UPPDRAGET ..

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 30 :e OKTOBER, 1996 vid 23 - tiden

UPPDRAGET
I de årligen återkommande Dagmaröverenskommelserna mellan staten
och sjukvårdshuvudmännen har man beslutat att under 1996 påbörja
ett arbete för utarbetande av nationella underlag eller
riktlinjer som stöd för lokala vårdprogram samtidigt som den
enskilda patientens ställning i vården skall stärkas.
Enligt beslutet skall de på nationell nivå framtagna
riktlinjerna utgöra grunden för att patienten, var den är bor,
skall få tillgång till en jämförlig vårdkvalitet och
vårdinnehåll. De lokala vårdprogrammen som utarbetas av en
sjukvårdshuvudman eller flera i samverkan skall tillämpas i
enlighet med sjukvårdshuvudmännens prioriteringar och
bedömningar av sjukvårdsbehovet i sina respektive sjukvårds-
områden.
Under sommaren 1996 har ett kunskapsunderlag som i första
steget avsåg diabetes hos vuxna remissbehandlats. Remiss-svaren
har tillfört det fortsatta arbetet värdefulla kunskaper.
Flertalet remissinstanser har redovisat en positiv inställning
till nationella kunskapsunderlag för utarbetandet av lokala
eller regionala vårdprogram. Många sjukvårdshuvudmän har anmält
egna pågående vårdprogram som i olika grad och omfattning är
styrande för landstingens verksamhet inom det aktuella
området.
Nationella riktlinjer för diabetes har utarbetats av
Socialstyrelsen. Dessa innehåller flera dokument, som alla
baseras på aktuell forskning och den aktuella kunskap och
samsyn som råder för diagnosen diabetes, med slutsatser och
rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser.
De olika dokumenten som riktas till skilda målgrupper består
av en sammanfattande kortversion till beslutsättare, kliniska
riktlinjer för praktisk tillämpning, system för kunskaps- och
kvalitetsutveckling, information till patienter samt en modell
för individuella vårdöverenskommelser för fortsatt utveckling
inom de lokala organisationerna i kommun och landsting.
Samråd har skett med en särskild referensgrupp med
representanter för Svenska Diabetesförbundet, Svensk Förening
för Allmänmedicin (SFAM), Svensk Förening för Diabetologi (SFD),
Svenska Endokrinologiföreningen, Svensk Förening för
Internmedicin, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
samt Landstingsförbundet och Socialdepartementet.
Vårdprogrammet Barn och ungdomsdiabetes, som är utarbetat inom
Svenska Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och
diabetes,har använts för de medicinska avsnitten som rör barn-
och ungdomsspecifik diabetes.
Avsikten är att innehållet i riktlinjerna skall prövas under
hand och senast inom ett år så att erfarenheter kan tas till
vara för förändringar och förbättringar. På samma sätt bör de
lokala vårdprogrammen regelbundet omprövas. Informationen till
patienterna kommer också att och löpande granskas och uppdateras
av medicinska experter i samarbete med Svenska Diabetesförbundet.

I arbetet har följande personer medverkat
Anders Ericsson, Margareta Nilsson och Marie-Jeanette Bergvall,
Svenska Diabetesförbundet, Kerstin Lindvall och Sonja Jakobsson
i Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, Björn Olsson
och Gunnar Carlgren, SFAM, Anders Nilsson, Svensk Internmedicinsk
Förening, Ulf Adamson i Svensk Endokrinologisk Förening,
Carl-David Agardh huvudexpert tillsammans med Christian Berne i
Svensk Förening för Diabetologi liksom Göran Blohmé, Sture
Sjöblad Barnläkarföreningens diabetes- och endokrinologisektion,
Thomas Kjellström i Socialstyrelsens expertgrupp inom
internmedicin, Karin Lund från Socialdepartementet, Birgitta
Thunholm, Landstingsförbundetoch Marianne Rambro, som har varit
handläggare och projektchef
______

Så börjar förslaget till preliminär slutrapport för Nationella
Riktlinjer för Diabetes daterad 961028 och detta utger ett
86 sidigt välskrivet dokument avsett för professionen och
i officiell version sannolikt om ett par veckor. Det avses då
läggas ut på DiabetologNytt för att ge en omedelbar
tillgänglighet för diabetesengagerade läkare.

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: UPPDRAGET ..
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]