STIPENDIERför postdoktoral diabetesforskning vid utländsk institution

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 10 :e JANUARI, 1997 vid 22 - tiden


STIPENDIER
för postdoktoral diabetesforskning vid utländsk institution


Stiftelsen för Vetenskapligt Arbete inom Diabetologi utlyser härmed stipendier för postdoktoral utbildning i diabetesforskning. Meriterade forskare ges möjlighet att under 6 - 12 månader på heltid ägna sig åt forskning vid utländsk institution.
Stipendiesumman uppgår till 15 000 kronor per månad och utbetalas kvartalsvis. Stipendierna är avsedda att tillträdas tidigast den 1 oktober 1997 och senast den 1 juli 1998. Vetenskaplig rapport skall lämnas inom sex månader efter återkomsten till Sverige.
Behörig att söka stipendium är den som avlagt doktorsexamen inom preklinisk eller klinisk disciplin vid svensk medicinsk fakultet högst tre år före ansökningstillfället.
Till ansökan skall fogas förutom meritförteckning (t.ex. CV) en redogörelse för pågående och planerad forskning samt intyg från den utländska värdintstitutionen att stipendiaten tillförsäkrats arbetsplats och den utrustning som erfordras för forskningsverksamheten. Intyg utvisande att arbetsplats kan beredas även efter stipendiatens hemkomst skall bifogas från prefekt på egen institution
Det tilldelade stipendiet är avsett att användas för stipendiatens uppehållskostnader medan kostnader för resor och försäkringar däremot ej kan täckas. Stiftelsen ansvarar således ej för stipendiatens eventuella kostnader vid sjukdom eller olycksfall under utlandsvistelsen.
Ansökan insändes i 1 original och 4 kopior till Stiftelsen under nedanstående adress senast den 31 mars 1997.
Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej.
Beslut angående utdelning beräknas kunna meddelas april/maj 1997. Närmare upplysningar kan erhållas från Stiftelsen på nedanstående adress.


Stiftelsen för Vetenskapligt Arbete
inom Diabetologi

c/o Docent Christian Berne
Medicinkliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-66 44 19 Fax 018-51 01 33
E-mail: Christian.Berne@medicin.uas.se
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: STIPENDIERför postdoktoral diabetesforskning vid utländsk institution
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]