RESERAPPORT EASD 1996!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Erik Schvarcz DEN 19 :e NOVEMBER, 1996 vid 20 - tiden

Undertecknad tillhörde den lyckligt lottade skara som fick
stipendium av föreningen för att resa till årets EASD. Bifogar som
tack "min" reserapport från mötet.

Erik Schvarcz


>Reserapport EASD 96
>Årets EASD kongress innehöll ett späckat program med många state of
>the Art föreläsningar blandat med fria föredrag och posters. Jag
>skall kortfattat försöka redogöra för några av dessa som jag kanske
>fann mest intressanta.
>
>Sist på måndagen (första dagen) hölls ett symposium med titeln
>"Intrauterine malnutrition- long-term consequences for the
>off-springs. Flera föredragshållare, bla Hans Lihtell från Uppsala
>kunde visa att låg födelsevikt eller fetal malnutrition ger en klart
>ökad risk för insulinresistens i vuxenlivet. I Uppsala, där man bl.a.
>studerat insulinresistens genom clampteknik i olika ålderskohorter,
>har man gått tillbaka och jämfört detta med deras födelsevikt, något
>som i Sverige förstås finns väl dokumenterat i gamla
>journalhandlingar. Man fann där som hos andra en stark koppling
>mellan dessa två fenomen. Att någon redan vid födseln är
>predestinerad för insulinresistens och typ 2 diabetes kan tyckas vara
>ödesmättat ur både profylaktisk och terapeutisk synvinkel men området
>är enligt mitt förmenande mycket intressant och ett hett område inom
>diabetologin just nu.
>
>Onsdag morgon inleddes med en state of the Art föreläsning av Michael
>Horowitz från Australien om betydelsen av magsäckstömningen vid
>diabetes behandling. Undertecknad som ägnat de senaste åren åt ett
>forskningsintresse inom detta område tyckte självklart att detta var
>kongressens höjdpunkt. Professor Horowitz gav som vanligt en
>briljant, mycket aktuell översikt inom området och som vid tidigare
>tillfällen presenterar han alltid det allra senaste tom sådant som
>ännu inte är publicerat vilket alltid ger hans presentationer ett
>högt nyhetsvärde. Den här gången försökte han mest belysa det
>komplexa sambandet mellan tömning, symtom och blodsocker, där
>blodsockret (hyperglykemin) verkar vara av stor betydelse för den
>ökade frekvensen av GI-symtom hos diabetespatienter. I skymundan av
>detta, i ett litet hörn av den stora posterlokalen, fanns även några
>posters om magsäckstömning och diabetes. Undertecknad hade där
>glädjen att få bidraga med ett styck sådan till beskådning.
>
>Torsdagen gick helt i professor Jonny Ludvigssons tecken. Han inledde
>dagen med en lysande föreläsning om "Diabetes and adolscence". På ett
>mycket personligt sätt, utan en massa kurvor och p-värden, försökte
>han dela med sig av sin stora erfarenhet av de problem som tonåren
>kan föra med sig för ungdomar med diabetes. Som vuxendiabetolog, och
>som professor Ludvigsson mycket riktigt påpekade på slutet, känner
>man väl igen problemen även hos oss och att det tycks som att en del
>aldrig blir riktigt vuxna. Senare samma dag var professor Ludvigsson
>uppe i en riktigt het verbal boxningsmatch mot självaste HH Parving
>från Danmark under ett nefropati symposium. Den senare som ju är känd
>för ett rikt ordflöde och ett ofta klart och entydigt budskap fick
>trots detta se sig poängbesegrad av JL med ett visst sekonderande av
>KF Hanssen från Norge, en imponerande insats!
>
>Mötet avslutades sen med den 28:e Claude Bernard lecture. John Ward
>från Sheffield och England höll på ett sedvanligt brittiskt sätt en
>elegant expose om diabetesneuropati. Speciellt fastnade jag för hans
>beskrivning om hur neuropatin kunde drastiskt försämras när man
>sätter in insulin vid typ 2 diabetes och får en snabb förbättring av
>den metabola kontrollen. Detta känner vi igen från retinopatin och
>jag tycker mig även minnas något patientfall där detta kan ha
>inträffat.
>
>Sammanfattningsvis tyckte jag att årets EASD var bättre och hade
>större nyhetsvärde för mig än tidigare liknande möten. Jag tror bl.a.
>att det berodde på att jag hade en känsla av att årets möte innehöll
>mer klinisk forskning än vanligt. Tidigare möten har, som jag upplevt
>det, mycket dominerats av grundforskning med mindre kliniskt
>förankrade sessioner och jag upplevde att årets möte hade en bättre
>balans här emellan. Dessutom, tror jag, att det var fler
>föreläsningar av typen "state of the Art" än det brukar vara och
>dessa ger ofta mer än korta föredrag. Det är också påtagligt vilket
>intresse som nu riktas kring typ 2 diabetes ur många aspekter.
>Tidigare dominerade typ 1 forskningen helt men nu verkar det vara
>precis tvärtom.
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: RESERAPPORT EASD 1996!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]