Re: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Ann-Louise Berg fax 031 69 02 39 DEN 28 :e DECEMBER, 1996 vid 05 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes INSÄNT AV Ann-Louise Berg fortsättning DEN 27 :e DECEMBER, 1996 vid 20 - tiden

Fortsättning Ann-Louise Berg

Hälsorelaterad livskvalitet
Relationen mellan livskvalitet och vård. Att livskvalitetsbegreppets alla
värdeskalor skall bedömmas inom vård är orealistiskt. Skall begreppet
användas som mål inom hälso- sjuk- eller socialvård bör det begränsas.
Livskvalitetsbegreppet inom dessa områden innebär fr a att den skall öka
människans välfärd och välbefinnande, enligt Nordenfelt (1992). Vidare
skriver Nordenfelt att det inom den medicinska livskvalitetsdiskussionen
finns två huvudståndspunkter: dels att livskvalitet är en blandning av
yttre och inre omständigheter, och dels att den nästan enbart består av
inre omständigheter dvs hur hon mår, hur tillfredställd hon är med livet
och hur känslolivet är. (Alt 1, Madisk Kajandi (1983) alt 2, J-O Hörnquist
(1989) och Nordenfelt (1991 o 1993).

I vårdsammanhang är hälsorelaterad livskvalitet en praktisk avgränsnig.
Begreppet belyser främst patientens funktion och välbefinnande vid sjukdom
och behandling. Med andra ord hälsostatus blir mer och mer relaterat till
livskvalitetsbegreppet i forskningen och i den kliniska vårdsverksamheten
har det begränsats till hälsorelaterad livskvalitet. Begreppet är tvåsidigt
dvs det inbegriper både positiva och negativa upplevelser och tillstånd
(Bowling, 1995). Enligt Bowling (1995) baseras den teoretiska ramen för hälsorelaterad livskvalitet på begreppet hälsa som fysisk, psykisk och socialt fungerande och välbefinnande. Helt i linje med WHO:s hälsodefinition 1948. WHO (1984) har efter hälsodefinitionen lagt till begreppet îautonomyî. The World Health Organisation Quality of Life Group (WHOQOL) är en arbetsgrupp inom WHO som arbetar med livskvalitetsbegreppet. WHOQOL gruppen utvecklar ett mhuvudinstrument för att mäta livskvalitet i olika kulturella sammanhang och
även specifika instrument t ex cancer-, diabetespatienter och till äldre
människor.

WHOQOL gruppens definition av livskvalitet:
Quality of life is defined as an individual¥s perception of their
position in life in the context of the culture and value systems in
which they live and in relation to their goals, expectations,standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person¥s physical health, psychological state, level of independence, social relationships, and their
relationships to salient features of their environment (Bowling, 1995).

Relationen mellan livskvalitet och diabetesvård. Eftersom begreppet
beskrivs och uppfattas olika är den individuella vården en nödvändighet.
Att respektera patientens egna vanor och önskemål och att komma ifrån
hämmande rutiner bör vara ledstjärnor. Informationsutbytet mellan patienter och vårdpersonal är nödvändig för att personal skall kunna medverka till att patienternas
livskvalitet/välbefinnande skall bevaras eller öka.

Sammanfattning: det finns en stark relation mellan livskvalitet och
vård/diabetesvård, dels hur själva vården är objektivt utformad och dels
hur vårdmottagaren subjektivt upplever vården -blir vårdmottagaren
bekräftad?

Fortsättning följer
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Hälsorelaterad livskvalitet vid diabetes
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]