Nationell standard för Hba1c från mars 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Svensk Förening för Diabetologi DEN 01 :e FEBRUARI, 1997 vid 15 - tiden

Nationell standard för Hba1c från mars 1997
- ett unikt dokument för svensk diabetologi

I samband med DiabetesForum i Linköping hölls ett viktigt möte 29/1-97 med
deltagare från Svensk Förening för Diabetologi, Barndiabetesgruppen,
Endokrinologföreningen, Svensk Diabetessjuksköterskeförening, Klinisk kemi
förening, EQUALIS (tidigare SEQLA)patientföreningen Svenska
Diabetesförbundet och representanter för Hba1c-industrin, även SFAM hade fått
kallelse.Dokumentet som nu avses undertecknas innehåller preliminärty mycket
betydelsefull information för svensk diabetologi. Under många års tid har styrelsen
för Svensk Förening för Diabetologi drivit kvalitetssäkringsfrågor kring Hba1c,
bland annat i DiabetologNytt, och sista åren med stöd från Svenska
Diabetesförbundet, med stort intress tilltagande från Klinisk Kemi föreningen och
deras proteingrupp under ledning av doc Jan-Olof Jeppsson i Malmö.

Tillsammans enades man om att från och med mars 1997
€ Sveriges sjukhuslaboratorier och öppenvårdsutrustningar anpassas till nuvarande
Mono-S-nivå av Hba1c, denna motsvarar masspektrofometrisk "sant" Hba1c, den
N-terminala delen av Hba1. Allt talar för att kommande internationell kalibrator
kommer att motsvara Mono-S nivån
€ Forskare och kliniker som önskar publicera sina resultat och uttrycka dessa i
DCCT Hba1c-enheter kan då mycket enkelt addera 1.15%-enheter till sina resultat
under förutsättning att respektive laboratoriums resultat är spårbara till svensk
Mono-S-standarad genom deltagande i EQUALIS kvalitetssäkringssystem. Hba1c
7.0 blir då 8.15% i Hba1c-enheter.
€ Referensintervallet av Hba1c blir då 3.7%-5.o% (medelvärde ±2 SD)
€ Bayer och Abbot som har patientnära Hba1c system kommer genom att tillse att
smart card blir tillgängliga på de apparater som finns i Sverige. Kalibrering automatiskt av deras instrument sker då till Hba1c i Mono-S-nivå.
€ EQUALIS kommer att hjälpa aktuella lab med råd, etc
€ Acceptabel variationskoefficient för Hba1c analsys är 3%.
€ Vid CV 3% blir Hba1c med 95% konfidensintervall följande värden:
Hba1c 7% 6.6-7.4%
Hba1c 8% 7.5-8.5
€ Samma krav skall föreligga för slutenvård som öppenvård. Detta precisionskrav
skall öven gälla för öppenvård. Enskilt lab och VC bör kunna klara CV 3% eller
lägre, de 5 referensintervallen ligger på 1%.
€ Hur skall precisionen på analysen mätas? SWEDAC st'ller krav för ackrediterade
laboratorier. Klinikerna bör verka för att laboratorier som utför Hba1c, i öppen-
och slutenvård, ansluter sig till SEQUALIS kontrollsystem som körs varannan
vecka.
€ Kliniker skall aktivt ta del av laboratoriernas CV-nivåer, EQUALIS resultat , som regelbundet varannan vecka utskickas till laboratoriterna och
på så sätt tillsammans med laboratorierna garanteras en successiv förbättring av
Hba1c kvaliteten i Sverige.
€ Hba1c taget på ett ställe i Sverige kan därefter jämföras med ett annat
laboratoriums värde på annat ställe i landet.
€ Hba1c standarden implementeras såväl på barndiabetes- som vuxensidan.

Vetenskaplige sekr Svensk Förening för Diabetologi

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Nationell standard för Hba1c från mars 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]