Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi

Ordföranden har ordet

 Ordföranden och Redaktören har ordet

Kära vänner!
God fortsättning på det nya året 2001!

Svensk Förening för Diabetologi kan se tillbaka på ett aktivt år 2000 och se fram emot ett minst lika stimulerande år 2001. Det finns många och nya utvecklingslinjer inom såväl teoretisk som praktisk diabetologi som behöver Din insats. Vi närmar oss nu 3 000 medlemmar i vår förening vilket visar att våra profilfrågor och vårt utbildnings-program känns rätt i tiden för såväl primärvård och sjukhusvård som för forskare inom diabetesområdet.

Medlemstidningen DiabetologNytt i såväl pappers-form som på nätet förmedlar rykande färsk information och har blivit en viktig kunskapskälla för många medlemmar. Varje månad görs drygt 100.000 besök på vår hemsida www.diabetolognytt.com och www.sdn.nu vilket torde vara rekord i sitt slag.

Höstmötet i Göteborg 19-20/10
   Höstmötet hölls i Göteborg och fokuserade på dyslipidemi och makrovaskulär sjukdom vid diabetes - behov och möjligheter av intervention. Mötet var mycket välbesökt och lämnade ingen i tvivelsmål om att behovet av såväl primär som sekundär preventiv lipidbehandling vid diabetes är mycket stort.

Målet är 5.0/3.0 mmol/L för S-kolesterol respektive LDL-kolesterol för patienter med typ 1 och 2 diabetes. Över denna nivå skall aktiv behandling ske. Stort tack till arrangörerna för ett fint program och en kulinarisk kvällsövning med läcker show.

Riksstämman 2000
Diabetesdagen på riksstämman som i år hölls i Göteborg var välbesökt och bjöd på fina prestationer. Detta speglar en aktiv diabetesvård i Sverige. Årets diabetesymposium gällde graviditetsdiabetes och modererades på ett föredömligt sätt av Ulf Hansson. Diabetesretinopatins förgrundsgestalt Eva Kohner från London gästföreläste om aktuell behandling inom detta fält.

   Vår förening arrangerade ett välbesökt kvällsminisymposium om insulinpumpbehandling med Ulf Adamsson som moderator och vi har nu skapat gemensamma riktlinjer för denna expanderande behandling. Stort tack till alla som genom sina bidrag medverkat till att svensk diabetologi står stark inför år 2001.

Hypertonimöte i Stockholm 7-8/9
   Föreningen arrangerade detta möte tillsammans med Svenska Hypertonisällskapet och Svensk Förening för Medicinsk Angiologi. Mötet fokuserade på behandling av hypertonipatienten - riskpatienten och gav en bred bild av den multifaktoriella riskfaktorintervention som behövs inte minst vid typ 2 diabetes.

Årets diabetesteam
    Dagvårdsteamet vid Endokrinologiska kliniken Universitetssjukhuset MAS utnämndes till årets diabetesteam vid höstmötet. Motiveringen var att teamet uppvisar ett väl struktu-rerat lagarbete samt en expande- rande verksamhet i form av såväl diabetesdagvård och diabetesskola som samarbete med primärvården. Man har även påbörjat en tydlig dokumentation av process och resultat. Vi gratulerar teamet än en gång för denna utmärkelse.

Nationella Diabetes Registret (NDR)

    Utdata har nu presenterats från registreringsår 1999. 56 medicinkliniker erhållit sina resultat med drygt 22 000 patien-ter på medicinkliniknivå. 141 vårdcentraler och hus-läkarmottagningar har fått sina sina resultat med 14 000 primärvårdspatienter registrerade. Genom jämförelser med sin vårdnivå - bench-marking - kan varje enhet få en uppfattning om vad man behöver fokusera på i den fortsatta kvalitetsprocessen.

    Som tidigare meddelats går vi nu år 2001 över till en ny registreringsrutin där vi bokför aktuell situation istället för att se tillbaka på föregående kalenderår. Registreringen blir då ett hjälpme-del - en checklista - i handlägg-ningen av den enskilda patienten där man skall ta ställning till några för den kliniska diabetologin centrala kvalitetsindikatorer och vid indikation t.ex. initiera blodtrycks- och lipidbehandling samt ögonbotten- och fot-undersökning.

