Re: Nya diabetesregistret ger diabetiker säkrare och bättre vård

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Svar från registeransvarig Göran Blohmé DEN 30 :e MARS, 1997 vid 11 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Nya diabetesregistret ger diabetiker säkrare och bättre vård INSÄNT AV Tomas Fritz DEN 22 :e MARS, 1997 vid 09 - tiden


NYA DIABETES REGISTRET SKA GE 300 000 PATIENTER EN
SÄKRARE OCH BÄTTRE VÅRD

Bäste Thomas,

Tack för Din viktiga fråga. Möten kring lokala egna register och diskusssion kring dessa är betydelsefulla och stimulerar fortsatt kvalitetsarbete.

DIABETESREGISTRET
- ett instrument för den lokala kvalitetsprocessen

Det Nationella Diabetes Registret har kommit igång så sakta under senare hälften av 1996 - med data från 1995. Debatten kring kvalitetsregistren som förts i Läkartidningen och annorstädes har naturligtvis gjort att processen försenats och inte fått förväntad genomslagskraft första året. Vi tycker ändå att ca 20 000 registrerade diabetiker från de flesta landsting är en bra siffra. Det strömmar fortfarande in registerdata för 1995, men vi sätter nu stopp för att kunna presentera utdata vid koordinatormötet 970515. Detta material kommer därefter att distribueras till de registrerande enheterna.

Jag förstår mycket väl att de enheter som var tidigt ute under 1996 med rapportering av 1995 års data intensivt väntar på återrapportering men hoppas på förståelse för att detta tar tid första året. Successivt kommer det att gå betydligt snabbare, även med hjälp av fler registreringar via diskett.

Vi kommer att presentera resultaten i aggregerad form, dels för varje enhet för sig, utskickat just till den enheten, och öppet för region och rike. På Internet www DiabetologNyhet under Nationella Diabetes Registret kommer denna information finnas från slutet av maj, i tabeller och i grafisk presentation. Materialet kan användas fritt av varje intressent för att kunna ge inspiration till fortsatt kvalitetsarbete.

Detta första år får resultaten mer ses som exempel på hur utdata kan se ut än en sann bild av diabetesvården, då ²casemixen² primärvård/specialistvård är varierar stort mellan de olika landstingen. Vi kommer inte, av sekretsskäl, att åter rapportera enskilda personbunden data. Vi rekommenderar därför att varje vårdcentral och mottagning fortsättningsvis bygger upp ett eget kvalitetsregister, där det nationella diabetes registret utgör basen och där kompletterande lokal information kan adderas.

För 1998 kommer det Nationella Diabetes Registret även att innehålla uppgift om mikroalbuminuri och uppgift om farmakologisk lipidbehandling (ja eller nej).

Registrets huvudmålsättning är att initiera och stimulera den lokala kvalitetsprocessen genom att fokusera på diabetesvårdens profilområden. Att kunna jämföra sig med region och rike stimulerar den lokala processen. Ett lokalt register som hålls levande möjliggör även den kvalitetsuppföljning som hälso- och sjukvårdslagen föreskriver.

Införandet av Nationella Riktlinjer för diabetesvården, Nationella Diabetes Registret och den individuella vårdöverenskommelsen på basen av lokala/regionala vårdprogram innebär ett paradigmskifte i svensk sjukvård. Socialdepartementet och Landstingsförbundet har i samarbete med Socialstyrelsen utsett diabetesvården som ett pilotområde för denna offensiva strategi, där andra grupper av kroniska sjukdomar skall följa efter. Årets Dagmarpengar har även öronmärkts för denna typ av kvalitetshöjande åtgärder.

Just nu planeras 6 regionala konferenser där regionala representanter i samarbete med Landstingsförbundet och Socialstyrelsen bjuder in centrala politiker och administratörer att tillsammans med professionen och patientorganisationen sätta strålkastarljus på diabetesvården för att föra processen framåt. St Vincentarbetet, som mätt temperaturen på flera håll i landet under senare år, skall intensifieras. Socialstyrelsen har genom en ny lagstiftning förbättrat möjligheten att följa upp vårdens kvalitet, där huvudmålsättningen är lika hög vårdkvalitet oberoende av bostadsort och vårdnivå.

Thomas, hör av Dig om något är oklart eller om Du vill diskutera något mer i detalj liksom om Du har andra spontana synpunkter av betydelse för Nationella Diabetes Registret.

Jag önskar Dig och Jämtland lycka till i Ert fortsatta viktiga arbete kring kvalitetssäkrad Diabetesvård!

Med vänlig hälsning

Göran Blohmé
Registeransvarig
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Nya diabetesregistret ger diabetiker säkrare och bättre vård
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]