Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Senaste Nytt från Svenskt Diabetologiskt Nätverk


Högre insulinresistens hos 5-åriga flickor än pojkar

Bakgrund

Med ökningen av typ 2 diabetes hos unga riktas intresset mot utvecklingen av insulinresistens. Det har varit slående att fler flickor än pojkar får typ 2 diabetes. I ett 10-tal studier av typ 2 diabetes hos unga har man sett upp till 4-6 ggr fler flickor. I Early Bird-studien i England följs prospektivt 307 friska barn födda 1995.

Metod

Vid 5 års ålder mättes exempelvis insulinresistens (HOMA metod), vikt, längd, fysisk aktivitet med accelerometer och mycket annat.

Resultat

De 5-åriga flickorna var fetare, kortare och rörde sig mindre och mindre intensivt än pojkarna. Insulinresistens var större hos flickor. I blodfetter sågs högre triglycerider och lägre HDL kolesterol hos flickorna. Man korrigerade sedan för en rad faktorer som fysisk aktivitet, viloenergiförbrukning och olika kroppsmått. Då kvarstod det i slutändan att flickorna var påtagligt (33%) mycket mer insulinresistenta än pojkarna.

Slutsatser

Påtagligt större insulinresistens hos flickor ses redan i 5-årsåldern. Resultatet kan vara en förklaring till att flickor får typ 2 diabetes i större utsträckning än pojkar.

Källa: Presentation ISPAD 2002-09-18, Murphy M

Egen kommentar Förmodligen genetiskt betingad skillnad. En könsbunden X-bunden gen är redan förknippad med insulinresistens, kanske finns fler.

2002 12 12 S Nordfeldt, red
barndiabetesnätverket SDN

Nuvarande vikt förutsäger insulinresistens hos 5-åringar

Bakgrund

Med ökningen av typ 2 diabetes hos unga riktas intresset mot utvecklingen av insulinresistens. I Early Bird-studien i England följs prospektivt 307 barn. En tidigare hypotes har varit att låg födelsevikt förutsäger typ 2 diabetes.

Metod

Vid 5 års ålder mättes exempelvis insulinresistens (HOMA metod), vikt, längd och mycket annat.

Resultat

Insulinresistens hos 5-åringar var främst korrelerat till nuvarande kroppsvikt (och övervikt). Födelsevikt var ej korrelerat i denna studie.

Källa: Presentation ISPAD-möte Graz, Österrike 2002-09-18, Voss L

Egen kommentar Resultaten kan ha betydelse för prevention både av typ 2 och typ 1 diabetes. Insulinresistens är således både reversibel (genom viktnedgång) och kan förebyggas (genom att undvika övervikt).

2002 11 20

S Nordfeldt, red
barndiabetesnätverket SDN

 

Referat av "Predictors of acute complications in children with type 1 diabetes."

Rewers A, Chase HP, Mackenzie T, Walravens P, Roback M, Rewers M, Hamman RF, Klingensmith G. JAMA 2002 May 15;287(19):2511-8

I en stor amerikansk studie från Denver har man prospektivt följt 80% av en geografisk population, en kohort om 1243 barn upp till 19 år under sammanlagt 3994 patientår. 320 ketoacidoser (inget dödsfall, två hjärnödemfall) och 768 svåra hypoglykemier med medvetslöshet, kramp eller akutbesök/inläggning på sjukhus studerades.

RESULTAT

Svår hypoglykemi: 19 per 100 patientår (medvetslöshet, kramp eller akutbesök/inläggning). Risken ökade med lägre ålder hos flickor, längre diabetesduration, psykiatrisk diagnos och underförsäkring (markör för låg socioekonomisk status i USA) samt lägre HbA1c (svagt samband)

Ketoacidos: 8 per 100 patientår. Risken ökade med flickors ålder, högre angiven insulindos, psykiatrisk diagnos och underförsäkring (markör för låg socioekonomisk status i USA) samt högre HbA1c (svagt samband).

