NATIONELLA DIABETES REGISTRET - UPDATE

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 30 :e OKTOBER, 1996 vid 22 - tiden

NATIONELLA DIABETES REGISTRET
Registerhandläggare Anders Nilsson, Helsingborg har i aktuellt
utskick till registerkoordinatorerna gett följande viktiga
information;
€ SEKRETESS
Man har diskuterat återigen med patientföreningen Svenska
Diabetesförbundet och understrukit att man har en absolut
sekretess. Datacentralen i Lund ansvarar för registret så
att det är under full medicinsk sekretess på en dator uatn
kommunikation med omvärlden. Ur datorn tar man sedan fram
statistiska uppgifter, men naturligtvis inga enskilda individers
uppgifter. Ingen myndighet har tillgång till registret.
Professionen, Svensk Förening för Diabetologi (SFD) med sin
ordförande, äger formellt registret. SFD garanterar att ingen
samkörning kommer att ske med andra register.
€ PATIENTINFORMATION
Den av registrets styrgrupp utarbetade patientinformationen
kan av registrerande läkare lämpligen utdelas till patienten
vid registreringstillfället.
€ KRYPTERING AV DISKETTER
Detta är ett mindre problem än man från början fick information
om och kommer att genomföras under 1997.
€ CENTRAL KOPIERING AV DISKETTER
Detta underlättar hanteringen istället för att var och en skall
kopiera disketter med registreringsmallen själva. Detta kostar
förhållandevis litet och är lätt att genomföra från 1997.
€ KOMPATIBILTET MED ANDRA REGISTERPROGRAM
I många fall är det lösbart och man kommer tillbaka med mer
information. Problemet ligger mer på patient-informationssidan.
Patienterna måste vara informerade om och godkänna överförandet.
€ UTDATA
Lägsta aggregerad nivå blir alltså landstinget att jämföra med
ett genomsnitt av de olika landstingen. Den enskilda vårdgivaren
kommer dessutom att få sin egen statistik på ett analogt sätt
jämfört med ett genomsnitt av respektive vårdgivartyp. Det finns
ingen risk för att enskilda mottagningar kommer att beskrivas
massmedialt som vid hjärtinfarktdata från de 89 sjukhusen
nyligen. Myndigheten äger inte diabetesregisterdata utan det är
professionen med sin ordförande i Svensk Förening för
Diabetologi. Varje vårdgivare kommer personligen få sina data
i ett personligt kuvert. Säkerheten garanteras.
€ REGISTRERINGSBLAD OCH -DISKETTER
Du som har gjorda registreringar vänligen skicka dem till den
lokalt registeransvariga läkaren, så att registerkoordinatorerna
får tillgång till dessa för därefter vidare till Lunds
Datacentral.
€ SYNPUNKTER
kan faxas till registerhandläggare överläkare Anders Nilsson fax
042 10 16 89 eller gärna utnyttja DebattForum.
För att stimulera och utveckla allmänspecialisternas
diabetesintresse erbjuder Svensk Förening för Diabetologi
medlemskap inklusive DiabetologNytt utan kostnad under 1997.
Sprid budskapet. Anmäl Dig som medlem Du som ännu inte är.
________

Red
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: NATIONELLA DIABETES REGISTRET - UPDATE
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]