ICD-10 Klassifikation av diabetes 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV stig attvall DEN 19 :e OKTOBER, 1996 vid 21 - tiden

Bästa Kollega!

TACK för värdefulla och engagerade synpunkter
kring nya diagnosboken ICD-10! Problemet är, såsom
oftast i dessa tider, att innehållet skall vara färdigt
med mycket kort remisstid. Dessutom skall allt in på
en (sic) sida i nya diagnosboken. Det gör att antalet
ord måste hållas nere maximalt.

Samtidigt är bekymret att vi är bundna av WHO klassifikationer
med i vissa fall helt omöjligt för oss att ha önskemål.
Klassifikationen av diabetes är precis som Mona Landin anger
en diagnostisk utmaning! 10% av patienterna är omöjliga att
klassificera och i 10% blir det fel! WHO kanske kommer
senare med sannolikt en ny klassifikation med kanske
²autoimmun diabetes² och ²övrig form av diabetes².
Vi vet att de som har impaired glucose tolerance
IGT har en betydligt ökad kardiovaskulär risk jämfört med normo-
glykemiska och därför finns ²patologisk glukosbelastning² med.

Precis som Christian Berne har skrivit kommer i Kliniska riktlinjer
för vuxendiabetes (= Nationellt Vårdprogram för vuxna
med diabetes) en mer omfattande och gällande skrivning finnas.
State of the Art dokumentet kring klassifikation finns kvar och
kan underlätta för var och en som vill gå på djupet. Den kan fås
från Socialstyrelsen utan kostnad.

Dessutom är diskuterat med kollega Sven Nilsson på gång att
Nya Diagnosklassifikations Boken kommer att läggas på CD-Rom skiva.
Den avses vara interaktiv, dvs om Du klickar på diagnostik kan
Du komma till ett State of the Art dokument, ex vis Klassifikation
av Diabetes. Det skall finnas möjligheter att kunna visa bilder i
de fall det skulle underlätta såsom kanske för en dermatolog!
Alla områden kommer ha State of the Art dokument = Faktadata
bas MARS (Medical Access and Result System), framtagna via
Socialstyrelsen på uppdrag av professionen. Här finns sökmöjligheter,
utskriftsmöjligheter, Du kan välja sjukhusperspektiv eller ett kommun-
perspektiv, göra adataspecifika urval, välja olika grafer i färg, etc!

Här kommer RESULTATET av Joint-Venture på Nätet;
1. kapillär B-glukos vid 2 tim efter 75 g glukos införs.
2. för barn anges att andra glukosdoser används vid OGTT. Precis
som Måna Wallensteen skriver är diagnostiken på barn sällan
ett problem, den kliniska diagnosen slår sällan fel.
3. definitionen av typ 1 diabetes ändras med ²Förekomst av
autoantikroppar (GAD, ICA) och lågt C-peptid talar för typ
1 diabetes² - och är inte ett krav, men enbart autoantikroppar är
ju inte diabetes då i populationen ca drygt 2% har sådana som ett
²störande brus²
4. Göran Sundkvists helt färska EASD och IDF definition av
symmetrisk perifer neuropati tas med påvisande av bortfall av
akillesreflexer och/eller upphävt vibrationssinne bilateralt och/eller
defekt smärtsinne och/eller defekt beröringssinne = perifer neuropati
5. efter njurkomplikation med albuminuri anges (manifest nefropati)
Mikroalbuminuri är incipent nefropati.
6. efter osteopati anges (Charcot)
7. multipla komplikationer anges när mer än fyra diabeteskomplika-
tioner föreligger, och före dess anges varje komplikation för sig
8. perifer ischemi etc faller under angiopati och anges på annat
ställe i diagnosklassifikationsboken enl WHO
9. plasmavärden finns med i State of the Art dokumentet för klassi-
fikation liksom i kommande Nationella Vårdprogrammet för vuxen
diabetes. Ryms inte här av platsskäl.

Vi får hoppas att Svensk Förening för Internmedicin och professsor
Björn Smedby, föredragande läkare i klassifikationsfrågor vid Social-
styrelsen tar hänsyn till våra framförda önskemål. Synpunkter och
ändringsförslag som står i strid med grundläggande beslutet om
bundenhet till WHO:s ICD-10 är blir ett hinder.

För övrigt kan nämnas att Linné 1763 med sitt utgivna Genera morborum
²Sjukdomsgrupperna², med 325 olika sjukdomar och symtom i klassser
och ordningar var det första försöket att mer standardiserat klassificera
olika sjukdomar. Sverige låg redan då väl framme!

Den nya ICD-10 klassifikationen är främst ett instrument
för statistika sammanställningar, men även för att beskriva hälso- och
sjukvårdens olika verksamheter. Själva kodstrukturen i klassifikationen
har också ändrats. De alfanumeriska koderna har nu en bokstav som
första tecken, där varje diagnosgrupp fått en egen bokstav
ex vis E för endokrinologi och diabetes. Av det engelska alfabetets 26
bokstäver har man använt 25. Man har lämnat bokstaven U för framtida
tillägg och eventuell interimistisk användning för att lösa problem i
övergång mellan revisioner. Antalet tillgängliga koder i förhållande till
ICD-9 ger mer än dubbelt antal diagnoser. Synen på hur vissa sjukdomar
bör klassificeras ändras. Diabetes är ett sådant exempel. Generellt
kommer detaljrikedomen i klassifikationen öka väsentligt framöver. Behov
av databasstöd kommer nog att finnas. Uppdateringsmöjlighet finns genom
från och med nu årligamöten. För de nordiska länderna finns ett
Collaborating Centre vid Socialmedicinska institutionen vid Uppsala Universitet.

Vi får tillsammans med spänning se fram emot den nya ICD Klassifikations-
boken. I början av januari kommer den att utskickas från Socialstyrelsen.

Kollegiala hälsningar
stig attvall
Vetenskaplig sekr i Svensk Förening för Diabetologi
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: ICD-10 Klassifikation av diabetes 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]