Egen kommentar

Hög incidens ketoacidos jämfört svenska förhållanden. Incidens av svår hypoglykemi lite svårt att jämföra då man använt en egen definition. Författarna påpekar själva att mer förebyggande insatser behövs. Ätstörningar och ADHD var inte med i kategorin psykiatrisk diagnos. Det är ändå väsentligt att en studie lyfter fram betydelsen av psykisk sjukdom som riskfaktor. Det saknas även S-ACE i studien (nyligen föreslagen genetisk riskfaktor för svår hypoglykemi). Man räknar till sist på kostnader och uppskattar, baserat på en studie från Linköping(!), att svår hypoglykemi hos diabetesbarn i USA kostar årligen 26 miljoner USD.

I artikeln saknas bakgrundsinformation om insulinregim och behandlingspolicy. Man bör kanske veta att behandlingen av diabetesbarn i USA var under studietiden påtagligt olik svenska förhållanden, ofta omodern 2-dos, högre HbA1c i rädsla för hypoglykemier, kolhydraträkning, utbyteslistor, sliding scales för insulindos etc. Pumpbehandling i USA har ökat kraftigt vid vissa centra efter krav från föräldrar. Ingen information lämnas i artikeln om sådana aspekter.

2002 11 14

S Nordfeldt, red
Barndiabetesnätverket SDN

 

Studie av rökning hos tonåringar med diabetes i Göteborg

Bakgrund och frågeställning

Att förebygga rökning är angeläget i hela befolkningen och än viktigare hos ungdomar med diabetes, eftersom rökning är en påtaglig riskfaktor för olika senare komplikationer. Röker tonåringar med diabetes mindre än andra tonåringar?

Metod

Alla tonåringar 13-18 år på Drottning Silvias barnsjukhus (Jansson I, Berg-Kelly K) i Göteborg (n=127) fick en skriftlig enkät 1999. 97% svarade (!). Resultaten jämfördes med Q90 och Q98 som gjorts med vanliga tonåringar (n=3804).

Resultat

Rökning var lika vanligt bland unga med diabetes (7%) som i normalpopulationen. Fler flickor med diabetes (11%) än pojkar (4%) rökte, men bara hälften av dem tänkte sig att röka som vuxna.

Slutsatser

Rökning är lika vanligt hos ungdomar med diabetes i Göteborg som bland andra jämförbara ungdomar.

Källa: Presentation ISPAD 2002-09-18, Jansson I

Egen kommentar: Lite nedslående, särskilt flickorna. Vad säger andra? Hur är det på andra håll? Följer ni på något sätt andelen rökare? Det finns exempel från skolor på lyckad rökprevention hos unga, exempelvis genom information och motivationsarbete med förebilder, kontrakt osv. Har någon erfarenheter eller tips? Vad säger ni?

2002 10 22

S Nordfeldt, red
barndiabetesnätverket SDN

 

Glukossensor av värde vid idrott hos ungdomar med typ 1 diabetes

Intressant studie från Göteborg presenterad på ISPAD Sep 2002

Bakgrund

Fysisk aktivitet förbättrar insulinkänslighet och ibland blodsocker. Glukossensorn (CGMS) har visat sig mycket användbar diagnostiskt och som pedagogiskt hjälpmedel. Kan glukossensorn vara till hjälp vid idrott?

Metod

18+20 ungdomar 15-18 år som deltog i idrottsinriktade diabetesläger fotboll/längdskidor bar samtidigt glukossensor under 3-4 dygn. Parallellt gjordes 7-9 blodglukosbestämningar per dygn. Studien gjordes av Peter Adolfsson och Bengt Lindblad på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Resultat

Alla ungdomarna tyckte sensorn var användbar. 11 av 20 gjorde insulinjusteringar före och under idrott efter att ha sett kurvorna. 6 av 20 gjorde andra dosjusteringar. 40% av de låga <3 mmol/L och 60% av de höga värdena >15 hade inte upptäckts med de 7-9 vanliga blodsockerproven som gjordes parallellt. Den vanligaste avvikelsen var nattliga låga värden. Korrelationen mellan sensorn och vanliga blodsocker var omkring 0,8. HbA1c förändrades ej 6 mån efter användningstillfället.

Slutsatser

Sensorn är användbar även vid idrott och accepteras väl av idrottande ungdomar. Ungefär dubbelt så många låga och höga värden kan hittas som med vanliga dygnsprofiler av blodsockret. CGMS kan vara ett värdefullt hjälpmedel även för idrottande ungdomar.

