Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi
Gå tillbaka


NDR-Nytt www.ndr.nu

God fortsättning på 2009
önskar vi alla NDR vänner och tack för det gamla året! 2008 har innehållet en hel del nyheter och förändringar men framför allt återigen en kraftig ökning av antalet rapporter till registret. Arbetet med årsrapporterna för år 2008 har inletts och redan nu kan det sägas att vi har med råge passerat 200 000 rapporterade personer och antalet rapporterande enheter har ökat till mer än 1000. Dags för en tillbakablick: Under våren 2002 blev NDR ett online register. Det året rapporterades totalt 68 511 personer från 77 medicinkliniker och 341 vårdcentraler. Det har tagits ett jättekliv framåt, de allra flesta vårdenheterna är nu med, men det är fortfarande ett stort arbete för varje mottagning att få med alla sina patienter.

”Egen” IT-avdelning
I september 2008 fick vi möjlighet att skapa en egen IT-utvecklingsavdelning varvid tre av våra sedan många år trogna IT-utvecklare bytte arbetsgivare och flyttade till NDR. NDRs kansli och IT-avdelningen finns således i samma korridor mitt emot varandra på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap - NHV. Detta ger självklart ett ännu bättre samarbete och större utrymme för att bolla idéer och framtida utvecklingsstrategier.

Registercentrum Västra Götaland
En annan och mycket viktig nyhet är bildandet av Registercentrum VGR. Beslutet togs i december. Registercentrumet omfattar NDR, Svenska höftprotesregistret (SHPR). Vi samarbetar också med Onkologiskt centrum väst (OC). Detta innebär att vi kan samverka kring gemensamma resurser och skapa långsiktiga och stabila arbetsförhållanden och en kreativ arbetsmiljö och ännu bättre NDR. SHPR med sin personal flyttade i november också till NHV där NDR nu varit i 2 år. Detta innebär att IT-avdelningen dessutom utökats med ytterligare 2 personer vilket ger ytterligare kompetens.

Barn-NDR
Incidensregistret SwediabKids, barn-NDR, har nu ett år på nacken som ett online-register i den nya organisationen tillsammans med NDR. Registret används vid varje kontakt med vårdtagarna och har en i det närmaste 100 %-ig täckning I dagarna sjösätts också Incidensregistret som också har utvecklats av NDRs IT-avdelning.

NDR-PQ i NDR.IQ 3
I förförra numret av DiabetologNytt beskrevs kortfattat projekt NDR-PQ. Den tidigare beskrivna enkäten är utskickad till ca 4500 patienter som behandlas på de kliker som nu deltar i NDR IQ3.
Frågeformuläret valideras och vidareutvecklas nu, mycket glädjande var den höga svarfrekvensen.
Resultaten kommer att kunna användas för att mäta förändringar över tid och för jämförelser (individrer/grupper/regioner) vad gäller livskvalitet och patient upplevd vårdkvalitet. En första redovisning av resultaten gavs på Läkarstämman i november och mer kommer! NDR.IQ 3 kommer att avslutas i maj 2009. Resultatredovisning från projektet kommer då.

Ny fråga i NDR
Frågan om svåra hypoglykemier (antal, senaste halvåret) har nu lyfts fram från de valfria frågorna till det obligatoriska frågeformuläret. Frågan har nr 23 och ligger således sist. Förklaringstexten anger: hypoglykemier svåra (hjälp av utomstående).

Andra nyheter
I den skräddarsydda statistiken är det nu möjligt att söka på varje enskild DAL eller DAS under förutsättning att man aktiverat och besvarat den valfria frågan. Man kan också ta fram statistik på ApoB, ApoA-1 samt kvoten, typ av diabetes samt riskkategori fot.

Med detta önskar vi en fortsatt härlig vinter

Karin Westlund
Kvalitetskoordinator NDR
karin.westlund@ndr.nu

Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
soffia.gudbjornsdottir@medic.gu.se

|Upp|


Till Förstasidan - Diabetolognytt.com