    Istället för att registrera sjukhusvård för hjärtinfarkt och stroke under föregående år ställs nu frågan om patienten har ischemisk hjärtsjukdom eller cerebrovaskulär sjukdom och om hon eller han är amputerad ovan fotled på grund av diabetes någon gång (=prevalensdata).

    Detta ger en betydligt klarare bild av den makrovaskulära komplikationsbild patienten har och avspeglar ” the burden of diabetes ” på ett helt annat sätt. Genom att registrera aktuell situation kan vi också leverera utdata ett år tidigare än nu vilket ger NDR en tydligare och mer offensiv plats i kvalitetsprocessen.

    Vi arbetar nu även på en helt ny registreringsrutin, direkt på internet där den enskilda enhetens krypterade resultat finns tillgängligt online för jämförelse med sin vårdnivå för lokal bearbetning och presentation.

Detta är framtidens systemet för kvalitetsuppföljning och vi hoppas kunna finansiera denna utveckling under detta år. Till dess registrera som förut, antingen med blankett eller diskett - för information inklusive resultat var god se: www.ldc.lu.se/NDR

www.Diabetes2000.nu
Vår förening stödjer Diabetes2000 organisationen där Folkhälsoinstitutet, Friskis och Svettis, KF-hälsa och Eli Lilly samarbetar för att föra ut budska-pet om att det behövs livsstils-förändringar för att påverka den ökande incidensen av typ 2 diabetes. Genom aktiviteter på nätet liksom andra massmediala aktioner hoppas initiativtagarna att kunskapen om diabetes skall öka i samhället och att kampanjen ”Sätt Sverige i Rörelse 2001” skall få den genomslagskraft som vi hoppas.

Ulf - utredningen
    Den nyligen presenterade läkemedelsutredningen föreslår att kostnadsfrihet för såväl insulin som hjälpmedel för egenvård avskaffas. Även kostnader för pumpbehandling kommer att ekonomiskt belasta patienten i sin helhet. Svenska Diabetesförbundet vänder sig mot detta förslag och hävdar att även kostnader för vården liksom indirekta kostnader för samhället ökar då insufficient behandling ger för oss välkända komplikationer. Svensk Förening för Diabetologi stödjer Svenska Diabetes-förbundet i denna sak. Adekvat behandling består av såväl indivi-duellt anpassad insulin/tablett-behandling som av egenvård i form av frekvent blodglukos-testning.

Denna behandlingsprincip -den svenska modellen - har genomsyrat senare års diabetesvård med stora besparingar som följd t.ex. lägre behov av dialys/trans-plantation hos yngre typ 1 diabetiker och starkt förbättrad prognos vad gäller synnedsättning och behov av synrehabilitering.

Försvinner kostnadsfriheten kommer testfrekvensen att minska dramatiskt inte minst hos de yngre patienterna med begränsad eko-nomi vilka är den mest utsatta gruppen och som har störst nytta av intensivbehandling för att undvika dialys och blindhet. En liten besparing skulle medföra ökade kostnader för såväl individ som samhälle.

Årsmöte 2001
I år är Sverige värd för SSSD - Skandinaviska Sällskapet för Diabetesforskning - med möte i Uppsala 25-27 maj. Passa på att besöka Uppsala och tag del av aktuell nordisk forskning. Av hävd arrangerar vi därför inget vanligt vårmöte i år.

NDR-möte
Däremot planerar vi ett endagsmöte om Nationella Diabetes Registret (NDR) den 24 april (lokal ej fastställd). Vi kommer då även att kalla till föreningens årsmöte med sedvanlig årsberättelse och val av styrelse. NDR mötet fokuserar på utdata och hur vi skall nå uppställda behandlingsmål liksom på hur vi skall få med ännu fler enheter i kvalitets-processen, bland annat också genom ny teknik för registrering.

Höstmötet 2001

Föreningens höstmöte planeras till 10-11 oktober och hålls i Linköping. Hans Arnqvist och hans team kommer att servera ett brett program om diabetes -insulinbristsjukdomen.
Boka in dessa dagar i Din agenda.

Göran Blohmé
Ordförande

Stig Attvall
Redaktör


[Innehåll] [Redaktören] [Ordföranden] [Sett & Hört] [Aktuell Info] [Redaktionen] [Arkivet] [Länkar] [Diskussionsforum] [Diabete Update]
Till Förstasidan