Källa: Presentation ISPAD 2002-09-19

Egen kommentar Förmodligen är CGMS vid fysisk aktivitet något vi behöver uppmärksamma mer, för dosjusteringar och som pedagogiskt hjälpmedel. Sensorn ger goda möjligheter för ungdomen att förstå mer och lära hantera sin behandling i samband med idrott. Kanske kan man behöva använda sensorn mer återkommande för att uppnå bättre kontroll mätt med HbA1c. Studien aktualiserar även en hög förekomst av nattliga hypoglykemier i samband med idrott. Sensorn är i många olika sammanhang ett värdefullt komplement till vanliga blodsocker.

2002 09 27

S Nordfeldt, red
barndiabetesnätverket SDN

 

Man kan inte förebygga typ 1 diabetes hos förstagradssläktingar med Nikotinamid.

Det nedslående resultatet presenterades vid EASD-mötet i Budapest i sep 2002.

Bakgrund

Nikotinamid är en typ av B-vitamin, ett vanligt kosttillskott med stor betydelse för flera funktioner i kroppen. Flera mindre studier har pekat på att substansen skulle ha en förebyggande effekt mot diabetes typ 1, den variant av sjukdomen som drabbar barn och unga. Den effekt man hade förväntat av nikotinamid i kroppen var att ge ett skydd mot det egna immunförsvarets angrepp mot de insulinproducerande cellerna (B-cellerna) i bukspottkörteln. Flera djurförsök har bland annat visat att nikotinamiden blockerade bildningen av skadliga kväveoxider.

Metod

Den stora studien med namnet ENDIT skulle ge svaret. Över 20 000 barn och unga föräldrar, varav drygt 2 000 i Sverige, deltog. Alla hade det gemensamt att någon i familjen redan hade barndiabetes. Till slut fick man 552 personer med högre risk att få diabetes som gick in i studien. De slumpades sedan till nikotinamid eller placebo 2 ggr dagligen. Effektmåttet var utveckling av diabetes typ 1 under uppföljningstiden på fem år.

Resultat

Nu visar det sig efter 5 år att det inte finns någon statistiskt säker skillnad mellan de bägge grupperna. Inte ens en tendens till att nikotinamid var bättre. Ungefär lika många insjuknade oavsett vilken substans de fått. Slutsats Nikotinamid förebygger inte typ 1-diabetes hos förstagradssläktingar Kommentarer -Detta var en oerhörd besvikelse för alla som jobbar mot diabetes. Många hade satt sitt hopp till detta, säger Linköpingsprofessorn Johnny Ludvigsson, samordnare för den svenska delen av studien. Nu blir vår egen ABIS-studie (Alla Barn i Sydöstra Sverige) än mer nödvändig. Där kartlägger vi de miljöfaktorer som kan ligga bakom bland annat diabetes, säger Johnny Ludvigsson. Egen kommentar Studien är mycket värdefull trots allt. Den visar dels hur viktigt det är med välkontrollerade studier. Dessutom har studien visat vägen metodologiskt för liknande preventionsstudier där andra metoder kan testas. Nu riktas exempelvis hoppet till några olika försök med diabetesvaccin. I Malmö testas ett antigen med namnet GAD av läkemedelsföretaget Diamyd, och i Israel har substansen Diapep 277 visat goda resultat.

2002 09 06

S Nordfeldt red
barndiabetesnätverket SDN

 

Årsmötet i Sunne

Svensk Förening för Fotterapeuter i Diabetesvård har haft årsmöte i Sunne.

På årsmötet omvaldes Britt Mattila Härnösands sjukhus till ordförande för ytterligare 2 år, även kassören omvaldes på 2 år och det är Anna-Maria Lindell Akademiska sjukhuset Uppsala. Övriga ledamöter i styrelsen är: sekreterare:Lena Jonsson Hudiksvalls sjukhus Gunilla Jägeblad Kärnsjukhuset Skövde Lena Öhman Visby lasarett Suppleanter är: Linnea Larsson Södersjukhuset Stockholm samt Lena Larsson Uddevalla sjukhus För att komma i kontakt med föreningen går det bra att e-posta undertecknad.

