Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

Recension: "Sexualitet och hälsa"

Recension av "Sexualitet och hälsa - begränsningar och möjligheter", skriven av Birgitta Hulter och utgiven på Studentlitteratur 2004.
Författaten är leg sjuksköterska och vårdlärare, doktor i medicinsk vetenskap och auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Hon har sedan tio år bedrivit klinisk sexologisk habilitering och rehabilitering vid bl.a. Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Sexuellt välbefinnande och hälsa är något eftersträvansvärt i människors liv. Somatiska, psykologiska men även sociala omständigheter komplicerar möjligheterna. Många med svårigheter inom området, känner ett stort motstånd att söka hjälp - och upptäcker ibland, när de samlat sig och gör det, att beredskapen inom den svenska hälso- och sjukvården ännu är begränsad.
För den som arbetar inom vårdsektorn och är ny inom det område boken täcker, men vill söka kunskap, väcker just denna samlande bok i sexologi troligen starka förväntningar vid en genombläddring. Motsvarar den då dessa?
Boken är på ett överskådligt och pedagogiskt sätt indelad i fyra delområden;
I. Det särskilda med sexologin
II. Könens utveckling; Biopsyko-socialt
III. Funktion och problem
IV. Att vårda sexualiteten
För att framhålla vissa påståenden eller frågor extra tydligt har man tagit ett lay out-mässigt grepp; dessa meningar är speciellt inramade. Boken har en gedigen referenslista med väl uppdaterad litteratur. Dessutom finns som bilagor frågeformulär om sexuell funktion (dock endast inriktat mot män) och ett frågeformulär för livstillfredsställelse. I texten finns också exempel på hur en utredning inom området kan läggas upp och vad som bör täckas upp vid en sexuell anamnes.
Författaren har infört en brasklapp i början av boken, som jag ställer mig frågande till. Hon skriver : "den kritiske läsaren kan upptäcka att det ibland förekommer en del generaliseringar om kvinnor och män i denna framställning. Det är ibland medvetet, som en utmaning för läsaren att reflektera över och ifrågasätta, och ibland kan uttalandena vara omedvetet fördomsfulla." Jaha, gardera med x!
Vad är då egentligen fakta och vad är endast tendensiöst tyckande och vidareförmedling av gamla fördomar i denna bok? Det är nödvändigt, enligt min mening, att i lärosammanhang noga granska innehållet i de olika kapitlen och genomföra samtal med eleverna om det ena respektive det andra. Vid egenläsning är det risk att man inte har samma observanta öga utan tar allt för fakta.
Likaså ställer jag mig ibland undrande hur författaren har valt ut det som inramats och därmed också fått större tyngd (ex. "Att ha blivit våldtagen innebär att ha blivit sexuellt missbrukad och att ha blivit utsatt för våld, hot och tvång under en viss tid. Ibland ingår utvidgad grym fysisk och psykisk misshandel i övergreppet. Kvinnan blir mer eller mindre skadad till kropp och själ.") - och det som inte inramats (ex. Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården har särskild skyldighet att anmäla missförhållanden enligt bestämmelser i 14 kap. 1§ andra stycket socia-tjänstlagen), vilket för mig har större tyngd.
Boken anges bl.a. som lämplig att användas som läromedel på universitets- och högskole-utbildningar där Sexualitet och Hälsa ingår som kursmoment. Den andas LÄROBOK (lust och sinnlighet känns rätt långt borta, även om detta också tas upp) med stora bokstäver, vilket är på både gott och ont. Den är mycket gedigen i sin bredd, i sitt försök att täcka in det mesta. Författaren försöker också sätta in sexualiteten i ett socialt och kulturellt sammanhang, vilket är mycket ambitiöst. Språket är enkelt och rättframt. Korta meningar, korta avsnitt och tydliga, ibland lite provocerande rubriker gör den lättläst. Hon tittar också på oss behandlare, och påtalar, bl.a. utifrån en undersökning (G Röndahl m. fl. 2004) om vårdpersonalens attityder mot homosexuella patienter, risken med att vår egen "sexofobi" kan vara en förklaring till återhållsamhet i engagemanget för patienters sexuella problem. Den avdelning som för mig framstår som mest begränsad, ja, lite ytlig, när man som behandlare söker specifika kunskaper i sitt arbete är "Vad göra?"-avsnitten som finns som rubrik under varje beskriven svårighet. Här räcker bokens innehåll inte till, här blir det nödvändigt att söka och läsa vidare bland mera specialiserad litteratur (då räcker inte heller kapitlet som tar upp farmakologisk behandling och behandlande samtal). Detta är dock ingen allvarligare invändning mot boken, som jag tvärtom tycker väl fyller målsättningen att vara en bred introduktion i sexologi - med nödvändighet kan man inte på 270 sidor få med allt och referenslistan är till god hjälp när man skall göra en djupdykning! M.a.o. kan frågan om boken motsvarar förväntningarna med ett "Ja!" besvaras.


Ylva ÖmanTill Förstasidan - Diabetolognytt.com