Re: Livförsäkring

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Göran Blohmé DEN 24 :e FEBRUARI, 1998 vid 22 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Livförsäkring INSÄNT AV Greger Andersson DEN 04 :e FEBRUARI, 1998 vid 18 - tiden

Diabetes och försäkringar

Alla svenska försäkringsbolag erbjuder diabetiker individuell liv-, sjuk- och
olycksfallsförsäkring under förutsätning att sjukdomen är under godtagbar kontrol
och att inga allvarliga komplikationer förekommer. Den ökade risken för sjuklighet
och för tidig död tas ut genom premieförhöjning. Individuell bedömning görs alltid
på basen av den självdeklaration som försäkringstagaren skriver under och
kompletterande handlingar från behandlande läkare. Fram till ngåto år sedan
arbetade alla försäkringsbolagen med gemensamma riktlinjer som regelbundet
uppdaterades i takt med den medicinska utvecklingen. Man ansåg inom branschen
att man inte skulle konkurrera på basen av kundens medicinska tillstånd.
Konkurrens skulle istället ske genom bolagens olika produktsortiment och generell
premiesättning. Sedan konkurrensbegränsningslagen satte stopp för samarbete
mellan försäkringsbolagen även beträffande medicinska frågor har bolagens
bedömningsriktlinjer möjligen utvecklats lite olika men grundprinciperna för
bedömning är säkert likartad.

För att få en uppfattning om tekniken vid premiesättning kan följande exempel ges.
Vid tecknande av en individuell sjuk- respektive olycksfallsförsäkring ges en
premiehöjning motsvarande 150% om sjukdomen debuterat före 16 års ålder, 100%
om sjukdomen debuterat mellan 16-40 år samt 50% därefter. Förekommer lätta
komplikationer ökar premien. Vid allvarliga komplikationer kan denna typ av
försäkring ej tecknas. Det är viktigt att tänka på att försäkringsavtalet sträcker sig till
65 års ålder, det vill säga i många fall under decennier. Man kan inte i det enskilda
fallet avgöra hur sjukdomen kommer att utvecklas under denna långa tidsperiod.
Diabetikerna får därför som kollektiv solidariskt bära sina kostnader på samma sätt
som andra patientgrupper får göra.

Beträffande livförsäkring är det inte möjligt att generellt ange hur stor
premieökningen blir. Detta beror helt på vilken typ av livförsäkring man söker det
vill säga hur stor del av försäkringen som är eget sparande och hur stor del som är
försäkring. Risktagandet fört försäkringsbolaget eller med andra ord för samtliga
försäkringstagare (försäkringskollektivet) varierar således. Vid låg ekonomisk risk
för kollektivet är premieökningen så låg att den inte tas ut. Vid hög ekonomisk risk,
är premiepåslaget betydande. Vid livförsäkringsbedömning görs en stegvis
upptrappning av premiepåslaget beroende på när sjukdomen debuterade och om
kompikationer finns. Vid allvarliga komplikationer ges i regel avslag på
försäkringen som innehåller riskmoment. Försäkringsmäklaren kan då föreslå andra
typer av sparande.

Barnförsäkring kan normalt tecknas med låg premieförhöjning eller om sjukdomen
debuterat efter 10 år till normal premie då bolagets åtagande är begränsat i tiden.
Vissa delar av försäkringen undantages dock genom en så kallad klausul. Detta
gäller t ex om det i barnförsäkringen finns ett moment med ersättning för invaliditet
vid sjukdom. Bolagen har olika utformning av sina barnförsäkringar vilket också
medför klara skillnader i premiesättningen. Även här kan en försäkringsmäklare ge
råd om vilken försäkringsom är mest lämpad i det enskilda fallet. I vissa bolags
sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna finns också momentet medicinsk
invaliditet vid sjukdom. Har man diabetes när denna typ av försäkring söks
undantas detta moment.

Varje diabetiker bör gå igenom sitt försäkringsskydd med sin försäkringsmäklare.
Detta bör ske när sjukdomen blivit väl reglerad och innan eventuella
senkomplikationer uppträtt. Försäkringsmäklaren har den kompetens som behövs
för att ge varje individ/familj utförlig information om vilken försäkringslösning som
är mest adekvat i det enskilda fallet.

980224
Göran Blohmé
Ordf Svensk Förening för Diabetologi
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Livförsäkring
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]