Under årsmötet samt utbildningsdagarna i samband med årsmötet diskuterades bl.a. vår yrkesutbildning.Det pågår mycket arbete bland kollegor i landet för att försöka få till stånd en legitimation eller skyddad yrkestitel för att höja statusen på vårt yrke.Vi har hög medelålder i vår grupp och vi som arbetat länge och skaffat oss fortbildning och erfarenheter känner att det är en viktig fråga HUR utbildningen ska se ut för dem som ska sköta fotsjukvården i framtiden.Det är en viktig fråga även för övriga i vården, beslutsfattare och patientföreningarna. Står i Nationella Riktlinjerna att patienterna har rätt att kräva medicinsk fotvård men samtidigt har Socialstyrelsen sagt ifrån legitimation/skyddad yrkestitel för vår yrkeskår pga bl.a. utbildningens längd. Landstingen bör engagera sig i denna fråga för att kunna uppfylla kraven i Nationella Riktlinjerna för Diabetesvården.

2002 10 12

Lena Jonsson
Fotvårdsspecialist
Hudiksvalls sjukhus

En olivoljebaserad diet och den rekommenderade hög-kolhydratdieten förefaller ge likvärdig förbättring i lipidriskfaktorer och insulinkänslighet hos unga, givet att det mättade fettet reduceras.

(Tviste-frågan om vilken som är bäst för vikten dock ej löst/red.anm).

Diabetologia 2001
Nov;44(11):2038-43

 

A Mediterranean and a high-carbohydrate diet improve glucose metabolism in healthy young persons.

Perez-Jimenez F, Lopez-Miranda J, Pinillos MD, Gomez P, Paz-Rojas E, Montilla P, Marin C, Velasco MJ, Blanco-Molina A, Jimenez Pereperez JA, Ordovas JM.

AIMS/HYPOTHESIS

Insulin resistance usually precedes the diagnosis of Type II (non-insulin-dependent) diabetes mellitus. However, in most patients, the clinical expression of the disease could be prevented by dietary and lifestyle changes. We investigated the effects of a diet enriched in monounsaturated fatty acids (Mediterranean diet) and a low fat, high-carbohydrate diet on in vivo and in vitro glucose metabolism in 59 young subjects (30 men and 29 women).

METHODS

We carried out an intervention dietary study with a saturated fat phase and two randomized-crossover dietary periods: a high-carbohydrate diet and a Mediterranean diet for 28 days each. We analysed the plasma lipoproteins fractions, free fatty acids, insulin sensitivity and glucose uptake in isolated monocytes at the end of the three dietary periods.

RESULTS

In comparison to the saturated fat diet, the CHO and Mediterranean diets induced a decrease of LDL-cholesterol (p < 0.001) and HDL-cholesterol (p < 0.001). Steady-state plasma glucose decreased (p = 0.023) and basal and insulin-stimulated 2-deoxiglucose uptake in peripheral monocytes increased in both diets (CHO and Mediterranean), (p = 0.007) indicating an improvement in insulin sensitivity. Fasting free fatty acids plasma values were correlated positively with steady state plasma glucose (r = 0.45; p < 0.0001). In addition, there was an inverse correlation between the mean glucose of the steady state plasma glucose period and logarithmic values of basal (r = -0.34; p = 0.003) and insulin stimulated glucose uptake in monocytes (r = -0.32; p = 0.006).

CONCLUSION/

INTERPRETATION

Isocaloric substitution of carbohydrates and monounsaturated fatty acids for saturated fatty acids improved insulin sensitivity in vivo and in vitro, with an increase in glucose disposal. Both diets are an adequate alternatives for improving glucose metabolism in healthy young men and women.

/red. dietisternas debattforum

For several decades, experts on heart disease have promoted a low-fat, low-cholesterol diet as most effective in warding off the leading killer of Americans.

But in recent years, new evidence has brought this advice into question.

A major problem with the old advice was that it seemed to give people free rein to overindulge in simple and refined carbohydrates foods rich in sugars and white flour, which can produce unhealthy levels of blood lipids and increase the risk of becoming overweight and diabetic, raising the coronary risk.

The most significant change in thinking one, admittedly, that is still vigorously debated is that low-fat is not the answer, or at least, not the best answer.

But before you say "I told you so" and go back to eating all the steak, butter and eggs you want, a careful analysis of the evidence clearly shows that it is not a high-fat, low-carbohydrate diet that is protective.

