

Elisabeth.Westfelt
Tandläkare

med just nu ett pågående projekt kring diabetes och parodontit

Elisabeth.Westfelt@odontologi.gu.se

 


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com