Helt överens med SFAMs ordf

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Göran Blohmé, Ordf Svensk Förening för Diabetologi DEN 05 :e JANUARI, 1997 vid 10 - tiden

LEDARE I TIDNINGEN ALLMÄNMEDICIN
- KOMMENTAR

HELT ÖVERENS
Jag har beretts möjlighet att kommentera Björn Olssons ledare om Det Nationella Diabetes Registret i tidningen ²Allmänmedicin² Nr 1-97 med utgivning i jan -97. Det gläder mig att vi är helt överens om de centrala och betydelsefulla delarna av den process som vi för närvarande arbetar med för att kvalitetsutveckla diabetesvården. Målet att tillförsäkra alla diabetiker god diabetesvård i S:t Vincentdeklarationens anda oberoende av bostadsort och vårdnivå har vi helt gemensamt.

Vi är även helt överens om att förändringsarbetet endast kan åstadkommas på den enskilda vårdcentralen eller mottagningen av ett vårdteam med intresse för och kunskap om diabetesvårdens speciella problem. En regional och nationell ansats tar på intet sätt över denna primära uppgift för vårdteamet utan är ett komplement som kan vitalisera vårdkedjan och vara ett enzym i samarbetet mellan regionens enheter i genomförandet av de Nationella Riktlinjerna för diabetsvården samt för den individuella vårdöverenskommelsen. Det kan knappast råda någon tvekan om att ett kvalitetsregister är drivande i kvalitetsfrågor.

FOKUS PÅ DIABETESVÅRDENS PROFILOMRÅDEN
Nationella Diabetes Registret mål är inte att räkna antalet ²endpoints², vilket ju kan ske på enklare sätt. Målsättningen är istället att fokusera på diabetesvårdens profilområden retinopati, nefropati, den diabetiska foten samt kardio-cerebrovaskulär riskfaktorintervention. Det är t ex välbekant att 30-40% av diabetikerna även inom primärvården har retinopati och lika många löper risken att utveckla nefropati. Genom identifiering av riskindividen och tidig förebyggande behandling kan ²endpoints² undvikas. Detta kräver fungerande screeningprogram. Det är denna kvalitetsprocess det Nationella Diabetes Registret vill påverka. Registret har sålunda inga ambitioner att vara någon centralistisk kontrollfunktion utan är ett instrument i det lokala kvalitetssäkringsarbetet.

SEKRETESSFRÅGAN ÄR VIKTIG
Sekretessfrågan är av väsentlig betydelse och debatten om de svenska kvalitetsregistrens integritet är viktig. Vi har valt att lägga vårt register hos professionen - Svensk Förening för Diabetologi - för att garantera att data inte används otillbörligt. Vi har i samråd med patientföreningen, Svenska Diabetesförbundet, även beslutat att av sekretesskäl endast rapportera aggregerade data till respektive vårdgivare, som lokalt får arrangera eget kvalitetsregister på basen av inrapporterade data. Vi har även diskuterat att, när så är möjligt, delgera insamlandet av personbundna uppgifter till respektive region, som därefter i avidentifierad form sänder in materialet till registret. Detta förfaringssätt kan emellertid skapa andra sekretessproblem, t ex gentemot den egna sjukvårdshuvudmannen, varför detta förslag noga bör övervägas inte minst inom registrets referensgrupp, där representanter för Svensk Förening för Allmänmedicin har en självklar plats.

FORTSATT SAMARBETE
Jag välkomnar Björn Olsson till fortsatt samarbete kring diabetesvårdens kvalietstutveckling.

Göran Blohmé
Ordf Svensk Förening för Diabetologi
Ansvarig för Nationella Diabetes Registret
Fax 031 27 00 87
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Helt överens med SFAMs ordf
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]