Rather, it is a diet like the one consumed by heart-healthy people along the Mediterranean: rich in vegetables and fruits, whole grains, nuts, unsaturated vegetable oils and protein derived from fish, beans and chicken, not red meat.

"Compelling" evidence for this view was thoroughly reviewed last week in The Journal of the American Medical Association by Dr. Frank B. Hu and Dr. Walter C. Willett, nutrition and epidemiology experts at the Harvard School of Public Health, who have followed tens of thousands of Americans for decades to uncover relationships between diet, habits and health.

The original heart-saving advice was geared to lowering blood levels of cholesterol and especially low-density lipoprotein, or L.D.L., cholesterol.

But, the scientists wrote, "the original hypothesis was overly simplistic because the effects of diet on coronary heart disease can be mediated through multiple biological pathways other than serum total cholesterol or low-density lipoprotein cholesterol."

In other words, blood levels of cholesterol, or even L.D.L.-cholesterol, do not constitute the whole story of coronary risk, a fact widely known but until recently not fully taken into account when devising dietary advice for the public.

Other important factors include blood levels of triglycerides, artery-protective high-density lipoprotein (H.D.L.) cholesterol, an amino acid called homocysteine, cardiac rhythms, clotting tendency of blood, flexibility of artery walls and levels of blood pressure and blood sugar. Each, in turn, is influenced by dietary factors beyond total fat and cholesterol.

The Studies

The Harvard researchers reviewed a plethora of evidence studies conducted under carefully controlled conditions in metabolic wards, studies of many thousands of free-living people followed for many years, studies comparing the diets of people who suffered heart attacks with the diets of comparable people free of heart disease and studies involving people with heart disease

2002 12 03

Källa: The New York Times on the web

 

Worldwide, a billion people are now overweight or obese,

including 22 million children under the age of 5. In the United States, 64.5 percent of adults and 15 percent of children ages 6 to 19 are overweight. Before 1994, diabetes in children was generally caused by a genetic disorder only about 5 percent of childhood cases were obesity-related, or Type 2, diabetes. Today, according to the National Institutes of Health, Type 2 diabetes accounts for at least 30 percent of all new childhood cases of diabetes in this country.

Genetics, while important, is just one piece of a larger physiological and psychological puzzle. At the National Institutes of Health, no fewer than 16 studies are being financed to study how to change environments to encourage a healthier lifestyle for young people from day care and after-school activities to educating children about food. "There is a panoply of forces that are all conspiring to get us to eat more and exercise less," says Dr. Susan Yanovski, director of an institute obesity and eating disorders program.

Young Americans eat, move and live quite differently than generations before them. Their lives have become sedentary, with more hours spent in front of a television or computer than at play or doing physically exerting work. With more two-income families and single-parent households, more children eat at cheap fast-food outlets, where sugary drinks and high-calorie choices in enormous portions abound.

Two teenage girls who frequented a McDonald's in the Bronx recently went to court to blame Big Macs and Happy Meals for their excess weight, a lawsuit that the fast-food industry watched even as it called the action frivolous.

In many low-income minority neighborhoods, fried carryout is a cinch to find, but affordable fresh produce and nutritious food are not. Those same neighborhoods often lack many safe public places to play and exercise an essential part of any weight-management equation. Dr. Michael Myers, who works daily with obese patients in Los Alamitos, Calif., says that even when an ideal weight cannot be achieved, regular exercise and activity can delay or prevent the onset of health complications for an overweight child. While more study of the problem is needed, helping to make the victims of this epidemic more active cannot hurt either.

Complicating the lack of alternatives is the lack of information about what, exactly, we're consuming. There are no calorie information charts on fast-food packaging, the way there are on grocery items. Advertisements don't carry warning labels the way tobacco ads do. Prepared foods aren't covered under Food and Drug Administration labeling laws. Some fast-food purveyors will provide calorie information on request, but even that can be hard to understand.

For example, one company's Web site lists its chicken salad as containing 150 calories; the almonds and noodles that come with it (an additional 190 calories) are listed separately. Add a serving of the 280-calorie dressing, and you've got a healthy lunch alternative that comes in at 620 calories. But that's not all. Read the small print on the back of the dressing packet and you'll realize it actually contains 2.5 servings. If you pour what you've been served, you're suddenly up around 1,040 calories, which is half of the government's recommended daily calorie intake. And that doesn't take into account that 450-calorie super-size Coke.

