Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

DIABETES-RELATED BLINDNESS

Janeth Leksell, Institution: Medicinska Vetenskaper Handledare: Karin Wikblad, professor vid Europeisk enhet för diabetesvård forskning. Avhandlingens titel: DIABETES-RELATED BLINDNESS - Studies of Self-management, Power, Empowerment and Health. Populärvetenskaplig sammanfattning

Sammanfattning
En vanlig komplikation till diabetes är retinopati, dessa förändringar leder sällan till blindhet, eftersom diabetesvården har radikalt förbättras under de senare årtiondena. Exakt hur många som drabbas av blindhet är oklart, då statistiken är behäftad med svagheter, främst beroende på underrapportering. Internationella studier har visat att mellan 0.5-7.9 procent av alla med diabetes blir blinda till följd av diabetes. De utgör en liten och bortglömd grupp. I vården brister kunskapen om deras specifika situation. Intresset är främst fokuserad på att förebygga följdsjukdomar, vilket naturligtvis är mycket angeläget. Mer sällan satsas på att stödja dem som redan drabbats. Varken hjälpmedel eller patientundervisning är anpassade till dem.
Syftet med föreliggande avhandling har därför varit att beskriva hur blinda personer med diabetes skattar sin hälsa, klarar sin egenvård och hanterar sitt dagliga liv jämfört med seende personer med diabetes och de med förvärvad blindhet av annan orsak än diabetes. För att tillvarata denna grupps behov av kunskap och stöd har gruppundervisning baserat på problembaserat lärande används. Detta utbildningsprogram har fått namnet 'Herre på täppan' och utvecklats av professor Karin Wikblad vid Europeiska enheten för vårdforskning, Uppsala Universitet. Utgångspunkten är att den kunskap som efterfrågas också har förutsättningar att fastna. För att möjliggöra en utvärdering av ovanstående program har ett översatt amerikanskt formulär, Swe-DES-23 testats och använts. Studierna genomfördes genom intervjuer av 39 blinda personer samt 21 seende personer med diabetes. Nio personer deltog i utbildningsprogrammet och frågeformuläret har testats på 195 personer med diabetes.
Resultatet visar att de med diabetesrelaterad blindhet har mer problem med insulinbehandling och blodsockersvängningar och skattar sin hälsa sämre än seende personer med diabetes. Jämfört med andra blinda uttrycker de sämre 'power', det vill säga viljekraft och förmåga att hantera sitt liv och sin vardag. Men det råder stora individuella skillnader. Den egna inställningen är avgörande. Vissa är påfallande starka och tar sitt handikapp som en utmaning. Andra är mer osjälvständiga och blir väldigt beroende av andra. Utvärderingen av utbildningsprogrammet har visat att deltagarna förbättrat sin kunskap om diabetes och ökat den egna tilltron till den egna förmågan att klara av egenvården.
En fördel med att bedriva undervisning i grupp är att deltagarna kan ta del av varandras erfarenheter och inspireras att finna nya lösningar på vardagliga problem. Frågeformuläret kan med fördel användas som komplement till medicinska blodprover, för att utvärdera vård och utbildningsinsatser inom diabetesvården.

Janeth Leksell

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com