Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka

NDR-nytt www.ndr.nu

Vi hälsar Er alla välkomna till ett Gott Nytt NDR-ÅR 2006. NDR som är i ständig utveckling och förbättring inledde år 2005 med en del förändringar i rapportblanketten och nya funktioner (3 nya frågor, fotriskgrupp fastställdes till 1-4, kopiering av tidigare ifyllda data, nytt låssystem mm). Under 2005 avslutades första NDR.IQ projektet, utvalda NDR-data från medicinkliniker redovisades öppet och fortsatt satsning på direktöverföring sker alltjämt. NDR.IQ 2 startade i september och NDR-PQ har också kommit igång. Om detta och lite till kan Du läsa nedan.

2006 - ny utmaning!
Sammanräkningen av 2005 års rapporteringar är inte helt klar eftersom vi fortfarande får en del rapporter per pappersblanketter och disketter men allt pekar återigen på en stadig ökning. Totala antalet anslutna enheter är nu 797! Vi har dock fortfarande en bit kvar till det absoluta målet: 100% anslutning men också att respektive enhets ALLA patienter kommer med. Nästa utmaning som står på tur är att öka kunskapen om hur man hittar i NDR för optimal användning av registret och hur man kan bättre använda sig av sina NDR data i sitt förbättringsarbete. Under 2005 har NDR genomfört "utbildning" i dessa frågor i några landsting och detta efterfrågas alltmer. Tag gärna kontakt med Din landstingskoordinator, Kvalitetsansvarig sköterska (KAS) eller undertecknade vid intresse!

2006 års NDRmöte
för landstingskoordinatorer och KASar ägede rum 18 jan. Huvudrubriker var "NDR-året som gått", "Kan vi lita på NDR-data", "Erfarenheter från KAS- och koordinatorarbetet", "Öppen redovisning i primärvården 2006" samt "Patientupplevd vårdkvalitet". Rapport från mötet kommer i nästa nummer.

Öppen redovisning, hur gick det?
Önskemål/krav om öppen redovisning där resultat vid behandlande enheter i landet jämförs har framförts både från patientföreningen, myndigheter och i den sjukvårdspolitiska debatten. Förra året rapporterade vi öppet vissa resultat för medicinklinikerna för första gången. Rapporten visade att relativt små skillnader förelåg mellan landets sjukhus avseende diabetesvårdens kvalitet för de valda behandlingsmålen år 2004. Resultaten måste tolkas med försiktighet och i första hand värderas vid respektive sjukhus. Det är vår förhoppning att registreringen för nästa år blir än mer fullständig, och att jämförelsen därmed kan bli allt mer tillförlitlig.
Att redovisa kvalitetsresultat öppet är av betydelse för bidra till en jämlik vård och för att ge allmänheten ytterligare information och kunskap om diabetesvården. Utan tvekan bidrar en öppen redovisning till ökad intresse för resultaten/ kvalitetsarbetet, till bättre kvalitet på data och till bättre lärande av varandra. Nästa år utökas den öppna redovisningen och förhoppningsvis också även med data från primärvården i viss utsträckning, hur detta skall göras på bästa sätt får diskuteras bland NDR:s användare. Se i övrigt årsrapporten till Socialstyrelsen 2005 på NDR:s hemsida.

Direktöverföring med hjälp av GPIC - projekt IFK
Bedömningen kvarstår att direktexport är det främsta sättet att minimera dubbelarbete och nå en betydligt högre anslutningsgrad än idag. NDR kommer fortsätta att ligga i frontlinjen av detta arbete och ingår nu i ett nationellt projekt; Projektet Informationsstruktur för Kvalitetsregister, IFK, för att driva på för en nationell standard för dataöverföring. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utforma en nationell informationsstruktur. Det innebär att om den följs kommer det att bli betydligt enklare att skapa integration mellan register och journaler. IFK, är en praktisk tillämpning av Socialstyrelsens uppdrag att utforma en nationell informationsstruktur. Det övergripande syftet är att möjliggöra att:
o informationsförsörjning för Nationella Kvalitetsregister och journalsystem kan ske utan dubbelregistrering
o olika journalsystem och olika Nationella Kvalitetsregister bara behöver en anpassning för att interagera sinsemellan
Den tekniska lösningen för olika journalsystem och kvalitetsregister utformas enligt gällande rekommendationer och standarder inom området. Inom projektet sker detta endast för NDR och tre journalsystem (Melior, Medidoc och Profdoc) inom Västra Götalandsregionen. Projektet genomförs som ett nationellt uppdrag och förankring sker med övriga nationella kompetenscentra/kvalitetsregister. Tillämpning av projektets resultat blir sedan ett åtagande för huvudmän. Projektslut planeras redan till hösten 06! Målet är att ett lyckat pilotprojekt ska leda till att denna nationella standard tillämpas i flera regioner och för flera kvalitetsregister och journalsystem. Vi på NDR är väldigt stolta och glada att vara med i detta projekt.

NDR.IQ 2
28-29 september samlades 9 primärvårdsteam och 4 team från medicinkliniker för det första seminariet i NDR.IQ 2 i Jönköping tillsammans med projektledningen från NDR och Qulturum. Som i det första NDR.IQ projektet är de övergripande målet att halvera skillnaden mellan enhetens resultat och de rekommenderade målen enligt riktlinjer avseende HbA1c, blodtryck, lipider och rökning. Projektet omfattar som tidigare en utbildningsfas på 6 mån och en uppföljningsfas på 12 mån. Nytt för NDR.IQ 2 var att innan första seminariet hade alla deltagande team fått besök av NDRs handledare för genomgång av hur man använder NDR och hur man avläser sina resultat. Detta medförde att teamen var bättre förberedda inför första seminariet. Seminarie nr 2 ägde rum den 17 november och nr 3 blir ett tvådagarsmöte 2-3 februari 2006. Det kommer att bli väldigt spännande att följa de nya teamen i deras förbättringsarbete. Förhoppningsvis kommer vi att kunna fortsätta med fler NDR-IQ projekt.

NDR.PQ
ett projekt för patientsamverkan i kvalitetsarbetet Förutsättningen för att ge en så fulländad vård som möjligt är att alla inblandade parter samarbetar och förstår varandras mål. Vid NDR-mötet i januari 2005 beslutades att bilda en arbetsgrupp som nu har startat arbetet med att ta fram en enkel metod med få frågor som ska besvara patientupplevelsen av den vård som ges. Mer om detta kommer i kommande nummer.
Med detta vill vi önska alla en God Fortsättning på ett nytt givande NDR-år 2006 och välkomnar som vanligt synpunkter, önskemål och kommentarer från Dig till:

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
Soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

OBS
Ny adress och tel nummer:
NDR.nu
Vädursgatan 6 plan 5
412 50 Göteborg

Tel:
031-335 3536 (Karin Westlund)
031-335 3537 (Kaisa Torstensson)
031-335 3538 (Soffia Gudbjörnsdottir)

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com