2002 11 29

/red. Dietisternas debattforum

 

Ny, utökad tabell över glykemiskt index

(GI) är nu publicerad. I denna version finns det 3 ggr fler värden än i versionen från 1995 (1500 stycken). Utöver GI värden finns även Glycemic Load (GL) beräknat. Livsmedel med mycket litet kolhydrat innehåll (t.ex. morötter), har låg GL trots högt GI. Detta är därför värdefull kompletterande information.

Referensen till tabellen är:

Foster-Powell K, Holt SH, Brand-Miller JC. International table of glycemic index and glycemic load values: 2002. Am J Clin Nutr 2002 Jul;76(1):5-56

Tabellen är ca. 50 sidor lång.

2002 11 15

/red. dietisternas debattforum

Rapport från DNSG

(Diabetes Nutrition Study Group) årliga möte, Samos, Grekland, 2002.

Höga halter glukos och triglycerider efter måltid inducerar kärlväggsstress och är en viktig faktor för hjärtkärlsjukdom. I en ny studie gjordes en jämförelse av två olika kostregimer vid typ 2 diabetes. Ena gången åt patienterna en högkolhydratkost enligt rekommendationerna, men med utbyte av snabba kolhydrater mot långsamma (pasta istället för bröd). Andra gången åt de samma mängd kalorier men doppade bröd i olivolja, och fick därför mindre brödmängd för att energimändgen skulle vara konstant. Det visade sig att båda dessa kostregimer gav lika stor sänkning i insulinbehovet, med ca. 40%. Vad gällde glukoskontrollen fick högkolhydratgruppen med pasta ett högre blodsockersvar än olivolje-gruppen, men under måltiden som kom efter (second-meal effekten) fick de lägre, och därmed jämnade det ut sig. Detsamma var fallet med olivdieten efter vilket triglyceridsvaret omedelbart efter måltiden var högre än efter pasta, men efter påföljande måltid istället var lägre. Det verkar sålunda som om man i längden kan få likartad glukos och triglyceridkontroll med båda dessa dieter, och betydligt bättre än en högkolhydrat diet baserad på snabba livsmedel, i detta fall bröd.

In en annan studie genomfördes en ytterst modest kostförändring (bara frukosten ändrades) under 4 månader på patienter med nedsatt glukostolerans. Resultatet visade att både en långsam högkolhydratkost och en olivoljeberikad kost gav en signifikant sänkning i den postprandiella blodglukos nivån, med i genomsnitt 0.4 mmol/L., jämfört med en kost med snabba kolhydrater.

2002 09 01

/red. dietistforum

 

Diabetolognytt, temanummer BARN Nr 2-2003

Nästa nummer av Diabetolognytt Nr 2-2003 (deadline för bidrag 15/5-2003) kommer att vara ett temanummer om barndiabetologi. Ett antal skribenter är redan vidtalade och områden som vi redan nu vet kommer att tas upp är aktuell epidemiologi både av typ 1 och typ 2 diabetes, kvalitetssäkring, resursbehov i ljuset av den ökande incidensen av diabetes speciellt i de yngsta åldersgrupperna, användandet av insulinresistensnedsättande läkemedel vid typ 1 diabetes, erfarenheter av långverkande insulin (Lantus) på barn, pumpbehandling på spädbarn etc, etc.

Avsikten med ett temanummer om barn är dels att föra ut information om "vad vi egentligen håller på med" inom barndiabetologin till allmänläkare och vuxendiabetologer, men också att åstadkomma en ökad rekrytering av barndiabetologer till Svensk Förening för Diabetologi. Ett ökat deltagande av barndiabetologer i föreningens aktiviteter och ökat utbyte av vetenskap och erfarenheter stärker både kunskaper och diabetologins ställning i landet.

Undertecknad kommer att fungera som redaktör för barnmaterialet i detta nummer. Tag gärna kontakt med mig, helst per mail: ingmar.zachrisson@ks.se , om du vill medverka. Jag kommer också att aktivt ta kontakt med många av Er för medverkan.

Ingmar Zachrisson, Överläkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q2:05
171 76 Stockholm

 


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com